สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงมงคลทอง  โนนหมอ
 
1. นางนิภาวรรณ  อุทิตะสาร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 21 1. นางสาวอารี   โคกแก้ว
 
1. นางเนาวรัตน์  เข็มทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงฌาณิญา  จันเทพา
2. เด็กหญิงมินตรา  ทาทองเชื้อ
3. เด็กหญิงอัญชลิดา  หาญโก่ย
 
1. นางสาวอรุณีย์  อรจันทร์
2. นางจุฬาลักษณ์   คะตะวงศ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 35.5 เข้าร่วม 4 1. นางสาวรุ่งทิพย์  ท่วงที
2. นางสาวสุธัญญา  ท่วงที
3. นางสาวสุนิสา  พรรณา
 
1. นางสาวณัฐมณฑน์  ทาโสม
2. นางสมปอง  ดอนภิรมย์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 58.51 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายประวิทย์  พรมชาติ
2. เด็กชายศรีรัตน์  ธรรมชาติ
 
1. นางอรุณีย์  อรจันทร์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 19 1. นางสาวปรียานุช  พิมพิสุด
2. นางสาวเจนจิรา  รัตนา
 
1. นายเอกชัย  งามรูป
2. นายทีเด็ด  สายธนู
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 16 1. นางสาวศิริลักษณ์  แสงสุข
 
1. นางบุปผรัตน์  ทับทิมโกมลกุล
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 14 1. นางสาวเกศิณี   ศิริบุตร
 
1. นางฐิตารีย์  ปุลพรนันท์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 59.13 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงสาฐิณีย์  มัคสมาน
 
1. นางสาวพิจิตรา  ก่วยเกียรติกุล
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 8.8 เข้าร่วม 15 1. นายอดิศักดิ์  พลาดสุ
 
1. นางบุปผรัตน์  ทับทิมโกมลกุล
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 56.6 เข้าร่วม 8 1. นางสาวอภิญญา  วงศ์เวียน
 
1. นางบุปผรัตน์  ทับทิมโกมลกุล
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงช่อฟ้า  เชิดสะภู
2. เด็กหญิงประวิญญา  ทีอุปมา
 
1. นางฐิตารีย์  ปุลพรนันท์
2. นางบุปผรัตน์  ทับทิมโกมลกุล
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 16 1. นางสาวณัฐมล  สิงห์เสนา
2. นางสาวทินพร  ธรรมนิยม
 
1. นางบุปผรัตน์  ทับทิมโกมลกุล
2. นางฐิตารีย์  ปุลพรนันท์