สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราษีไศล สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรทิมา  วิรุณพันธ์
 
1. นางสาวมนัสวี  สุระบุตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุมิตรา  คำแสน
 
1. นายภูริพัฒน์  ลือขจร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทวีศิลป์  สมพร
 
1. นายภูริพัฒน์  ลือขจร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเจนจิราภรณ์  กันหา
2. เด็กหญิงเพ็ญธิดา  แหวนหล่อ
 
1. นายปัฎฐกรณ์  สามะณี
2. นางสาวกัญญารัตน์  ไชยประโคม
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒    
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิติรัตน์  รัตนะวัน
2. นางสาวดวงหทัย  เกษมพงษ์
3. นางสาววิไลอุษา  พงหาญศึก
 
1. นางหฤทัย  เชื้อชาญ
2. นางสาวรุจิกาญจน์  ปัทม์ตายะพงศ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวราพร  แหวนหล่อ
2. เด็กชายศตวรรษ  ศรีนุเคราะห์
3. เด็กชายศุภชัย  ศรีคำ
 
1. นางสาวณัฏฐพัชร  ธนาเพ็งจันทร์
2. นางสาวระวีวรรณ  ธนาเพ็งจันทร์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวุฒิ  ศรีนอก
2. นางสาวศศิธร  กระมล
3. นายไกรวิชญ์  พลพงษ์
 
1. นายรังสรรค์  พลอาจ
2. นายบุญมาก  ทีฆา
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัดดา  บุญหล้า
2. เด็กชายอภิวัฒน์  วิรุณพันธ์
3. เด็กหญิงอุมารินทร์  คำพระ
 
1. นางอิญนรา  สมอินทร์
2. นายศกร  พรหมทา
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  เพชรสุก
2. เด็กชายรุ่งเรือง  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงเกวลี  สวัสดี
 
1. นางปนัดดา  อินเสาร์
2. นายศกร  พรหมทา
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.21 ทอง 4 1. นายกิตติชัย  หิรัญรมย์
2. นายปฏิพล  วิถุนัด
3. นางสาวโอบนิธิ  ชาวกล้า
 
1. นางสาวพิกุล  พลพงษ์
2. นางสุวิดา  ภูมิภาค
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แหวนหล่อ
2. เด็กหญิงพีรยา  การจันดา
3. เด็กหญิงฟ้าใส  เก็ณพล
4. เด็กหญิงภัทราวดี  สมพร
5. เด็กหญิงศิรินรัตน์  สมเสาร์
 
1. นางสาวศุภกาจน์  ศรีโสดาพล
2. นายทวี  แพงเพชร
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจินตนา  โพธิบุตร
2. นางสาวพิไลพร  ยอดเพชร
3. นางสาวศุภมาศ  ทองใบ
4. นางสาวสุมาลี  วิรุณพันธ์
5. นางสาวอรัญญา  อาสาคติ
 
1. นายทวี  แพงเพชร
2. นางสาวศุภกาจน์  ศรีโสดาพล
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนพล  รัตนวัน
2. นายพัชรีญา  อ่อนสุข
3. นายหนึ่งฤทัย  จันทร์เพ็ง
4. นายอัครพล  นันทะเสน
5. นายเกรียงไกร  ดำรงค์สกุลชัย
 
1. นายชัยพิพัฒน์  แหวนหล่อ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภารดี  มีแสง
 
1. นายทวี  แพงเพชร
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.5 ทอง 5 1. นางสาวเจนจิรา  นาคาธร
 
1. นายทวี  แพงเพชร
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลวดี   คำแก้ว
2. เด็กชายนพรัตน์  สนิท
 
1. นางสาวอ้อย  เข็มเพชร
2. นางเพ็ญนภา  ใจสุข
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.66 ทอง 4 1. นายธีรวัฒน์  มะลิลา
2. นางสาวปานชีวา  ศรีรักษา
 
1. นางสาวอ้อย  เข็มเพชร
2. นางเพ็ญนภา  ใจสุข
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภากร  กตะศิลา
 
1. นายพงศกร  ตีบกลาง
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ค่ำคูณ
 
1. นายถาวร  บุญญ์ตา
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวละมัย  ไชยเสนา
 
1. นายถาวร  บุญญ์ตา
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวพรพรรณ  แก้วคูณ
 
1. นางสาวสิริวรัญญา  อินพานิชชยุตม์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศินันท์  จิตกล้า
 
1. นายถาวร  บุญญ์ตา
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุธิตา  สันโสภา
 
1. นางสาวสิริวรัญญา  อินพานิชชยุตม์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทนา  เครือแสง
 
1. นางนวลอนงค์  จัยสิน
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอรทัย  หอมทวนลม
 
1. นายวรวฒิ  ประจุทรัพย์
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 86.33 ทอง 4 1. นายธนภัทร  ทองภู
2. นางสาวรัตนาพร  เลิศสุวรรณ์
3. นายศิริศักดิ์  งามเจริญ
4. นางสาวสุพัตรา  สิทโท
5. นายอมรพงษ์  คำแก้ว
 
1. นางสาวศิริพรรณ  ตะเพียนทอง
2. นางสาวสกุลกานต์  แย้มแก้ว
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนริศรา  ชามนตรี
 
1. นางเฉลิมพร   เอิกเกริก
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  สีทำ
2. เด็กหญิงนงนุช  แสงหาชัย
3. เด็กหญิงมาลินี  เฉลียวฉลาด
4. เด็กหญิงรุจิรา  แหวนหล่อ
5. เด็กชายอมรเทพ  จันทร์แจ้ง
 
1. นายฉัตรดนัย  พูลเจริญพาณิชย์
2. นางอุไรลักษ์  ศรีรักษา
 
30 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสินธนา  ชาลือ
 
1. นางนวลอนงค์  จัยสิน
 
31 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทัศน์พล  นิยมพันธ์
 
1. นางนวลอนงค์  จัยสิน
 
32 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรรชัย  ศรีดี
2. นายกวินวรกานต์  พรหมคช
3. นางสาวจารุวรรณ  ทองมุข
4. นายฐาปกรณ์  รัตนวัน
5. นายณัฐพล  ลาลุน
6. เด็กหญิงณัฐิยา  ทองสุทธิ์
7. นางสาวดารารัตน์  บุญชิต
8. เด็กชายทัศนัย  ฉายสวัสดิ์
9. เด็กชายทัศน์พล  นิยมพันธ์
10. นายธวัชชัย  ขาววิเศษ
11. เด็กหญิงนันทนา  เครือแสง
12. เด็กชายปฏิภาณ  ยอดจันทร์
13. เด็กหญิงปฐมาวดี  วรรณวงษ์
14. นางสาวปวิรดา  ค้ำคูณดี
15. นางสาวปานรวี  ยางงาม
16. เด็กชายพงษ์พันธ์  ภาคภูมิ
17. เด็กหญิงภัทรภรณ์  แหวนหล่อ
18. นางสาวลัดดา  ยินดี
19. นางสาววรรณิภา  หินกอง
20. นายวรวุธ  ห่อคำ
21. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ถาวร
22. เด็กชายศรันย์ธรรม  พุนมาก
23. นายสิทธิโชค  งามวิไล
24. เด็กชายสินธนา  ชาลือ
25. เด็กหญิงสุมิตรา  โพธิบุตร
26. เด็กหญิงอภิญญา  สีดา
27. นางสาวอรัญญา  หินกอง
28. นายเชาว์เลิศ  แหวนหล่อ
29. นายเดชฤทธิ์  ติละบาล
30. เด็กหญิงเอมฤทัย  ขาววิเศษ
 
1. นางนวลอนงค์  จัยสิน
2. นายภูริพัฒน์  ลือขจร
3. นางทิพวรรณ  จันทร์หอม
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงธีรดา  แสงภารา
2. เด็กหญิงองค์ชนิตา  นิลวัน
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ธานี
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกนกศักดิ์  ร่วมบุญ
2. นายโชติรส  เสงี่ยมศักดิ์
 
1. นายเชิดชัย  ปัญญา