สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธิ์ศรีสุววรณวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.57 ทอง 14 1. นายกังวาน  สุวรรณพันธ์
2. นางสาวนิติยาภรณ์  กรอบทอง
 
1. นายวานิช  ธรรมวัตร
2. นางอาภาพัชร์   ธนทรพงศ์สิริ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงสิริมล  อุดหนุน
 
1. นายสมัย  ธงศรี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอรวรรณ  จันทร์พร
 
1. นายประสิทธิ์  ศรีพร
 
4 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุจารี  กล้าหาญ
 
1. นายประสิทธิ์  ศรีพร
 
5 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวิชาญ  จันโท
 
1. นายประสิทธิ์  ศรีพร
 
6 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเกรียงไกร  มะเดื่อ
 
1. นายประสิทธิ์  ศรีพร
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง 5 1. นางสาวชุติมา  แสงอ่อน
2. นางสาวณัฐนันท์  สุทธสนธ์
3. นางสาวลินดา  ลูกอินทร์
4. นางสาววรมล  ทองทา
5. นางสาววิราวรรณ  พรมลี
6. นางสาวสุกัญญา  พลมั่น
 
1. นายชัยยุทธ  เสียงดี
2. นายสมัย  ธงศรี