สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธิ์ศรีสุววรณวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 -    
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 -    
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกาญติมา  สอนศรี
2. นางสาวภีรดา   ชำนิกุล
3. นางสาวอารีรัตน์  ใยหงษ์
 
1. นายประสิทธิ์  ศรีพร
2. นางสุภาวดี  จันทร์แสน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70.4 เงิน 13 1. เด็กหญิงสุปรีญา  ใยนนท์
2. เด็กชายอุเทน   วิชาศีล
 
1. นายวานิช  ธรรมวัตร
2. นางอาภาพัชร์   ธนทรพงศ์สิริ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.57 ทอง 14 1. นายกังวาน  สุวรรณพันธ์
2. นางสาวนิติยาภรณ์  กรอบทอง
 
1. นายวานิช  ธรรมวัตร
2. นางอาภาพัชร์   ธนทรพงศ์สิริ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชุติมา  แสงอ่อน
 
1. นางสาวเหมวรรณ  พันธุ์ดี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจรณินท์  แจ้งสว่าง
 
1. นางสาวเหมวรรณ  พันธุ์ดี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธีราพร  ริดคำ
 
1. นายชัยยุทธ  เสียงดี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวอรยา  จันมา
 
1. นางสาวเหมวรรณ  พันธุ์ดี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววารุนี  แสงอ่อน
 
1. นางสาวเหมวรรณ  พันธุ์ดี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัทพงศ์  บุญชู
2. เด็กชายธนดล  ใยเม้า
3. เด็กชายพัชรากร  ทองขาว
 
1. นายชัยยุทธ  เสียงดี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายดุสิต  สาภิราช
2. นายนิพล  ขันติวงษ์
3. นายโอภาส  โคตรสาลี
 
1. นายชัยยุทธ  เสียงดี
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.6 เงิน 9 1. นายสยาม  ศรีราตรี
 
1. นายสมัย  ธงศรี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงสิริมล  อุดหนุน
 
1. นายสมัย  ธงศรี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอรวรรณ  จันทร์พร
 
1. นายประสิทธิ์  ศรีพร
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.75 เงิน 8 1. เด็กหญิงระรินทิพย์  ไกรวิเศษ
 
1. นายสมัย  ธงศรี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิราพร  พิมวงษา
 
1. นายประสิทธิ์  ศรีพร
 
18 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุจารี  กล้าหาญ
 
1. นายประสิทธิ์  ศรีพร
 
19 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 -1 -    
20 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวิชาญ  จันโท
 
1. นายประสิทธิ์  ศรีพร
 
21 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเกรียงไกร  มะเดื่อ
 
1. นายประสิทธิ์  ศรีพร
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายทัชกร  ทองโคตร
2. เด็กชายธนวัฒน์  นนทภา
3. เด็กชายยุทธศัก  ปี่นตา
 
1. นายชัยยุทธ  เสียงดี
2. นายสมัย  ธงศรี
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธงชัย  สอนศรี
2. นายปฏิพล  สุทธสนธ์
3. นายศตวรรษ  มะโนรัตน์
 
1. นายชัยยุทธ  เสียงดี
2. นายสมัย  ธงศรี
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง 5 1. นางสาวชุติมา  แสงอ่อน
2. นางสาวณัฐนันท์  สุทธสนธ์
3. นางสาวลินดา  ลูกอินทร์
4. นางสาววรมล  ทองทา
5. นางสาววิราวรรณ  พรมลี
6. นางสาวสุกัญญา  พลมั่น
 
1. นายชัยยุทธ  เสียงดี
2. นายสมัย  ธงศรี
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นายธนิน  หาตะพล
2. นางสาววัชราภรณ์  บุญผุย
3. นางสาวศศินา   ศรีทินัน
 
1. นายสมชาย  กิ่งแก้ว
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงชลิตา  ใยแสง
2. เด็กหญิงบุษบา  ดาแก้ว
3. เด็กหญิงอรทัย  บัวไข
 
1. นายชัยยุทธ  เสียงดี
2. นายสมัย  ธงศรี
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 -1 -