สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสมชาย  ใจหาญ
 
1. นายสกุลพล  แสงโคตร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเกรียงศักดิ์  บุดศรี
 
1. นางพิสมัย  ยอดสง่า
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุพัฒทรา  ศรีบัวบาน
 
1. นายเวชวัฒน์  อัตตโน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 7 1. นางสาวอภิญญา  โรมพันธ์
 
1. นางพิสมัย  ยอดสง่า
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอนุชิต  วินิชวงศ์
 
1. นายเวชวัฒน์  อัตตโน
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคุณากร  แก่นสาร
2. เด็กชายพันกร  มายา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  คนขยัน
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉัตรชัย  พันสี
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  สุทธิโพธิ์
3. เด็กหญิงอรัญญา  จันทร์ไสย
 
1. นางสาวอรนุช  วิไชยภูมิ
2. นางสากอน  พุทธคี
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปาริมา  พิทักษา
2. นางสาวอังษณา  อรรคบุตร
3. นางสาวแก้วใจ  เสมอใจ
 
1. นางพยอม  บุญศิริ
2. นางสาวปานทิพย์  คลังเงิน