สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราษีไศล สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 56.3 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายฐิติชัย  กลับสุข
2. เด็กชายไกรวิญช์  บัณฑิตธรรม
 
1. นายบุญมาก  ทีฆา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 59.16 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายคุณานันต์  จันลาวงศ์
2. เด็กชายธนาธิป  ศรีราสาทร์
 
1. นายบุญมาก  ทีฆา
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 7 1. นางสาวณัฐปภัสร์  บุญราช
 
1. Mr.Steven  Price
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 51.25 เข้าร่วม 8 1. นางสาวรัชดาภรณ์   ภาชู
 
1. นางชรัลภัสร์  พิสุทธิ์จิระธาดา
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 34.83 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยะนัท  อำนวย
 
1. นายวรัณณวัฒน์  ศรีวงษ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุญยอ
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  หาดสะอาด
 
1. นางสาวปรัศนี  เกษสร
2. นางกัลย์ศรุตา   สากระจาย