สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.6 เงิน 4 1. เด็กชายอภินันท์  เครือแสง
 
1. นางสาวอรนุช  วิไชยภูมิ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76.25 เงิน 6 1. เด็กหญิงกิตติยา  ค้ำคูณ
2. เด็กหญิงจริยา  เดียงสา
3. เด็กหญิงศุทธหทัย  ไชยเสนา
 
1. นางพิสมัย  ยอดสง่า
2. นางสาวอรวรรณ  ผลอ้อ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73.2 เงิน 11 1. เด็กชายสันติภาพ  เรืองนาม
2. เด็กหญิงอภิญญา  กิตติพันธ์
 
1. นายสกุลพล  แสงโคตร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิตติพงษ์  ทวีสินธ์
 
1. นายชนะ  กิตติพันธ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอภินันท์  เครือแสง
 
1. นางพิสมัย  ยอดสง่า
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 71.4 เงิน 6 1. นายปิยะวุฒิ  ผิวจันทร์
 
1. นายชินวัตร  สาสังข์