สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 14 1. เด็กชายชนธวัช  บุญปัญญา
 
1. นางสาวอรนุช  วิไชยภูมิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 14 1. นางสาวชไมพร  แก้วแสงเรือน
 
1. นางสาวอรนุช  วิไชยภูมิ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงขนิตฐา  สุภาพ
 
1. นางสาวอรนุช  วิไชยภูมิ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 65.3 ทองแดง 12 1. นายอมรเทพ  พลพงษ์
 
1. นางสาวอรนุช  วิไชยภูมิ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.6 เงิน 4 1. เด็กชายอภินันท์  เครือแสง
 
1. นางสาวอรนุช  วิไชยภูมิ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76.25 เงิน 6 1. เด็กหญิงกิตติยา  ค้ำคูณ
2. เด็กหญิงจริยา  เดียงสา
3. เด็กหญิงศุทธหทัย  ไชยเสนา
 
1. นางพิสมัย  ยอดสง่า
2. นางสาวอรวรรณ  ผลอ้อ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 60.38 ทองแดง 7 1. นายพิชยนิรินทร์  ภาชู
2. นางสาวสุภาวดี  สุภาพ
3. นางสาวไพจิตรา  ทิพวัน
 
1. นายแม๊กควีน  แดงเดื่อ
2. นายต้องชนะ  จันทรสาขา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกรพจน์  แก้วแสงเรือน
2. เด็กชายกวี  วิรุณพันธ์
 
1. นายต้องชนะ  จันทรสาขา
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายฐนิสพงษ์  คำผาย
2. เด็กชายพลากร  ธรรมวัตร
 
1. นายต้องชนะ  จันทรสาขา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสมชาย  ใจหาญ
 
1. นายสกุลพล  แสงโคตร
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73.2 เงิน 11 1. เด็กชายสันติภาพ  เรืองนาม
2. เด็กหญิงอภิญญา  กิตติพันธ์
 
1. นายสกุลพล  แสงโคตร
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงคณารัตน์  สุภาพ
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ  มนตรี
 
1. นายเรืองชัย  พิมพ์ศรี
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 12 1. นางสาวจิราวรรณ  วิรุณพันธ์
2. นางสาวมณีรัตน์  สมพร
 
1. นายเรืองชัย  พิมพ์ศรี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิตติพงษ์  ทวีสินธ์
 
1. นายชนะ  กิตติพันธ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงยุภาพร  ศุภศร
2. เด็กหญิงอรอนงค์  นวลวัน
 
1. นายชนะ  กิตติพันธ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศุภศร
 
1. นายชนะ  กิตติพันธ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นางสาวทัตติยา  ศุภศร
 
1. นายชนะ  กิตติพันธ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเกรียงศักดิ์  บุดศรี
 
1. นางพิสมัย  ยอดสง่า
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุพัฒทรา  ศรีบัวบาน
 
1. นายเวชวัฒน์  อัตตโน
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 7 1. นางสาวอภิญญา  โรมพันธ์
 
1. นางพิสมัย  ยอดสง่า
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอนุชิต  วินิชวงศ์
 
1. นายเวชวัฒน์  อัตตโน
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนิตยา  ลิ้นนิยม
 
1. นายเวชวัฒน์  อัตตโน
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอภินันท์  เครือแสง
 
1. นางพิสมัย  ยอดสง่า
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 71.4 เงิน 6 1. นายปิยะวุฒิ  ผิวจันทร์
 
1. นายชินวัตร  สาสังข์
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 1. นางสาวกัณนิกา  สมพร
2. นางสาวกาญจนา  นวลวัน
3. นางสาวจิราวรรณ  วิรุณพันธ์
 
1. นางสาวพัชรี  พิมศรี
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกิตติยา  ค้ำคูณ
2. เด็กชายอภินันท์  เครือแสง
 
1. นางสาวอรนุช  วิไชยภูมิ
2. นางพิสมัย  ยอดสง่า
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสมชาย  ใจหาญ
 
1. นางสาวอรนุช  วิไชยภูมิ
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคุณากร  แก่นสาร
2. เด็กชายพันกร  มายา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  คนขยัน
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 1. เด็กชายคณารัตณ์   สุภาพ
2. เด็กชายพลากร  นาริกุล
 
1. นางสาวจิราภรณ์  คนขยัน
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 61 ทองแดง 6 1. นางสาวทักษพร  ภูศรี
2. นายวัชรินทร์  เครือแสง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  คนขยัน
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสหรัฐ   ช่วยมี
2. นายเกรียงศักดิ์    บุดศรี
 
1. นางสาวจิราภรณ์  คนขยัน
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 1. เด็กชายธนูเทพ  โถทอง
2. เด็กชายประถม  วงศ์หงษ์
3. เด็กชายรอน  ธรรมรักษ์
 
1. นายรุ่งนิรันดร์  กิตติพันธ์
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉัตรชัย  พันสี
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  สุทธิโพธิ์
3. เด็กหญิงอรัญญา  จันทร์ไสย
 
1. นางสาวอรนุช  วิไชยภูมิ
2. นางสากอน  พุทธคี
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปาริมา  พิทักษา
2. นางสาวอังษณา  อรรคบุตร
3. นางสาวแก้วใจ  เสมอใจ
 
1. นางพยอม  บุญศิริ
2. นางสาวปานทิพย์  คลังเงิน