สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราษีไศล สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงเนตรชนก  เกษร
 
1. นางสาวมนัสวี  สุระบุตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีรศักดิ์  ศรีคำภา
 
1. นายภูริพัฒน์  ลือขจร
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75.75 เงิน 4 1. เด็กชายธนพงษ์  กตะศิลา
2. เด็กหญิงภัทรากรณ์  โมกขรัตน์
3. เด็กหญิงอำพร  คำพระ
 
1. นางหอมไกล  อังคะสี
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 70.02 เงิน 4 1. นางสาวกัญญา  เสม็ดดี
2. นางสาวสุภัสสรา  อนุรักษ์
3. นางสาวโสรยา  ดวงบุบผา
 
1. นางสาวกานต์ทิมา  โพธิ์งาม
2. นางสาวสมเพียร  บานชื่น
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวจินดาพร  รัตนวัน
2. นางสาวมัลลิกา  ปิริมา
 
1. นางสาวกานต์ทิมา  โพธิ์งาม
2. นางสาวชลยารัตน์  เมิงไชยสงค์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเกศรินทร์  สีสดดี
 
1. นางบังอร  นาห่อม
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวภัทรสุดา  บุญขวาง
2. นางสาวสิริมา  ดูชัยรัมย์
 
1. นายไผ่ดำรงณ์  อินธรรม
2. นายสุพจน์  สอนศรี
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72.25 เงิน 5 1. นางสาวฐิติรัตน์  ฝากาทอง
2. นางสาวศศิมาภรณ์  สุระบุตร
3. นางสาวอารียา  จันเทศ
 
1. นางสุวิดา  ภูมิภาค
2. นางปรานี  ปลัดสงคราม
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กชายประกาศิต  เครือแสง
2. เด็กชายสมรักษ์  วรรณวงษ์
 
1. นายศราวุฒิ  พิมพ์ชัยศรี
2. นางเชื้อชิต  สุระโคตร
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 74.6 เงิน 4 1. นางสาวกมลรักษ์  ศรีอริยานุวัฒน์
2. นางสาวธิติยา  ทันใจ
3. นางสาวนิติยิ  เรืองหงษา
4. นางสาวหทัยชนก  นัยพันธ์
 
1. นายชัยพิพัฒน์   แหวนหล่อ
2. นายวชิรวิชญ์   พรหมทา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววาสนา  มูลเซอร์
 
1. นายพงศกร  ตีบกลาง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภชัย  แหวนหล่อ
 
1. นางสาวสิริวรัญญา  อินพานิชชยุตม์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นายสายัน  ศรีธรรม
 
1. นายถาวร  บุญญ์ตา
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 76.85 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ร่วมบุญ
 
1. นางนันท์นภัส   ชะบา
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 73.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชรีพร   สาริยันต์
 
1. นางปราณี   สีดา
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 72.2 เงิน 4 1. นางสาวเพ็ญนภา  เจริญยิ่ง
 
1. นายวรัณณวัฒน์  ศรีวงษ์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวราชาวดี  ควรคง
 
1. นายวรัณณวัฒน์  ศรีวงษ์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฉัตรพล   นิลวัน
2. นางสาวณัฐฐินันท์  ชิณพันธ์
 
1. นางชรัลภัสร์  พิสุทธิ์จิระธาดา
2. นางสาวสกุลกานต์  แย้มแก้ว
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนวลละออ  แดงบุญเรือง
2. นางสาวพิมพ์ชนก  วิชัย
3. นางสาวภัทรญาณี  ชัยจันทร์
4. นางสาวสุดาทิพย์  โพธิบุตร
5. นางสาวอัญจิมาวรรณ  จันทมาศ
 
1. นายฉัตรดนัย  พูลเจริญพาณิชย์
2. นางวิลาวัณย์  นึกชอบ
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 73.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ค่ำคูณ
2. เด็กหญิงพรวรินทร์  จำปาดี
3. เด็กหญิงศศิมา  ศรีสกุลดิศ
 
1. นางสาวกานต์ทิมา  โพธิ์งาม
2. นางสาวสมเพียร  บานชื่น
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 78.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสิรวิชญ์  ศรีฉ่ำ
2. นางสาวหัทญา  แซ่จึง
3. นางสาวอัจฉรา  ศรีมะเรือง
 
1. นางสาวสมเพียร  บานชื่น
2. นางสาวกาต์ทิมา  โพธิ์งาม