สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเคียวนำ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิชญฎา  โยงรัมย์
2. เด็กหญิงศิริญญา   พรมตา
3. เด็กหญิงอรณิชา  ศรีหวาด
 
1. นางสาวศรัณย์ธิษณ์  มีพันธ์
2. นางสาวสุกัญญา  วันทอง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรพิณ  มะยม
2. เด็กชายกฤษติศักดิ์  ทองแดง
3. เด็กชายคมกริช  แปลงศรี
4. เด็กชายชัยชนะ  ประคองชัย
5. เด็กชายชัยวัฒน์  บุดดาวงศ์
6. เด็กหญิงณัฐกานต์  สงวนแก้ว
7. เด็กชายธนธรณ์  ศิริมูล
8. เด็กชายธนากร  สัญจร
9. เด็กชายธนากร  พันดี
10. เด็กหญิงธันชนก  กันตรง
11. เด็กหญิงนริศรา  ศรีเชื้อ
12. เด็กหญิงนิจจารีย์  ฉายลักษ
13. เด็กชายพีรพัฒน์  จิตรไธสง
14. เด็กชายภัสกรณ์  โพธิ์ศรี
15. เด็กหญิงรุ่งทิวา  มั่นคง
16. เด็กหญิงวชิราพรรณ  บุญชู
17. เด็กชายศณาวุธ  ชิณสุวงษ์
18. เด็กชายศราวุฒิ  คำนัน
19. เด็กชายอนันยศ  กิ่งนนท์
20. เด็กหญิงเพชรมณี  ไชยะเลิศ
 
1. นายณรงค์เดช  ศรีผุย
2. นางณิชาภา  รักษาศิริ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงกานธิดา  พงษ์วัน
 
1. นางณิชาภา  รักษาศิริ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  จันทะนาม
2. เด็กหญิงธัญสิริ  ชินบุตร
3. เด็กหญิงธิติมา  เข็มทอง
4. เด็กหญิงบุษกร  ขันติวงศ์
5. เด็กหญิงปภาดา  เจตนา
6. เด็กชายวรชัย  คำชาย
7. เด็กหญิงศิรปภา  คำน้อย
8. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทองดี
9. เด็กหญิงศุลี  สตรางค์จันทร์
10. เด็กหญิงสิริยากร  มณีรัตน์
11. เด็กชายอนุรักษ์  แสงวรรณกูล
12. เด็กหญิงอลิษา  พันธ์โชค
13. เด็กหญิงอังคณา  ปิ่นทอง
14. เด็กหญิงเบญญา  งามแสง
15. เด็กหญิงเสาวณีย์  ทาระขจัด
 
1. นางสาวนิตยา  แพงศรี
2. นายอุทัย  มณีสาย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงวนิดา  พินทอง
 
1. นางสาวบุปผา  วิสุทธิมโน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภาวิดา  คำแหง
 
1. นางสาวบุปผา  วิสุทธิมโน
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิธร  ฝากทอง
 
1. นายไตรรัตน์  ศรีจันทร์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมาลินี  ศรีสะออน
 
1. Mrs.LEI  GUANG TIAN
 
9 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  หินเงิน
 
1. นายโกวิท  สิทธิศักดิ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรัญญา  สิมลี
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ถาวร
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุตรราช
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรกช  หงษ์ศิริ
2. เด็กหญิงฐานปนี  บุญสิงห์
3. เด็กชายวันเฉลิม  โพธิ์ชัย
 
1. นางสาวบุปผา  วิสุทธิมโน