สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอิศริยา  ประเสริฐศรี
 
1. นางสาวฐิติพร  มีเดช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 18 1. นางสาวกัลยาณี  วืรืยะกุล
 
1. นางสาวฐิติพร  มีเดช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงวรรณพร  เรืองเดช
 
1. นางสาววรรณภา  ทองรอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86.3 ทอง 9 1. นางสาวชวาลา  มาลัย
 
1. นางสาววรรณภา  ทองรอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 70.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงวีรัฐิราพร  สิงห์เทพ
 
1. นางวิราวรรณ  ยกพล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนนทวัฒน์  สายเคน
 
1. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76.15 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หวานใจ
2. เด็กหญิงชนิภรณ์  บุญเนาว์
3. เด็กหญิงเบญจพร  บุตรศรี
 
1. นางสาววรรณภา  ทองรอง
2. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชวนันท์  อินทร์ดา
2. นางสาวณัฐณิชา  พรมสำโรง
3. นางสาวพรภวิษา  โสพล
 
1. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
2. นางสาววรรณภา  ทองรอง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 78.8 เงิน 5 1. เด็กหญิงกานต์ธิรา  เจริญชัย
2. เด็กหญิงฐิติมา  พิมพา
 
1. นางวิราวรรณ  ยกพล
2. นางสาวสมกมล  มีดี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 14 1. นางสาวจุฑามาศ  แซ่พัว
2. นางสาวนิภาดา  จักรเทพวงศ์
 
1. นางปาริชาติ  กองวัสสกุลณี
2. นางสาวสมกมล   มีดี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรเชษฐ  งามจันทร์
 
1. นางรุ่งนภา  ผลเกิด
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นายสุวโรจน์  บุญนำ
 
1. นางรุ่งนภา  ผลเกิด
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรวีร์  พันจันทร์
2. เด็กหญิงชลธิชา  เข็มโคตร
3. เด็กหญิงธันยาภรณ์  ทะวงษา
 
1. นางจงรัก  ประทุมชาติ
2. นางพิศมัย  นันทวิสิทธิ์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นางสาววสุธิดา  บุญยิ่ง
2. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์อามาตย์
3. นางสาวสุธาสินี  ทั่งนาค
 
1. นางจงรัก  ประทุมชาติ
2. นางสาวนิสาชล  พันธ์ขาว
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายกฤตภัค  ธรรมนูญ
2. เด็กชายสุริยะ  อิทธิเวชสกุล
 
1. นางชิตพันธ์  มาตรคำจันทร์
2. นางจงรัก  ประทุมชาติ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายปฏิภัทธ์  นาครินทร์
2. นายอัษฎาวุธ  ธรรมวัตร
 
1. นางชิตพันธ์  มาตรคำจันทร์
2. นางจงรัก  ประทุมชาติ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 1. เด็กชายศิริศักดิ์  เทพวงศ์
 
1. นางสาวชญานิษฐ์  เขตสกุล
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 20 1. นางสาวพิศลยา  อายุพา
 
1. นางสาวชญานิษฐ์  เขตสกุล
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ผิวก่ำ
2. เด็กชายตนุภัทร  สุวรรณพรม
3. เด็กหญิงภัสพร  เสี้ยวทอง
 
1. นางสาวมุกดา  บรรณบุบผา
2. นางบุญฐิตา  ศรีภา
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31.75 เข้าร่วม 14 1. นางสาวจิรารัตน์  จันทรักษ์
2. นางสาวธัญมน  อึ้งวนิชบรรณ
3. นางสาวสิริภัทร  เชาวันกลาง
 
1. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ
2. นายพงษ์ศักดิ์  ดอกพอง
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.6 ทอง 8 1. เด็กชายปกรณ์  มูลลิสาร
2. เด็กหญิงวัชราวลี  เวชกามา
3. เด็กชายอนพัทย์  บุญพบ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ดอกพอง
2. นางสาวณัฎฐณิชา  โพธิ์งาม
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72 เงิน 12 1. นางสาวกัญญารัตน์  สอนสา
2. นางสาวศศิธร  ประมูลพงศ์
3. นายอภิมุข  ศิริเทศ
 
1. นางสาวจามจุรี  ซำบุญมี
2. นางสาวณัฎฐณิชา  โพธิ์งาม
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภัทรสรณ์  พราวแดง
2. เด็กหญิงปริชาติ  บุญปัญญา
3. เด็กหญิงวิลาสินี  สีใส
 
1. ว่าที่ร้อยโทประหยัด  หัดโถ
2. นายปรมินทร์  แก้วดี
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.38 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณธรีย์  ยอดพยุง
2. นางสาวนิรมล  สุขนวล
3. นายสิทธิกร  พิทักษา
 
1. ว่าที่ร้อยโทประหยัด  หัดโถ
2. นางสาวปฐมาภรณ์  อาทิเวช
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงชนัญญา  เชื้อเหรียญทอง
2. เด็กหญิงพรพิมล  ทานะ
3. เด็กหญิงอาภัสสร  รัตนสิทธิโรจน์
 
1. นางบุญฐิตา  ศรีภา
2. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นางสาวขวัญภิรมย์  พรมมา
2. นางสาวรัตนาพร  สายกันยา
3. นางสาวสุดารัตน์  แก้วเกิด
 
1. นางมนัสนันท์  ละเลิศ
2. นางสาวปฐมาภรณ์  อาทิเวช
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงประกายดาว  มนทอง
2. เด็กหญิงปูรดา  ศกุนตานุรักษ์
 
1. นายปรมินทร์  แก้วดี
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐพร  กุลไธสง
2. นายสุวโรจน์  บุญคำ
 
1. นายคงกะพัน   ชัยพร
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 57.06 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายณัฐพนส์  กุลไธสง
2. เด็กชายสงคราม  ไพพุต
 
1. นายปรมินทร์  แก้วดี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 74.32 เงิน 6 1. เด็กชายพีระวัฒน์  คำด้วง
2. เด็กชายภูมินทร์  ปลื้มใจ
 
1. นายปรมินทร์  แก้วดี
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ศรีโสดา
2. เด็กหญิงธารญา  เลิศศรี
3. เด็กหญิงปวีณา  พนัส
4. เด็กหญิงภัควีนุช  ศรีบูรณ์
5. เด็กหญิงโสภิดา  มูลสุวรรณ
 
1. นายกิตติพงษ์  ทัดประไพร
2. นางปราณีต  ใจพร
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.8 ทอง 6 1. นางสาวชุติกาญจน์  ตรีแก้ว
2. นางสาวทิพยรัตน์  คำเฮือง
3. นางสาวปทิตตา  ก่ำจันทึก
4. นางสาวปิยนุช  ดวงศรี
5. นางสาววสุนันท์  เสสสุวรรณ
 
1. นายกิตติพงษ์  ทัดประไพร
2. นางสุพัตรา  อินลี
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรวี  อึ้งวนิชบรรณ
2. เด็กหญิงฐานิกา  ศรีวิสุทธิ์
3. เด็กหญิงระรินทิพย์  จันทร์วิเศษ
4. เด็กหญิงอัญญารัตน์  บุญทศ
5. เด็กหญิงอาทิตยา  สุพรม
 
1. นางปราณีต  ใจพร
2. นายกิตติพงษ์  ทัดประไพร
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนพรรณ  วิริยะกุล
2. นางสาวธันยากร  พรหนองแสน
3. นางสาวพลอยไพริน  จงรักษ์
4. นางสาวพิมพ์ชนก  ชมทอง
5. นางสาวอาทิตยา  อินทร์แก้ว
 
1. นายสมสักดิ์  วีสันเทียะ
2. นางปุญญพัฒน์  สุตะพันธ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายขจรศักดิ์  แซ่เตีย
2. นายชลิต  นิ่มแสง
3. นางสาวทิติยาภรณ์  ลัทธิรมย์
4. นายวงศกร  เชื้อนิล
5. นายสิทธิศักดิ์  ปุณประวัติ
 
1. นางสุพัตรา  อินลี
2. นางสาวฎายิน  ลิลา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลชนก  หงษ์พิพิธ
2. เด็กชายกรวิชญ์  พานจันทร์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ช่วยศรี
4. เด็กหญิงจุลาลักษณ์  แสงหิรัญย์
5. นายฐิติพงษ์  ศรีนาฏนาวา
6. เด็กชายณัฐศักดิ์  ปัญญาคม
7. นางสาวทักษพร  รวมสา
8. เด็กชายธนภัทร  ภิรมย์
9. เด็กชายธนวัฒน์  วงษาเกษ
10. นายธีรุตน์  ข่าขันมะลี
11. นางสาวนริศรา  ผันพลี
12. นายปฏิพล  บุตรไชย
13. นางสาวปัญญรัตน์  คุณแขวน
14. นางสาวพรชนก  จงสำราญ
15. นางสาวพิชญาพร  บางใบ
16. เด็กชายวีวรรธน์  จึงเรืองสิทธิ์
17. นางสาวสิริยากร  กระแสจันทร์
18. นางสาวสุจารี  บัวพันธ์
19. เด็กชายเกรียงไกร  เพ็งแจ่ม
20. นางสาวแชร์รี่  สมิสตี้
 
1. นายจัตุพล  เกษร
2. นายกิตติพงษ์  ทัดประไพร
3. นางปุญญพัฒน์  สุตะพันธ์
4. นางปราณีต  ใจพร
5. นางสุพัตรา  อินลี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง 8 1. เด็กหญิงชนิดาภา  แก้วจันทร์
 
1. นางสุพัตรา  อินลี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริวรรณ  ทองมนต์
 
1. นางปุญญพัฒน์  สุตะพันธ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิชญาภา  สร้อยเสน
2. เด็กชายเธียรรัตน์  สะโสดา
 
1. นางลัดดาวัลย์  ชูแก้ว
2. นางสุพัตรา  อินลี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.42 ทอง 4 1. นางสาวปภังกรณ์  ไกรวิเศษ
2. นายยุทธิวัฒน์  ราชวันดี
 
1. นางลัดดาวัลย์  ชูแก้ว
2. นางสมสักดิ์  วีสันเทียะ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88.34 ทอง 5 1. นางสาวจินดาภา  นรากล่ำ
2. นางสาวชุติกาญจน์  ศรชัย
3. นางสาวฐิติวรดา  ขอร่ม
4. นางสาวณัฐณิชา  จงพึ่งกลาง
5. นางสาวประภาสิริ  ยุพการณ์
6. นางสาวปาริชา  ศรีเลิศกุลเดชา
7. นางสาววิมลวรรณ  เกรินเกริก
8. นางสาวศิริลักษณ์  คงนิล
9. นางสาวศิริวรรณ  พูลทรัพย์
10. นางสาวศุภวรรณ  บุญประสิทธฺ์
 
1. นายสมสักดิ์  วีสันเทียะ
2. นายจัตุพล  เกษร
3. นางปราณีต  ใจพร
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงฐิติมา  ดอนเหลือม
2. เด็กหญิงแพรวา  บานเย็น
 
1. นายพิเชฐ  อินลี
2. นายทัศพันธ์  จันประทัด
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิสรา  อุดร
2. นางสาวธารตะวัน  ไชยช่วย
 
1. นายพิเชฐ  อินลี
2. นายศักดิ์ชัย  อุไร
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงสิรินาถ  เหมือนเหลา
 
1. นางสาวสุทธิวรรณ  กองจันทา
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 79 เงิน 7 1. นายนิธิศ  ถือคุณ
 
1. นางสาวสุทธิวรรณ   กองจันทา
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงอัจฉราพร  บุญใสย์
 
1. นางสาวสุทธิวรรณ   กองจันทา
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นางสาวศดานันท์  พันธะสา
 
1. นางสาวสุทธิวรรณ  กองจันทา
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรวีร์  พันจันทร์
 
1. นางสาวสุทธิวรรณ  กองจันทา
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวชิราวุฒิ  ทาสา
 
1. นางสาวสุทธิวรรณ   กองจันทา
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงมนสิชา  เสาร์จันทร์
 
1. นางสาวสุทธิวรรณ  กองจันทา
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง 5 1. นายศาศวัต  สิงห์เขาภู
 
1. นางสาวสุทธิวรรณ   กองจันทา
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกิตติยา  สาระสิทธ์
2. เด็กหญิงฐิติพร   นิยม
 
1. นางสาวสุทธิวรรณ  กองจันทา
2. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงศิรดา  พันธ์สุวรรณ
 
1. นางสาวสุทธิวรรณ  กองจันทา
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 10 1. นางสาวธนัชชา  บุตรทาลา
 
1. นางสาวสุทธิวรรณ   กองจันทา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 81.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงคุณัญญา  สิงห์ทอง
2. เด็กชายดนัย  บุญญะฤทธิ์
3. เด็กชายวรภพ  บุญคล้าย
 
1. นางสาวสุทธิวรรณ  กองจันทา
2. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นายธีรพงศ์  ยารัมย์
2. นายวันมหิดล  สายราช
3. นายเกรียงศักดิ์  หล้าคำ
 
1. นางสาวสุทธิวรรณ  กองจันทา
2. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐภัทร  มั่นรอด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์  แฝงบุญ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐภัทร  มั่นรอด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์  แฝงบุญ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐิติภัทร  พรหมคุณ
2. เด็กชายธนวิทย์  บรรลุศิลป์
3. เด็กชายธรรพ์ณธร  หาระวงค์
4. เด็กชายภูมิพัฒน์  กาสูงเนิน
5. เด็กชายภูวนัย  ธรรมวิเศษ
6. เด็กชายวิสา  เกตุวุฒิ
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์  แฝงบุญ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีรุตม์  เสนคราม
2. นายปฎิภาณ  แก้ววิเศษ
3. นายปริษฎี  เพชรศรี
4. นายรัฐพล  ทองอ้ม
5. นายศรุต  ศรีสันต์
6. นายสวิตท์  สุพล
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคณิตินเมธา  โพธิ์ขาว
2. เด็กหญิงคุณัณญา  สิงห์ทอง
3. นางสาวจิตรดา  ท่อนทองมีสุข
4. เด็กหญิงจิราวดี  ดอกคำ
5. นางสาวชญาภรณ์  ศุภศร
6. เด็กหญิงชนกนันท์  สมนึก
7. นางสาวชนพร  ศรีเมือง
8. นางสาวชลิญญา  ถ่อแก้ว
9. นางสาวชุติกาญจน์  ศรชัย
10. เด็กชายฐิติภัทร  พรหมคุณ
11. นางสาวณัฐณิชา  สาขา
12. นางสาวณัฐพร  กุลไธสง
13. นางสาวดาเรศ  บัวทอง
14. นายธนภัทร  พรหมคุณ
15. เด็กชายธนวิทย์  บรรลุศิลป์
16. นายธีรุตม์  เสนคราม
17. นางสาวนฤมล  สุขนวล
18. นายปฏิภาณ  แก้ววิเศษ
19. เด็กหญิงปณิดา  สิทธิคุณ
20. นางสาวปัทมา  แก้วเภา
21. เด็กหญิงปิยธิดา  ฉลาดเอื้อ
22. เด็กหญิงพรยุพิน  สุวรรณกูฎ
23. เด็กหญิงพฤกษา  ย่านวารี
24. นางสาวภัทราวดี  บุญมี
25. เด็กชายภัทรียา  ผดาวัลย์
26. เด็กชายภูมิพัฒน์  การสูงเนิน
27. นายรัฐพล  ทองอ้ม
28. นางสาววราภรณ์  คำจันทร์
29. นายวราวุธ  ราโชติ
30. เด็กชายวิศรุต  ศรีใส
31. นายวิสา  เกตุวุฒิ
32. นายศรุต   ศรีสันต์
33. นายศิลป์ภัสสะ  ตะเคียนศก
34. นางสาวสุจิตรา  สุขสุวรรณ
35. นางสาวสุชาดา  สิทธิพันธ์
36. นายอนุสรณ์  ปิยะพันธ์
37. นางสาวอัญชลีกร  ดอกอินทร์
38. นายเธียรธาร  สะโสดา
39. เด็กหญิงเบญจภรณ์  บุตรศรี
40. เด็กหญิงเมธาวี  ศรีปัญญา
 
1. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
2. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์  แฝงบุญ
4. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ
5. นางสาวสุนิสา  สีหอมกลิ่น
6. นายวรุตม์  ศรียงยศ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กชายทินภัทร  บุษบา
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.6 ทอง 8 1. นายกิตติพงษ์  ดำพะธิก
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 12 1. เด็กหญิงจิราวดี  ดอกคำ
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.5 ทอง 11 1. นางสาวพรชนก  จงสำราญ
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.83 ทอง 4 1. เด็กชายวิศรุต  ศรีใส
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.5 เงิน 6 1. นายกิตติพงษ์  ดำพะทิก
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงบุญธีรา  แฝงบุญ
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.75 เงิน 10 1. นางสาวกรกาญจน์  แก้วสุวรรณ
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง 5 1. เด็กชายทินภัทร  บุษบา
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นายกิตติพงษ์  ดำพะทิก
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงบุญธีรา  แฝงบุญ
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรกาญจน์  แก้วสุวรรณ
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.75 เงิน 4 1. เด็กชายศุภชัย  ถุงจันทร์
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นายนนทวัฒน์  สายเคน
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราวดี  ดอกคำ
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74 เงิน 11 1. นางสาวพรชนก  จงสำราญ
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  บุตรศรี
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  ไชเสนา
3. เด็กชายชินดนัย  ฝังสิมมา
4. เด็กชายณัฐวรรธน์  เป็นสุข
5. เด็กหญิงปรายฟ้า  ด้วงสูงเนิน
6. เด็กชายพชร  ถิรโคตร
7. เด็กหญิงรดา  ศิริโสตร์
8. เด็กหญิงวัชราวลี  เวชกามา
9. เด็กชายศิริศักดิ์  เทพวงศ์
10. เด็กชายเธียรรัตน์  สะโสดา
 
1. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ
2. นายสุภรณ์  พรหม
3. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  คำล้วน
2. นางสาวกุลณัฐ  ถ้ำทอง
3. นายชลิต  นิ่มแสง
4. นายชวรัตน์  ในทอง
5. นางสาวฐานิกา  สอดศรี
6. นางสาวธิติสุดา  แก้วจันทร์
7. นายวงศกร  เชื้อนิล
8. นายศักดิ์ดินา  ตรีชัยศรี
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
2. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลวัลย์  บุตรไชย
2. เด็กหญิงนภัสสร  ยกพล
3. เด็กหญิงปนิสรา  ลาผ่าน
4. เด็กหญิงพิชญาภา  สร้อยเสน
5. เด็กหญิงวิรยา  แก่นสาร
6. เด็กหญิงอัยลดา  ทองสุข
 
1. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ
2. นางวิราวรรณ  ยกพล
3. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
4. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายขจรศักดิ์  แซ่เตีย
2. นางสาวชุติกาญจน์  สมเพราะ
3. นางสาวณัฐมล  กุลพิลา
4. นางสาวนิพาดา  จักรเทพวงศ์
5. นายสิทธิศักดิ์  ปุณประวัติ
6. นายหาญชนะ  บุญทิน
 
1. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ
2. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
3. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
4. นางวิราวรรณ  ยกพล
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราภรณ์  ธรรมบุตร
2. นางสาวนิชารีย์  สุพล
3. นางสาวนิตยา  สุวะไกร
4. นางสาวพร้อมพรรณ  พิจารน์
5. นางสาวพลอยชมพู  ศรีภา
6. นางสาววิลาศินี  ด้วงสูงเนิน
 
1. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ
2. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
3. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
4. นางวิราวรรณ  ยกพล
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฏ  เสสสุวรรณ
2. นายณัฐวัตร  สำราญ
3. นายพัชรพล  นามพรหม
4. นายศิลป์ภัสสะ  ตะเคียนศก
5. นายเชิดเกียรติ  ศิลชาติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์  แฝงบุญ
2. นายธนศักดิ์  ตยะพักตร์
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤตชลักษณ์  แก้วธานี
2. นายศิลป์ภัสสะ  ตะเคียนศก
 
1. นายธนศักดิ์  ตยะพักตร์
2. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงนภัสสร  ยกพล
 
1. นางสาวอนัญญา  ยอดจักร์
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวโสรยา  แสนนา
 
1. นางสาวอนัญญา  ยอดจักร์
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทรกันย์  กุหลาบขาว
 
1. นางสิรินาท  พันธ์รัมย์
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปิติกานต์  ไกรราช
 
1. นางสิรินาท  พันธ์รัมย์
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.38 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปุณยาพร  นวลศิริ
 
1. นางศิริพร  นามจันทรา
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรชนก  จงสำราญ
 
1. นางศิริพร  นามจันทรา
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 76.67 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐรวิภา  ศรีสอน
 
1. นางสาวบังอร  ศรีเนตร
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายพงศ์ธวัช  จัดดี
 
1. นางสาวบังอร  ศรีเนตร
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภัส  แก้วปัตตะ
2. เด็กหญิงนภัสวันต์  ชมจันทร์
3. เด็กชายพันธบัตร  ศรีทอง
4. เด็กหญิงวีรยา  แก่นสาร
5. เด็กชายเมธาสิทธิ์  พิมพ์พัฒน์
 
1. นางสาวดวงสมร  กาบมาลี
2. MissChelsea  Lund
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณิชารีย์  สุพล
2. นางสาวพลอยชมพู  ศรีภา
3. นายวงศกร  เชื้อนิล
4. นางสาววชิราพรรณ  บัวพันธ์
5. นายศักดิ์ดินา  ตรีชัยศรี
 
1. MissChelsea  Lund
2. นางสาวดวงสมร  กาบมาลี
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กชายอนุวัฒน์   เถาว์รินทร์
 
1. MissFeng  Dan
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอรรถพล  วิรุณพันธ์
 
1. MissLiu   Ying
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 71.16 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุพิชญา  สมภาค
 
1. นางสาวจิราพร  มั่นคงดี
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธัญมน  อึ้งวนิชบรรณ
 
1. นางสาวจิราพร  มั่นคงดี
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  ทิพย์อามาตย์
2. เด็กชายวันเฉลิม  พิมานแพง
 
1. Mr.Tony   Felix Onyango
2. นางศิรินทร์ทิพย์  มงคลรุ่งทรัพย์
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวนิตยา  สุวะไกร
2. นายปฏิพล  ละมูญมอญ
 
1. นางศิรินทร์ทิพย์  มงคลรุ่งทรัพย์
2. Mr.Tony  Felix Onyango
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญาณี  แหวนวงษ์
2. เด็กหญิงลักษิกา  เคนประคอง
3. เด็กหญิงสรัลพร  บุญเนาว์
 
1. นางลัดดาวัลย์  ชูแก้ว
2. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นางสาวกิตสิริพรรณ  นามสุวรรณ
2. นางสาวรัฐยา  ชาติชาวนา
3. นางสาวลัทธวรรณ  เคนประคอง
 
1. นางลัดดาวัลย์  ชูแก้ว
2. นางปาริชาติ  กองวัสสกุลณี
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ผิวก่ำ
2. เด็กหญิงธีรกานต์  มณีสาร
3. เด็กหญิงภัสพร  เสี้ยวทอง
 
1. นางลัดดาวัลย์  ชูแก้ว
2. นางสาวฐิติพร  มีเดช
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบารมี  ไชยศรีษะ
2. เด็กหญิงภัทรกันย์  กุหลาบขาว
 
1. นางสิรินาท  พันธ์รัมย์
2. นางสาวขวัญหทัย  พรหมลา
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นายตันติกร  จงสำราญ
 
1. นางสิรินาท  พันธ์รัมย์
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธีรกานต์  มณีสาร
2. เด็กหญิงพรรณบุปผา  พานิคม
 
1. นางสาวชญานิษฐ์  เขตสกุล
2. นางจงรัก  ประทุมชาติ
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธนพร  อภิชาตวาณิช
 
1. นางสาวชญานิษฐ์  เขตสกุล
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ยกพล
2. เด็กหญิงไอศิกา  แก่นสาร
 
1. นางวิราวรรณ  ยกพล
2. นางสาวสมกมล  มีดี
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราภรณ์  ธรรมบุตร
 
1. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกรวรรธน์  ยอดธรรมรัตน์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ดอกพอง
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววฐญกมล  พลคำ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ดอกพอง
 
112 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 91 ทอง 4 1. นายนราธิป  ชนะมี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์  แฝงบุญ
 
113 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 -1 - 1. นายนราธิป  ชนะมี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์  แฝงบุญ
 
114 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 82 ทอง 6 1. นายศาสตราวิต  ทองสุทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์  แฝงบุญ
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพชร  สัตย์ศรี
2. เด็กชายพิศุทธิพงศ์  มณีศรี
 
1. นางอละสา  เถาว์รินทร์
2. นายพงษ์ดนัย  อุทุมเพ็ญ
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   พุ่มแก้ว
2. เด็กหญิงศรัณย์พร  ศรีวรรณะ
 
1. นางอละสา  เถาว์รินทร์
2. นายอนุสรณ์  มิจกาศ
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นายภัทชนนท์  อนุพันธ์
2. นางสาวสุปรียา  หาทนต์
 
1. นายอนุสรณ์   มิจกาศ
2. นางอละสา    เถาว์รินทร์
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  บุษบา
2. เด็กชายภูมินทร์  พรมพิมพ์
 
1. นายนายพงษ์ดนัย  อุทุมเพ็ญ
2. นายอนุสรณ์  มิจกาศ
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวจิราภรณ์  ธรรมบุตร
2. นางสาววิลาศิณี  ด้วงสูงเนิน
 
1. นางสาวฎายิน  ลีลา
2. นายอนุสรณ์  มิจกาศ
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.9 ทอง 4 1. เด็กชายรวีวัฒน์  พรรณาภพ
2. เด็กชายสุทธินันท์  แดงบุญเรือง
 
1. นางอละสา  เถาว์รินทร์
2. นายพงษ์ดนัย  อุทุมเพ็ญ
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กชายธนาธิป  จอมเกาะ
2. เด็กชายพนธกร  ทองคำ
 
1. นายพงษ์ดนัย  อุทุมเพ็ญ
2. นางอละสา  เถาว์รินทร์
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายกันต์กวี  พิมจุฬา
2. เด็กชายพัชร์ยศ  พรหมคุณ
 
1. นายพงษ์ดนัย  อุทุมเพ็ญ
2. นางอละสา  เถาว์รินทร์
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นางสาววราภรณ์  โคกะพันธ์
2. นางสาวสุนิสา  ละมูล
 
1. นางสาวฎายิน  ลีลา
2. นายพงษ์ดนัย  อุทุมเพ็ญ
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวบุษรินทร์  ศรีแก้ว
2. นางสาวปวีณา   เทนคำปราบ
 
1. นางสาวฎายิน  ลีลา
2. นายพงษ์ดนัย  อุทุมเพ็ญ
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 7 1. นายปฏิภาณ  สุดสวาท
2. นางสาวพิมพ์ชนก  จิราพงศ์รักษ์
 
1. นายอนุสรณ์   มิจกาศ
2. นายพงษ์ดนัย  อุทุมเพ็ญ
 
126 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงกชกร  มิตรวงศ์
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  ด้วงสูงเนิน
3. เด็กหญิงโชติกา  อาทิเวช
 
1. นางอละสา  เถาว์รินทร์
2. นายอนุสรณ์  มิจกาศ
 
127 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวกิตตญาภรณ์  จันทร์เพรช
2. นางสาวธิดารัตน์  สุดตา
3. นางสาวสุภาพร  นพพะ
 
1. นายอนุสรณ์   มิจกาศ
2. นางอละสา    เถาว์รินทร์
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายขจรศักดิ์  แซ่เตีย
2. นายสิทธิศักดิ์  ปุณประวัติ
 
1. นางสาวฎายิน  ลีลา
2. นางสาวฐิติพร  มีเดช
 
129 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายธนะทิพย์  กุลบุญญา
2. เด็กชายปัณณวิชณ์  บุษบา
3. เด็กชายวิศรุต  ศรีใส
 
1. นายคงกะพัน  ชัยพร
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวชิรวิทย์  บัวทอง
2. เด็กชายศุภกร  นุติประพันธ์
3. เด็กชายเมทะนี  เพ็งแจ่ม
 
1. นายวิจักษณ์  ทองเพชร
2. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 69 ทองแดง 11 1. นายพรรษวุฒิ  วรรณวงษ์
2. นายมงคล  บุญปก
3. นายสันติสุข  ภูมิวรพงศ์
 
1. นายวิจักษณ์  ทองเพชร
2. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กชายณัฐกานต์  โกสีย์
2. เด็กชายบัญญัติ  ประมนต์
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ขันธบุตร
 
1. นายวิจักษณ์  ทองเพชร
2. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84 ทอง 10 1. นางสาวขวัญนิภา  เสียงอ่อน
2. นางสาวชุติกาญจน์  จันเสน
3. นางสาววริศลักษณ์  สระบุรี
 
1. นายวิจักษณ์  ทองเพชร
2. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกรดา  พรมโลก
2. เด็กหญิงจิดาภา  โสภาลี
3. เด็กหญิงบุญญาพร  ศรีคราม
4. เด็กหญิงประภัสรา  เจริญทัศน์
5. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ดวงจิตต์
6. เด็กหญิงเกวลี  คำสามารถ
 
1. นางไพวรรณ์  ยอดธรรมรัตน์
2. นางสาวฐิติพร  มีเดช
3. นางลัดดาวัลย์  ชูแก้ว
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง 5 1. นายฐาปกรณ์  ศรีสุข
2. นางสาวพรจรินทร์  อินทะเสน
3. นางสาวศิริรัตนา  ธรรมวัตร
4. นางสาวศุภนิดา   เสาวนัย
5. นางสาวอดิวรรณ  วรรณวงษ์
6. นางสาวเบจวรรณ  เงาศรี
 
1. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
2. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์  แฝงบุญ
3. นางสาวสุุนิสา  สีหอมกลิ่น
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชกร  แหล่งหล้า
2. เด็กหญิงกรวรา  ศรีหานาม
3. เด็กหญิงฐิติชญา  ดอกอินทร์
 
1. นายวิจักษณ์  ทองเพชร
2. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิพยรัตน์  คำเฮือง
2. นางสาวพิทยารัตน์  มณีสาร
3. นางสาวศุภกร  ศรีเลิศกุลเดชา
 
1. นายวิจักษณ์  ทองเพชร
2. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กชายณัชพล  อาภรณ์ศรี
2. เด็กชายมนตรี  หล้าสงค์
3. เด็กชายอชิชล  อนุพันธ์
 
1. นายจำนงค์  พันธ์รัมย์
2. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
3. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัณฐมณี  กล้าณรงค์
2. นางสาวจริยา  วงษ์ศรีจันทร์
3. นางสาวอัญมณี  แสนลา
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
2. นายจำนงค์  พันธ์รัมย์
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ภูมิภักดิ์
2. เด็กหญิงวลัยภรณ์  นนท์นาท
3. เด็กหญิงไอศิกา  แก่นสาร
 
1. นางสาวฐิติพร  มีเดช
2. นางเกศรา  จันทร์แสง
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจักรวาล  ดวงศรี
2. นางสาววศินี  นิยม
3. นายสรรพวิท  สุจริต
 
1. นางลัดดาวัลย์  ชูแก้ว
2. นางสาวฐิติพร  มีเดช
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  โพธิ์สาชัย
2. เด็กหญิงภุมรัตน์  บุญเสริม
3. เด็กชายอาทินันท์  ราชาอาจ
 
1. นายไพวรรณ์  ยอดธรรมรัตน์
2. นายลัดดาวัลย์  ชูแก้ว
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91 ทอง 6 1. นางสาวธนัตดา  สุาลี
2. นางสาววราภรณ์  กำลังดี
3. นางสาวอิงฟ้า  คำแปล
 
1. นางไพวรรณ์  ยอดธรรมรัตน์
2. นางสาวฐิติพร  มีเดช
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.6 ทอง 9 1. เด็กหญิงกุสุมาสว์  อาวะรุณ
2. เด็กหญิงฉัตรตะวัน  ราชชมภู
3. เด็กหญิงเวทัย  แหวนวงษ์
 
1. นางไพวรรณ์  ยอดธรรมรัตน์
2. นางลัดดาวัลย์  ชูแก้ว
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88.75 ทอง 8 1. นางสาวชญาภรณ์  ศุภศร
2. นางสาวชุติกาญจน์  สมเพาะ
3. นางสาวปฏิมากานต์  สระน้ำคำ
 
1. นางไพวรรณ์  ยอดธรรมรัตน์
2. นางลัดดาวัลย์  ชูแก้ว