สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราษีไศล สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงเนตรชนก  เกษร
 
1. นางสาวมนัสวี  สุระบุตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรทิมา  วิรุณพันธ์
 
1. นางสาวมนัสวี  สุระบุตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุมิตรา  คำแสน
 
1. นายภูริพัฒน์  ลือขจร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นางสาวทวีพร  ธนะสิมมา
 
1. นายภูริพัฒน์  ลือขจร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทวีศิลป์  สมพร
 
1. นายภูริพัฒน์  ลือขจร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีรศักดิ์  ศรีคำภา
 
1. นายภูริพัฒน์  ลือขจร
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75.75 เงิน 4 1. เด็กชายธนพงษ์  กตะศิลา
2. เด็กหญิงภัทรากรณ์  โมกขรัตน์
3. เด็กหญิงอำพร  คำพระ
 
1. นางหอมไกล  อังคะสี
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 70.02 เงิน 4 1. นางสาวกัญญา  เสม็ดดี
2. นางสาวสุภัสสรา  อนุรักษ์
3. นางสาวโสรยา  ดวงบุบผา
 
1. นางสาวกานต์ทิมา  โพธิ์งาม
2. นางสาวสมเพียร  บานชื่น
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเจนจิราภรณ์  กันหา
2. เด็กหญิงเพ็ญธิดา  แหวนหล่อ
 
1. นายปัฎฐกรณ์  สามะณี
2. นางสาวกัญญารัตน์  ไชยประโคม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวจินดาพร  รัตนวัน
2. นางสาวมัลลิกา  ปิริมา
 
1. นางสาวกานต์ทิมา  โพธิ์งาม
2. นางสาวชลยารัตน์  เมิงไชยสงค์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 1. เด็กชายวรพจน์  สิงห์คำ
 
1. นายจักรพันธ์  คำจันทร์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเกศรินทร์  สีสดดี
 
1. นางบังอร  นาห่อม
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒    
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิติรัตน์  รัตนะวัน
2. นางสาวดวงหทัย  เกษมพงษ์
3. นางสาววิไลอุษา  พงหาญศึก
 
1. นางหฤทัย  เชื้อชาญ
2. นางสาวรุจิกาญจน์  ปัทม์ตายะพงศ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายชัชวาลย์  จันทะวี
2. เด็กชายวทัญญู  ชาติภูธร
 
1. นายสุพจน์  สอนศรี
2. นายไผ่ดำรงณ์  อินธรรม
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวภัทรสุดา  บุญขวาง
2. นางสาวสิริมา  ดูชัยรัมย์
 
1. นายไผ่ดำรงณ์  อินธรรม
2. นายสุพจน์  สอนศรี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงธารทิพย์  ปัญญาใส
 
1. นางสาวบานเย็น  ดวงไชย
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นางสาวสิริกาญจน์  รัตนภักดิ์
 
1. นางจุฑารัตน์  บัวหุ่ง
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวราพร  แหวนหล่อ
2. เด็กชายศตวรรษ  ศรีนุเคราะห์
3. เด็กชายศุภชัย  ศรีคำ
 
1. นางสาวณัฏฐพัชร  ธนาเพ็งจันทร์
2. นางสาวระวีวรรณ  ธนาเพ็งจันทร์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวุฒิ  ศรีนอก
2. นางสาวศศิธร  กระมล
3. นายไกรวิชญ์  พลพงษ์
 
1. นายรังสรรค์  พลอาจ
2. นายบุญมาก  ทีฆา
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัดดา  บุญหล้า
2. เด็กชายอภิวัฒน์  วิรุณพันธ์
3. เด็กหญิงอุมารินทร์  คำพระ
 
1. นางอิญนรา  สมอินทร์
2. นายศกร  พรหมทา
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72.25 เงิน 5 1. นางสาวฐิติรัตน์  ฝากาทอง
2. นางสาวศศิมาภรณ์  สุระบุตร
3. นางสาวอารียา  จันเทศ
 
1. นางสุวิดา  ภูมิภาค
2. นางปรานี  ปลัดสงคราม
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  เพชรสุก
2. เด็กชายรุ่งเรือง  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงเกวลี  สวัสดี
 
1. นางปนัดดา  อินเสาร์
2. นายศกร  พรหมทา
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.21 ทอง 4 1. นายกิตติชัย  หิรัญรมย์
2. นายปฏิพล  วิถุนัด
3. นางสาวโอบนิธิ  ชาวกล้า
 
1. นางสาวพิกุล  พลพงษ์
2. นางสุวิดา  ภูมิภาค
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กชายประกาศิต  เครือแสง
2. เด็กชายสมรักษ์  วรรณวงษ์
 
1. นายศราวุฒิ  พิมพ์ชัยศรี
2. นางเชื้อชิต  สุระโคตร
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 56.3 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายฐิติชัย  กลับสุข
2. เด็กชายไกรวิญช์  บัณฑิตธรรม
 
1. นายบุญมาก  ทีฆา
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 59.16 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายคุณานันต์  จันลาวงศ์
2. เด็กชายธนาธิป  ศรีราสาทร์
 
1. นายบุญมาก  ทีฆา
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แหวนหล่อ
2. เด็กหญิงพีรยา  การจันดา
3. เด็กหญิงฟ้าใส  เก็ณพล
4. เด็กหญิงภัทราวดี  สมพร
5. เด็กหญิงศิรินรัตน์  สมเสาร์
 
1. นางสาวศุภกาจน์  ศรีโสดาพล
2. นายทวี  แพงเพชร
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจินตนา  โพธิบุตร
2. นางสาวพิไลพร  ยอดเพชร
3. นางสาวศุภมาศ  ทองใบ
4. นางสาวสุมาลี  วิรุณพันธ์
5. นางสาวอรัญญา  อาสาคติ
 
1. นายทวี  แพงเพชร
2. นางสาวศุภกาจน์  ศรีโสดาพล
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 74.6 เงิน 4 1. นางสาวกมลรักษ์  ศรีอริยานุวัฒน์
2. นางสาวธิติยา  ทันใจ
3. นางสาวนิติยิ  เรืองหงษา
4. นางสาวหทัยชนก  นัยพันธ์
 
1. นายชัยพิพัฒน์   แหวนหล่อ
2. นายวชิรวิชญ์   พรหมทา
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนพล  รัตนวัน
2. นายพัชรีญา  อ่อนสุข
3. นายหนึ่งฤทัย  จันทร์เพ็ง
4. นายอัครพล  นันทะเสน
5. นายเกรียงไกร  ดำรงค์สกุลชัย
 
1. นายชัยพิพัฒน์  แหวนหล่อ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภารดี  มีแสง
 
1. นายทวี  แพงเพชร
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.5 ทอง 5 1. นางสาวเจนจิรา  นาคาธร
 
1. นายทวี  แพงเพชร
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลวดี   คำแก้ว
2. เด็กชายนพรัตน์  สนิท
 
1. นางสาวอ้อย  เข็มเพชร
2. นางเพ็ญนภา  ใจสุข
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.66 ทอง 4 1. นายธีรวัฒน์  มะลิลา
2. นางสาวปานชีวา  ศรีรักษา
 
1. นางสาวอ้อย  เข็มเพชร
2. นางเพ็ญนภา  ใจสุข
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภากร  กตะศิลา
 
1. นายพงศกร  ตีบกลาง
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววาสนา  มูลเซอร์
 
1. นายพงศกร  ตีบกลาง
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ค่ำคูณ
 
1. นายถาวร  บุญญ์ตา
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวละมัย  ไชยเสนา
 
1. นายถาวร  บุญญ์ตา
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภชัย  แหวนหล่อ
 
1. นางสาวสิริวรัญญา  อินพานิชชยุตม์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวพรพรรณ  แก้วคูณ
 
1. นางสาวสิริวรัญญา  อินพานิชชยุตม์
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกานต์สินี  ศุภศร
 
1. นายถาวร  บุญญ์ตา
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นายสายัน  ศรีธรรม
 
1. นายถาวร  บุญญ์ตา
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  แหวนหล่อ
2. เด็กหญิงปิยพร  ศรีพรมใต้
 
1. นางสาวสิริวรัญญา  อินพานิชชยุตม์
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศินันท์  จิตกล้า
 
1. นายถาวร  บุญญ์ตา
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุธิตา  สันโสภา
 
1. นางสาวสิริวรัญญา  อินพานิชชยุตม์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 -1 -    
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทนา  เครือแสง
 
1. นางนวลอนงค์  จัยสิน
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 -    
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 -    
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 76.85 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ร่วมบุญ
 
1. นางนันท์นภัส   ชะบา
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอรทัย  หอมทวนลม
 
1. นายวรวฒิ  ประจุทรัพย์
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายอลงกรณ์  จันทพันธ์
 
1. นายยิ่งวัฒน์  พิสุทธิ์จิระธาดา
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 7 1. นางสาวณัฐปภัสร์  บุญราช
 
1. Mr.Steven  Price
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 66.57 ทองแดง 6 1. เด็กชายเจษฎา  พิมศร
 
1. MissMercedita  Espada
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 51.25 เข้าร่วม 8 1. นางสาวรัชดาภรณ์   ภาชู
 
1. นางชรัลภัสร์  พิสุทธิ์จิระธาดา
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 66.08 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปวีณญาดา  พะยอม
 
1. นางปุณยวีร์  จิรวิริยพงษ์
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 73.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชรีพร   สาริยันต์
 
1. นางปราณี   สีดา
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา   สามีแก้ว
2. เด็กชายณัฐภัทร   แหวนหล่อ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์   ประทาน
4. เด็กชายสรจักร  เครือแสง
5. เด็กหญิงอภิราวรรณ์   จันทบ
 
1. นางปราณี   สีดา
2. นางกัลย์ศรุตา   สากระจาย
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 86.33 ทอง 4 1. นายธนภัทร  ทองภู
2. นางสาวรัตนาพร  เลิศสุวรรณ์
3. นายศิริศักดิ์  งามเจริญ
4. นางสาวสุพัตรา  สิทโท
5. นายอมรพงษ์  คำแก้ว
 
1. นางสาวศิริพรรณ  ตะเพียนทอง
2. นางสาวสกุลกานต์  แย้มแก้ว
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนริศรา  ชามนตรี
 
1. นางเฉลิมพร   เอิกเกริก
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 61.6 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงภคนันท์  โพธิบุตร
 
1. นายวรัณณวัฒน์  ศรีวงษ์
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 72.2 เงิน 4 1. นางสาวเพ็ญนภา  เจริญยิ่ง
 
1. นายวรัณณวัฒน์  ศรีวงษ์
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 34.83 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยะนัท  อำนวย
 
1. นายวรัณณวัฒน์  ศรีวงษ์
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวราชาวดี  ควรคง
 
1. นายวรัณณวัฒน์  ศรีวงษ์
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุญยอ
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  หาดสะอาด
 
1. นางสาวปรัศนี  เกษสร
2. นางกัลย์ศรุตา   สากระจาย
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฉัตรพล   นิลวัน
2. นางสาวณัฐฐินันท์  ชิณพันธ์
 
1. นางชรัลภัสร์  พิสุทธิ์จิระธาดา
2. นางสาวสกุลกานต์  แย้มแก้ว
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  สีทำ
2. เด็กหญิงนงนุช  แสงหาชัย
3. เด็กหญิงมาลินี  เฉลียวฉลาด
4. เด็กหญิงรุจิรา  แหวนหล่อ
5. เด็กชายอมรเทพ  จันทร์แจ้ง
 
1. นายฉัตรดนัย  พูลเจริญพาณิชย์
2. นางอุไรลักษ์  ศรีรักษา
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนวลละออ  แดงบุญเรือง
2. นางสาวพิมพ์ชนก  วิชัย
3. นางสาวภัทรญาณี  ชัยจันทร์
4. นางสาวสุดาทิพย์  โพธิบุตร
5. นางสาวอัญจิมาวรรณ  จันทมาศ
 
1. นายฉัตรดนัย  พูลเจริญพาณิชย์
2. นางวิลาวัณย์  นึกชอบ
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 73.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ค่ำคูณ
2. เด็กหญิงพรวรินทร์  จำปาดี
3. เด็กหญิงศศิมา  ศรีสกุลดิศ
 
1. นางสาวกานต์ทิมา  โพธิ์งาม
2. นางสาวสมเพียร  บานชื่น
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 78.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสิรวิชญ์  ศรีฉ่ำ
2. นางสาวหัทญา  แซ่จึง
3. นางสาวอัจฉรา  ศรีมะเรือง
 
1. นางสาวสมเพียร  บานชื่น
2. นางสาวกาต์ทิมา  โพธิ์งาม
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกรรนิกา   หงษาชัย
2. เด็กหญิงอาทิมา   โตประโคน
 
1. นางสาววาสนา  คุณมี
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวขนิษฐา  ยางงาม
 
1. นางสาววาสนา  คุณมี
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวรลักษ์  ฆ้องบ้านโข้ง
 
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนันทัชพร  ศุภศร
 
1. นางบังอร  นาห่อม
 
76 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสินธนา  ชาลือ
 
1. นางนวลอนงค์  จัยสิน
 
77 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทัศน์พล  นิยมพันธ์
 
1. นางนวลอนงค์  จัยสิน
 
78 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กชายศรันย์ธรรม  พุนมาก
 
1. นางนวลอนงค์  จัยสิน
 
79 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรรชัย  ศรีดี
2. นายกวินวรกานต์  พรหมคช
3. นางสาวจารุวรรณ  ทองมุข
4. นายฐาปกรณ์  รัตนวัน
5. นายณัฐพล  ลาลุน
6. เด็กหญิงณัฐิยา  ทองสุทธิ์
7. นางสาวดารารัตน์  บุญชิต
8. เด็กชายทัศนัย  ฉายสวัสดิ์
9. เด็กชายทัศน์พล  นิยมพันธ์
10. นายธวัชชัย  ขาววิเศษ
11. เด็กหญิงนันทนา  เครือแสง
12. เด็กชายปฏิภาณ  ยอดจันทร์
13. เด็กหญิงปฐมาวดี  วรรณวงษ์
14. นางสาวปวิรดา  ค้ำคูณดี
15. นางสาวปานรวี  ยางงาม
16. เด็กชายพงษ์พันธ์  ภาคภูมิ
17. เด็กหญิงภัทรภรณ์  แหวนหล่อ
18. นางสาวลัดดา  ยินดี
19. นางสาววรรณิภา  หินกอง
20. นายวรวุธ  ห่อคำ
21. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ถาวร
22. เด็กชายศรันย์ธรรม  พุนมาก
23. นายสิทธิโชค  งามวิไล
24. เด็กชายสินธนา  ชาลือ
25. เด็กหญิงสุมิตรา  โพธิบุตร
26. เด็กหญิงอภิญญา  สีดา
27. นางสาวอรัญญา  หินกอง
28. นายเชาว์เลิศ  แหวนหล่อ
29. นายเดชฤทธิ์  ติละบาล
30. เด็กหญิงเอมฤทัย  ขาววิเศษ
 
1. นางนวลอนงค์  จัยสิน
2. นายภูริพัฒน์  ลือขจร
3. นางทิพวรรณ  จันทร์หอม
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงธีรดา  แสงภารา
2. เด็กหญิงองค์ชนิตา  นิลวัน
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ธานี
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงพวงผกาวรรณ  ศรีภูมาตย์
2. เด็กหญิงสิริมนัส  สุโพธิ์
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ธานี
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกนกศักดิ์  ร่วมบุญ
2. นายโชติรส  เสงี่ยมศักดิ์
 
1. นายเชิดชัย  ปัญญา