สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกพร  กุแก้ว
2. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีทนต์
3. นายก้องภพ  มะกา
4. นางสาวขันธนาถ  ขันรักษา
5. นางสาวจิตตรา  สมพงษ์
6. นางสาวจิราภรณ์  จันลอด
7. นางสาวณัฐจิราภรณ์  ศิลานนท์
8. นายณัฐวัตร  เข็มมา
9. นางสาวดวงฤดี  แซ่พัว
10. นายธนานัส  เมืองจันทร์
11. นายธีรศักดิ์  เคล้าเคลีย
12. นายนันทวัฒน์  ขันติวงษ์
13. นางสาวบุรัสกร  นุชชาติ
14. นางสาวปาลิตา  ขันทอง
15. นายยุทธพิชัย  กองศรี
16. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ผะกาแดง
17. นางสาววาสนา  เมืองจันทร์
18. นายวุฒิพงษ์  ยืนยาว
19. นางสาวสุทินา  สายศร
20. นางสาวสุพรรณี  สระทอง
21. เด็กหญิงอรุณรัตน์  เมืองจันทร์
22. นางสาวอารยา  ไชยสาร
23. นางสาวเบญจมาศ  บุตรราช
24. นางสาวเวฑิตา  ขันทอง
25. นายเอกชัย  งาหอม
 
1. นายบุญญพัฒน์  ศรีบาล
2. นายเดโช   ขนันดูล