สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราษีไศล สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นางสาวทวีพร  ธนะสิมมา
 
1. นายภูริพัฒน์  ลือขจร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 1. เด็กชายวรพจน์  สิงห์คำ
 
1. นายจักรพันธ์  คำจันทร์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายชัชวาลย์  จันทะวี
2. เด็กชายวทัญญู  ชาติภูธร
 
1. นายสุพจน์  สอนศรี
2. นายไผ่ดำรงณ์  อินธรรม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงธารทิพย์  ปัญญาใส
 
1. นางสาวบานเย็น  ดวงไชย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นางสาวสิริกาญจน์  รัตนภักดิ์
 
1. นางจุฑารัตน์  บัวหุ่ง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกานต์สินี  ศุภศร
 
1. นายถาวร  บุญญ์ตา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  แหวนหล่อ
2. เด็กหญิงปิยพร  ศรีพรมใต้
 
1. นางสาวสิริวรัญญา  อินพานิชชยุตม์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายอลงกรณ์  จันทพันธ์
 
1. นายยิ่งวัฒน์  พิสุทธิ์จิระธาดา
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 66.57 ทองแดง 6 1. เด็กชายเจษฎา  พิมศร
 
1. MissMercedita  Espada
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 66.08 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปวีณญาดา  พะยอม
 
1. นางปุณยวีร์  จิรวิริยพงษ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา   สามีแก้ว
2. เด็กชายณัฐภัทร   แหวนหล่อ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์   ประทาน
4. เด็กชายสรจักร  เครือแสง
5. เด็กหญิงอภิราวรรณ์   จันทบ
 
1. นางปราณี   สีดา
2. นางกัลย์ศรุตา   สากระจาย
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 61.6 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงภคนันท์  โพธิบุตร
 
1. นายวรัณณวัฒน์  ศรีวงษ์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงพวงผกาวรรณ  ศรีภูมาตย์
2. เด็กหญิงสิริมนัส  สุโพธิ์
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ธานี