สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอิศริยา  ประเสริฐศรี
 
1. นางสาวฐิติพร  มีเดช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 70.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงวีรัฐิราพร  สิงห์เทพ
 
1. นางวิราวรรณ  ยกพล
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76.15 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หวานใจ
2. เด็กหญิงชนิภรณ์  บุญเนาว์
3. เด็กหญิงเบญจพร  บุตรศรี
 
1. นางสาววรรณภา  ทองรอง
2. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 78.8 เงิน 5 1. เด็กหญิงกานต์ธิรา  เจริญชัย
2. เด็กหญิงฐิติมา  พิมพา
 
1. นางวิราวรรณ  ยกพล
2. นางสาวสมกมล  มีดี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรเชษฐ  งามจันทร์
 
1. นางรุ่งนภา  ผลเกิด
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายกฤตภัค  ธรรมนูญ
2. เด็กชายสุริยะ  อิทธิเวชสกุล
 
1. นางชิตพันธ์  มาตรคำจันทร์
2. นางจงรัก  ประทุมชาติ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ผิวก่ำ
2. เด็กชายตนุภัทร  สุวรรณพรม
3. เด็กหญิงภัสพร  เสี้ยวทอง
 
1. นางสาวมุกดา  บรรณบุบผา
2. นางบุญฐิตา  ศรีภา
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72 เงิน 12 1. นางสาวกัญญารัตน์  สอนสา
2. นางสาวศศิธร  ประมูลพงศ์
3. นายอภิมุข  ศิริเทศ
 
1. นางสาวจามจุรี  ซำบุญมี
2. นางสาวณัฎฐณิชา  โพธิ์งาม
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 74.32 เงิน 6 1. เด็กชายพีระวัฒน์  คำด้วง
2. เด็กชายภูมินทร์  ปลื้มใจ
 
1. นายปรมินทร์  แก้วดี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 79 เงิน 7 1. นายนิธิศ  ถือคุณ
 
1. นางสาวสุทธิวรรณ   กองจันทา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นางสาวศดานันท์  พันธะสา
 
1. นางสาวสุทธิวรรณ  กองจันทา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงมนสิชา  เสาร์จันทร์
 
1. นางสาวสุทธิวรรณ  กองจันทา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงศิรดา  พันธ์สุวรรณ
 
1. นางสาวสุทธิวรรณ  กองจันทา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 10 1. นางสาวธนัชชา  บุตรทาลา
 
1. นางสาวสุทธิวรรณ   กองจันทา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.5 เงิน 6 1. นายกิตติพงษ์  ดำพะทิก
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.75 เงิน 10 1. นางสาวกรกาญจน์  แก้วสุวรรณ
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.75 เงิน 4 1. เด็กชายศุภชัย  ถุงจันทร์
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นายนนทวัฒน์  สายเคน
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74 เงิน 11 1. นางสาวพรชนก  จงสำราญ
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงนภัสสร  ยกพล
 
1. นางสาวอนัญญา  ยอดจักร์
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทรกันย์  กุหลาบขาว
 
1. นางสิรินาท  พันธ์รัมย์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปิติกานต์  ไกรราช
 
1. นางสิรินาท  พันธ์รัมย์
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 76.67 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐรวิภา  ศรีสอน
 
1. นางสาวบังอร  ศรีเนตร
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กชายอนุวัฒน์   เถาว์รินทร์
 
1. MissFeng  Dan
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 71.16 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุพิชญา  สมภาค
 
1. นางสาวจิราพร  มั่นคงดี
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวนิตยา  สุวะไกร
2. นายปฏิพล  ละมูญมอญ
 
1. นางศิรินทร์ทิพย์  มงคลรุ่งทรัพย์
2. Mr.Tony  Felix Onyango
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญาณี  แหวนวงษ์
2. เด็กหญิงลักษิกา  เคนประคอง
3. เด็กหญิงสรัลพร  บุญเนาว์
 
1. นางลัดดาวัลย์  ชูแก้ว
2. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราภรณ์  ธรรมบุตร
 
1. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  บุษบา
2. เด็กชายภูมินทร์  พรมพิมพ์
 
1. นายนายพงษ์ดนัย  อุทุมเพ็ญ
2. นายอนุสรณ์  มิจกาศ
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายกันต์กวี  พิมจุฬา
2. เด็กชายพัชร์ยศ  พรหมคุณ
 
1. นายพงษ์ดนัย  อุทุมเพ็ญ
2. นางอละสา  เถาว์รินทร์
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นางสาววราภรณ์  โคกะพันธ์
2. นางสาวสุนิสา  ละมูล
 
1. นางสาวฎายิน  ลีลา
2. นายพงษ์ดนัย  อุทุมเพ็ญ
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวบุษรินทร์  ศรีแก้ว
2. นางสาวปวีณา   เทนคำปราบ
 
1. นางสาวฎายิน  ลีลา
2. นายพงษ์ดนัย  อุทุมเพ็ญ
 
33 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวกิตตญาภรณ์  จันทร์เพรช
2. นางสาวธิดารัตน์  สุดตา
3. นางสาวสุภาพร  นพพะ
 
1. นายอนุสรณ์   มิจกาศ
2. นางอละสา    เถาว์รินทร์