สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพชร  สัตย์ศรี
2. เด็กชายพิศุทธิพงศ์  มณีศรี
 
1. นางอละสา  เถาว์รินทร์
2. นายพงษ์ดนัย  อุทุมเพ็ญ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   พุ่มแก้ว
2. เด็กหญิงศรัณย์พร  ศรีวรรณะ
 
1. นางอละสา  เถาว์รินทร์
2. นายอนุสรณ์  มิจกาศ
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นายภัทชนนท์  อนุพันธ์
2. นางสาวสุปรียา  หาทนต์
 
1. นายอนุสรณ์   มิจกาศ
2. นางอละสา    เถาว์รินทร์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  บุษบา
2. เด็กชายภูมินทร์  พรมพิมพ์
 
1. นายนายพงษ์ดนัย  อุทุมเพ็ญ
2. นายอนุสรณ์  มิจกาศ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวจิราภรณ์  ธรรมบุตร
2. นางสาววิลาศิณี  ด้วงสูงเนิน
 
1. นางสาวฎายิน  ลีลา
2. นายอนุสรณ์  มิจกาศ
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.9 ทอง 4 1. เด็กชายรวีวัฒน์  พรรณาภพ
2. เด็กชายสุทธินันท์  แดงบุญเรือง
 
1. นางอละสา  เถาว์รินทร์
2. นายพงษ์ดนัย  อุทุมเพ็ญ
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กชายธนาธิป  จอมเกาะ
2. เด็กชายพนธกร  ทองคำ
 
1. นายพงษ์ดนัย  อุทุมเพ็ญ
2. นางอละสา  เถาว์รินทร์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายกันต์กวี  พิมจุฬา
2. เด็กชายพัชร์ยศ  พรหมคุณ
 
1. นายพงษ์ดนัย  อุทุมเพ็ญ
2. นางอละสา  เถาว์รินทร์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นางสาววราภรณ์  โคกะพันธ์
2. นางสาวสุนิสา  ละมูล
 
1. นางสาวฎายิน  ลีลา
2. นายพงษ์ดนัย  อุทุมเพ็ญ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวบุษรินทร์  ศรีแก้ว
2. นางสาวปวีณา   เทนคำปราบ
 
1. นางสาวฎายิน  ลีลา
2. นายพงษ์ดนัย  อุทุมเพ็ญ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 7 1. นายปฏิภาณ  สุดสวาท
2. นางสาวพิมพ์ชนก  จิราพงศ์รักษ์
 
1. นายอนุสรณ์   มิจกาศ
2. นายพงษ์ดนัย  อุทุมเพ็ญ
 
12 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงกชกร  มิตรวงศ์
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  ด้วงสูงเนิน
3. เด็กหญิงโชติกา  อาทิเวช
 
1. นางอละสา  เถาว์รินทร์
2. นายอนุสรณ์  มิจกาศ
 
13 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวกิตตญาภรณ์  จันทร์เพรช
2. นางสาวธิดารัตน์  สุดตา
3. นางสาวสุภาพร  นพพะ
 
1. นายอนุสรณ์   มิจกาศ
2. นางอละสา    เถาว์รินทร์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายขจรศักดิ์  แซ่เตีย
2. นายสิทธิศักดิ์  ปุณประวัติ
 
1. นางสาวฎายิน  ลีลา
2. นางสาวฐิติพร  มีเดช