สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงยลดา  พระบุตร
 
1. นางนันท์ณภัส  พิเลศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 13 1. นางสาวจิราพร  บุญส่ง
 
1. นางนันท์ณภัส  พิเลศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองพันชั่ง
 
1. นางลำดวน  ทิพอาศน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82.3 ทอง 16 1. นางสาวกนกวรรณ  สุดเทวา
 
1. นางลำดวน  ทิพอาศน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวอรอนงค์  ผงเสน่ห์
 
1. นางสาวเสาวภา  ผาพองยุน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงมงคลทอง  โนนหมอ
 
1. นางนิภาวรรณ  อุทิตะสาร
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงชญานิน  พลพงษ์
2. เด็กหญิงญานิพัชญ์  ขอสืบ
3. เด็กหญิงเกษฎาภรณ์  นิลคง
 
1. นายสัมฤทธิ์  บุตรกูล
2. นางสาวสุดารัตน์  กวยาสกุล
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวบัวหลัน  รักษาศีล
2. นางสาวพวงผกา  มะลิวัลย์
3. นางสาวสะอาด  จันทร์ผาย
 
1. นางนิภาวรรณ  อุทิตะสาร
2. นางเนาวรัตน์  เข็มทอง
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายชัยวัฒน์  บุษบา
2. เด็กชายปิยะพงษ์  กิ่งเกษ
 
1. นางเนาวรัตน์   เข็มทอง
2. นางพัฒนา  ศรีวิบูลย์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 71 เงิน 13 1. นางสาวพิมพ์นภา  แก่นสำโรง
2. นางสาวศิริลักษณ์  มังษา
 
1. นางนิภาวรรณ  อุทิตะสาร
2. นางพัฒนา   ศรีวิบูลย์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงกัลยา  รุนนู
 
1. นางสาวสุดารัตน์   กวยาสกุล
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 21 1. นางสาวอารี   โคกแก้ว
 
1. นางเนาวรัตน์  เข็มทอง
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงฌาณิญา  จันเทพา
2. เด็กหญิงมินตรา  ทาทองเชื้อ
3. เด็กหญิงอัญชลิดา  หาญโก่ย
 
1. นางสาวอรุณีย์  อรจันทร์
2. นางจุฬาลักษณ์   คะตะวงศ์
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 35.5 เข้าร่วม 4 1. นางสาวรุ่งทิพย์  ท่วงที
2. นางสาวสุธัญญา  ท่วงที
3. นางสาวสุนิสา  พรรณา
 
1. นางสาวณัฐมณฑน์  ทาโสม
2. นางสมปอง  ดอนภิรมย์
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงกฤติยา  ชาญชิตร
2. เด็กหญิงพัชราวรรณ  พรมชาติ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สหุนันท์
 
1. นางสาวอรุณีย์  อรจันทร์
2. นางจุฬาลักษณ์   คะตะวงศ์
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวนันทิดา  งามวิลัย
2. นางสาวนาตาชา  สุเทวา
3. นายสุชาติ  เกษีสังข์
 
1. นางสาวณัฐมณฑน์  ทาโสม
2. นางสมปอง  ดอนภิรมย์
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 71.38 เงิน 9 1. นายศุภกร  งามมาก
2. นายสุธีราช  พรมชาติ
3. นางสาวสุภาพร  ทองศรี
 
1. นางสมปอง  ดอนภิรมย์
2. นางสาวณัฐมณฑน์  ทาโสม
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นางสาวพัชริดา  วงพินิจ
2. นางสาวลัดดาวรรณ  ดีมั่น
3. นางสาวอรธิมา  นครเกษม
 
1. นางสาวณัฐมณฑน์  ทาโสม
2. นางสมปอง  ดอนภิรมย์
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นางสาวศิริวรรณ  ทองมันปู
2. นางสาวสุธิดา  อินธิมาศ
 
1. นางสมปอง  ดอนภิรมย์
2. นางสาวณัฐมณฑน์  ทาโสม
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 64.14 ทองแดง 9 1. เด็กชายสุพจน์  หารบุรุษ
2. เด็กชายอนุวัฒน์  กิ่งสกุล
 
1. นายอนุสรณ์  อรรถวัน
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 58.51 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายประวิทย์  พรมชาติ
2. เด็กชายศรีรัตน์  ธรรมชาติ
 
1. นางอรุณีย์  อรจันทร์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.8 ทอง 8 1. นางสาวกาญจนา  จารุนัย
2. นางสาวพรรณิภา  ศรีสะอาด
3. นางสาวสุดารัตน์  จันทร์นัน
4. นางสาวสุพรรณี  พรมมา
5. นางสาวอภิญญา  มุมทอง
 
1. นางสมศรี   บัวถา
2. นางสาวสุกัญญา  ทองนวล
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 70.2 เงิน 11 1. เด็กหญิงปีรดา  จันดี
2. เด็กหญิงวาสนา  ศักดิ์เทวินทร์
3. นายวีระยุทธ์  หารบุรุษ
4. เด็กหญิงศันสนีย์  ทรงงาม
5. เด็กหญิงสุภารัตน์  วรรณคำ
 
1. นางกานต์สิรี  สงใย
2. นางสมศรี   บัวถา
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.17 เงิน 12 1. นางสาวกาญจนา  นามนอก
2. นายชัยธวัช  ศรีรักษา
3. นางสาวภัสรา  สาดา
4. นางสาววาสนา   บุญหนัก
5. นางสาวสุดารัตน์  โสสอน
 
1. นางสมศรี   บัวถา
2. นางกานต์สิรี  สงใย
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 74.8 เงิน 14 1. นางสาวรัศมี  บุญตา
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทองนวล
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 22 1. เด็กชายทวีวัฒน์  พรมชาติ
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  ทองบุญเกิด
 
1. นางกานต์สิรี  สงใย
2. นางสมศรี  บัวถา
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.57 ทอง 25 1. นางสาวชญานนท์  ศรีสด
2. นายวุฒิไกร  ขุนวิชัย
 
1. นางกานต์สิรี  สงใย
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. นางสาวอรยา  ทองใบ
2. เด็กหญิงอินทิรา  คำโสภา
 
1. นายทีเด็ด  สายธนู
2. นายเอกชัย  งามรูป
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 19 1. นางสาวปรียานุช  พิมพิสุด
2. นางสาวเจนจิรา  รัตนา
 
1. นายเอกชัย  งามรูป
2. นายทีเด็ด  สายธนู
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนนทกาญจน์  กาทอง
2. เด็กชายศิริเฉลิม  สุธารส
 
1. นางปองกมล  แก้วคูณ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 11 1. นายสุชาติ  เกษีสังข์
 
1. นางบุปผรัตน์  ทับทิมโกมลกุล
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.67 ทอง 6 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีเมือง
 
1. นางบุปผรัตน์  ทับทิมโกมลกุล
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.5 ทอง 20 1. นางสาวอภิญญา  วงศ์เวียน
 
1. นางนิภาวรรณ  อุทิตะสาร
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.5 เงิน 6 1. นายพงษ์ดนัย  วงศ์สุนทร
 
1. นางสาวเสาวภา  ผาพองยุน
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.66 ทอง 6 1. นายทวี  คะเซ็นต์
 
1. นางสาวพิจิตรา  ก่วยเกียรติกุล
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจิรัชญา  อาจสาลี
 
1. นางบุปผรัตน์  ทับทิมโกมลกุล
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวจิราภรณ์  พรมชาติ
 
1. นางสาวพิจิตรา  ก่วยเกียรติกุล
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายตะวัน  ยอดจักร์
 
1. นางลำดวน  ทิพอาศน์
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กาเหลา
 
1. นางฐิตารีย์  ปุลพรนันท์
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 16 1. นางสาวศิริลักษณ์  แสงสุข
 
1. นางบุปผรัตน์  ทับทิมโกมลกุล
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  พลับเพลิง
 
1. นางฐิตารีย์  ปุลพรนันท์
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 14 1. นางสาวเกศิณี   ศิริบุตร
 
1. นางฐิตารีย์  ปุลพรนันท์
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 59.13 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงสาฐิณีย์  มัคสมาน
 
1. นางสาวพิจิตรา  ก่วยเกียรติกุล
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 8.8 เข้าร่วม 15 1. นายอดิศักดิ์  พลาดสุ
 
1. นางบุปผรัตน์  ทับทิมโกมลกุล
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 61 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงจิรัชญา  อาจสาลี
 
1. นางสาวพิจิตรา  ก่วยเกียรติกุล
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 56.6 เข้าร่วม 8 1. นางสาวอภิญญา  วงศ์เวียน
 
1. นางบุปผรัตน์  ทับทิมโกมลกุล
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงช่อฟ้า  เชิดสะภู
2. เด็กหญิงประวิญญา  ทีอุปมา
 
1. นางฐิตารีย์  ปุลพรนันท์
2. นางบุปผรัตน์  ทับทิมโกมลกุล
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 16 1. นางสาวณัฐมล  สิงห์เสนา
2. นางสาวทินพร  ธรรมนิยม
 
1. นางบุปผรัตน์  ทับทิมโกมลกุล
2. นางฐิตารีย์  ปุลพรนันท์
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงทองจันทร์  บุญอาจ
2. เด็กหญิงปิยะดา  สนทยา
3. เด็กหญิงอาริยา  สำลี
 
1. นางสาวเสาวภา  ผาพองยุน
2. นางลำดวน  ทิพอาศน์
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวจุฑารัตน์  สารพงษ์
2. นางสาววันทยา  นนทะการ
3. นางสาวอรฤทัย  ทองเลิศ
 
1. นางนันท์ณภัส  พิเลศ
2. นางลำดวน  ทิพอาศน์
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจักรพันธ์  พิมพ์ทอง
2. เด็กชายทรงวุฒิ  พรมชาติ
 
1. นางพัฒนา  ศรีวิบูลย์
2. นางณธพร  บุญปก
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78.7 เงิน 17 1. เด็กชายธนวัฒน์  ดวนใหญ่
2. เด็กชายธีรศักดิ์  โภชน์ฉิมพลี
 
1. นางพัฒนา  ศรีวิบูลย์
2. นางณธพร  บุญปก
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ปัญญาคม
2. เด็กชายศราวุฒิ  สาระพล
 
1. นางพัฒนา  ศรีวิบูลย์
2. นางณธพร  บุญปก
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวรวัฒน์  ธัญญาหาร
2. นายสราวุธ  ขาวผิว
 
1. นางพัฒนา  ศรีวิบูลย์
2. นางณธพ  บุญปก
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นายชาญชัย  หมื่นสอน
2. นางสาวสุวรรณา  บุญส่
 
1. นางพัฒนา  ศรีวิบูลย์
2. นางณธพร  บุญปก
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภูวดล  ศรีธิ
2. นายอธิวัฒน์  วงษ์พินิจ
 
1. นางพัฒนา  ศรีวิบูลย์
2. นางณธพร  บุญปก
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 13 1. นายกฤษณะ  คำโสภา
2. นายศราวุธ  ศรีสะอาด
 
1. นายสุนันท์  บุญธรรม
2. นางณธพร  บุญปก
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 79 เงิน 15 1. นายกิตติภูมิ  พวงพลอย
2. นายณัฐพล  มณีฉาย
3. นายธีรวัฒน์  ทัดแก้ว
4. นางสาวพรนภา  พรมชาติ
5. นางสาวอุบลวรรณ  พิมพ์ทอง
 
1. นางสิริมา  เล้าวาลิต
2. นางนันท์ณภัส  พิเลศ
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.25 ทอง 7 1. เด็กหญิงปนัดดา  มณีฉาย
2. เด็กหญิงวาสนา  ศักดิ์เทวินทร์
3. เด็กหญิงศันสนีย์  ทรงงาม
 
1. นางสิริมา  เล้าวาลิต
2. นางนันท์ณภัส  พิเลศ
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นายมนัส  อินทองขาว
2. นางสาวศศินา  อินทพันธ์
3. นางสาวอภิลักษณ์  โพธิ์มี
 
1. นางสิริมา  เล้าวาลิต
2. นางนันท์ณภัส  พิเลศ
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กชายธนวัฒน์  ดวนใหญ่
2. เด็กชายศรพิชัย  ไชยพรม
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  ธัญญาหาร
 
1. นางสิริมา  เล้าวาลิต
2. นายสุนันท์  บุญธรรม
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวยุภาวรรณ  ข้อแก้ว
2. นางสาวศิรินภา  สมนา
3. นางสาวสุพิชญา  งามเจริญ
 
1. นางสิริมา  เล้าวาลิต
2. นายสุนันท์  บุญธรรม