สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงยลดา  พระบุตร
 
1. นางนันท์ณภัส  พิเลศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 13 1. นางสาวจิราพร  บุญส่ง
 
1. นางนันท์ณภัส  พิเลศ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงกัลยา  รุนนู
 
1. นางสาวสุดารัตน์   กวยาสกุล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 64.14 ทองแดง 9 1. เด็กชายสุพจน์  หารบุรุษ
2. เด็กชายอนุวัฒน์  กิ่งสกุล
 
1. นายอนุสรณ์  อรรถวัน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจิรัชญา  อาจสาลี
 
1. นางบุปผรัตน์  ทับทิมโกมลกุล
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กาเหลา
 
1. นางฐิตารีย์  ปุลพรนันท์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  พลับเพลิง
 
1. นางฐิตารีย์  ปุลพรนันท์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 61 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงจิรัชญา  อาจสาลี
 
1. นางสาวพิจิตรา  ก่วยเกียรติกุล
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงทองจันทร์  บุญอาจ
2. เด็กหญิงปิยะดา  สนทยา
3. เด็กหญิงอาริยา  สำลี
 
1. นางสาวเสาวภา  ผาพองยุน
2. นางลำดวน  ทิพอาศน์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ปัญญาคม
2. เด็กชายศราวุฒิ  สาระพล
 
1. นางพัฒนา  ศรีวิบูลย์
2. นางณธพร  บุญปก
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นายชาญชัย  หมื่นสอน
2. นางสาวสุวรรณา  บุญส่
 
1. นางพัฒนา  ศรีวิบูลย์
2. นางณธพร  บุญปก
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 13 1. นายกฤษณะ  คำโสภา
2. นายศราวุธ  ศรีสะอาด
 
1. นายสุนันท์  บุญธรรม
2. นางณธพร  บุญปก