สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 20 1. นางสาวพิศลยา  อายุพา
 
1. นางสาวชญานิษฐ์  เขตสกุล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31.75 เข้าร่วม 14 1. นางสาวจิรารัตน์  จันทรักษ์
2. นางสาวธัญมน  อึ้งวนิชบรรณ
3. นางสาวสิริภัทร  เชาวันกลาง
 
1. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ
2. นายพงษ์ศักดิ์  ดอกพอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 57.06 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายณัฐพนส์  กุลไธสง
2. เด็กชายสงคราม  ไพพุต
 
1. นายปรมินทร์  แก้วดี
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  ทิพย์อามาตย์
2. เด็กชายวันเฉลิม  พิมานแพง
 
1. Mr.Tony   Felix Onyango
2. นางศิรินทร์ทิพย์  มงคลรุ่งทรัพย์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 7 1. นายปฏิภาณ  สุดสวาท
2. นางสาวพิมพ์ชนก  จิราพงศ์รักษ์
 
1. นายอนุสรณ์   มิจกาศ
2. นายพงษ์ดนัย  อุทุมเพ็ญ