สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 18 1. นางสาวกัลยาณี  วืรืยะกุล
 
1. นางสาวฐิติพร  มีเดช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงวรรณพร  เรืองเดช
 
1. นางสาววรรณภา  ทองรอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 14 1. นางสาวจุฑามาศ  แซ่พัว
2. นางสาวนิภาดา  จักรเทพวงศ์
 
1. นางปาริชาติ  กองวัสสกุลณี
2. นางสาวสมกมล   มีดี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นายสุวโรจน์  บุญนำ
 
1. นางรุ่งนภา  ผลเกิด
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 1. เด็กชายศิริศักดิ์  เทพวงศ์
 
1. นางสาวชญานิษฐ์  เขตสกุล
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงฐิติมา  ดอนเหลือม
2. เด็กหญิงแพรวา  บานเย็น
 
1. นายพิเชฐ  อินลี
2. นายทัศพันธ์  จันประทัด
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกิตติยา  สาระสิทธ์
2. เด็กหญิงฐิติพร   นิยม
 
1. นางสาวสุทธิวรรณ  กองจันทา
2. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นางสาวกิตสิริพรรณ  นามสุวรรณ
2. นางสาวรัฐยา  ชาติชาวนา
3. นางสาวลัทธวรรณ  เคนประคอง
 
1. นางลัดดาวัลย์  ชูแก้ว
2. นางปาริชาติ  กองวัสสกุลณี
 
9 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายธนะทิพย์  กุลบุญญา
2. เด็กชายปัณณวิชณ์  บุษบา
3. เด็กชายวิศรุต  ศรีใส
 
1. นายคงกะพัน  ชัยพร
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 69 ทองแดง 11 1. นายพรรษวุฒิ  วรรณวงษ์
2. นายมงคล  บุญปก
3. นายสันติสุข  ภูมิวรพงศ์
 
1. นายวิจักษณ์  ทองเพชร
2. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กชายณัฐกานต์  โกสีย์
2. เด็กชายบัญญัติ  ประมนต์
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ขันธบุตร
 
1. นายวิจักษณ์  ทองเพชร
2. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม