สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธิ์ศรีสุววรณวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70.4 เงิน 13 1. เด็กหญิงสุปรีญา  ใยนนท์
2. เด็กชายอุเทน   วิชาศีล
 
1. นายวานิช  ธรรมวัตร
2. นางอาภาพัชร์   ธนทรพงศ์สิริ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชุติมา  แสงอ่อน
 
1. นางสาวเหมวรรณ  พันธุ์ดี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธีราพร  ริดคำ
 
1. นายชัยยุทธ  เสียงดี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวอรยา  จันมา
 
1. นางสาวเหมวรรณ  พันธุ์ดี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววารุนี  แสงอ่อน
 
1. นางสาวเหมวรรณ  พันธุ์ดี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัทพงศ์  บุญชู
2. เด็กชายธนดล  ใยเม้า
3. เด็กชายพัชรากร  ทองขาว
 
1. นายชัยยุทธ  เสียงดี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.6 เงิน 9 1. นายสยาม  ศรีราตรี
 
1. นายสมัย  ธงศรี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.75 เงิน 8 1. เด็กหญิงระรินทิพย์  ไกรวิเศษ
 
1. นายสมัย  ธงศรี
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นายธนิน  หาตะพล
2. นางสาววัชราภรณ์  บุญผุย
3. นางสาวศศินา   ศรีทินัน
 
1. นายสมชาย  กิ่งแก้ว
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงชลิตา  ใยแสง
2. เด็กหญิงบุษบา  ดาแก้ว
3. เด็กหญิงอรทัย  บัวไข
 
1. นายชัยยุทธ  เสียงดี
2. นายสมัย  ธงศรี