สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 14 1. เด็กชายชนธวัช  บุญปัญญา
 
1. นางสาวอรนุช  วิไชยภูมิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงขนิตฐา  สุภาพ
 
1. นางสาวอรนุช  วิไชยภูมิ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 65.3 ทองแดง 12 1. นายอมรเทพ  พลพงษ์
 
1. นางสาวอรนุช  วิไชยภูมิ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 60.38 ทองแดง 7 1. นายพิชยนิรินทร์  ภาชู
2. นางสาวสุภาวดี  สุภาพ
3. นางสาวไพจิตรา  ทิพวัน
 
1. นายแม๊กควีน  แดงเดื่อ
2. นายต้องชนะ  จันทรสาขา
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงคณารัตน์  สุภาพ
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ  มนตรี
 
1. นายเรืองชัย  พิมพ์ศรี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงยุภาพร  ศุภศร
2. เด็กหญิงอรอนงค์  นวลวัน
 
1. นายชนะ  กิตติพันธ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศุภศร
 
1. นายชนะ  กิตติพันธ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นางสาวทัตติยา  ศุภศร
 
1. นายชนะ  กิตติพันธ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนิตยา  ลิ้นนิยม
 
1. นายเวชวัฒน์  อัตตโน
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 1. นางสาวกัณนิกา  สมพร
2. นางสาวกาญจนา  นวลวัน
3. นางสาวจิราวรรณ  วิรุณพันธ์
 
1. นางสาวพัชรี  พิมศรี
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 1. เด็กชายคณารัตณ์   สุภาพ
2. เด็กชายพลากร  นาริกุล
 
1. นางสาวจิราภรณ์  คนขยัน
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 61 ทองแดง 6 1. นางสาวทักษพร  ภูศรี
2. นายวัชรินทร์  เครือแสง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  คนขยัน
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 1. เด็กชายธนูเทพ  โถทอง
2. เด็กชายประถม  วงศ์หงษ์
3. เด็กชายรอน  ธรรมรักษ์
 
1. นายรุ่งนิรันดร์  กิตติพันธ์