สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองพันชั่ง
 
1. นางลำดวน  ทิพอาศน์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงชญานิน  พลพงษ์
2. เด็กหญิงญานิพัชญ์  ขอสืบ
3. เด็กหญิงเกษฎาภรณ์  นิลคง
 
1. นายสัมฤทธิ์  บุตรกูล
2. นางสาวสุดารัตน์  กวยาสกุล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายชัยวัฒน์  บุษบา
2. เด็กชายปิยะพงษ์  กิ่งเกษ
 
1. นางเนาวรัตน์   เข็มทอง
2. นางพัฒนา  ศรีวิบูลย์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 71 เงิน 13 1. นางสาวพิมพ์นภา  แก่นสำโรง
2. นางสาวศิริลักษณ์  มังษา
 
1. นางนิภาวรรณ  อุทิตะสาร
2. นางพัฒนา   ศรีวิบูลย์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวนันทิดา  งามวิลัย
2. นางสาวนาตาชา  สุเทวา
3. นายสุชาติ  เกษีสังข์
 
1. นางสาวณัฐมณฑน์  ทาโสม
2. นางสมปอง  ดอนภิรมย์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 71.38 เงิน 9 1. นายศุภกร  งามมาก
2. นายสุธีราช  พรมชาติ
3. นางสาวสุภาพร  ทองศรี
 
1. นางสมปอง  ดอนภิรมย์
2. นางสาวณัฐมณฑน์  ทาโสม
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นางสาวศิริวรรณ  ทองมันปู
2. นางสาวสุธิดา  อินธิมาศ
 
1. นางสมปอง  ดอนภิรมย์
2. นางสาวณัฐมณฑน์  ทาโสม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 70.2 เงิน 11 1. เด็กหญิงปีรดา  จันดี
2. เด็กหญิงวาสนา  ศักดิ์เทวินทร์
3. นายวีระยุทธ์  หารบุรุษ
4. เด็กหญิงศันสนีย์  ทรงงาม
5. เด็กหญิงสุภารัตน์  วรรณคำ
 
1. นางกานต์สิรี  สงใย
2. นางสมศรี   บัวถา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.17 เงิน 12 1. นางสาวกาญจนา  นามนอก
2. นายชัยธวัช  ศรีรักษา
3. นางสาวภัสรา  สาดา
4. นางสาววาสนา   บุญหนัก
5. นางสาวสุดารัตน์  โสสอน
 
1. นางสมศรี   บัวถา
2. นางกานต์สิรี  สงใย
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 74.8 เงิน 14 1. นางสาวรัศมี  บุญตา
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทองนวล
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 22 1. เด็กชายทวีวัฒน์  พรมชาติ
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  ทองบุญเกิด
 
1. นางกานต์สิรี  สงใย
2. นางสมศรี  บัวถา
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. นางสาวอรยา  ทองใบ
2. เด็กหญิงอินทิรา  คำโสภา
 
1. นายทีเด็ด  สายธนู
2. นายเอกชัย  งามรูป
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.5 เงิน 6 1. นายพงษ์ดนัย  วงศ์สุนทร
 
1. นางสาวเสาวภา  ผาพองยุน
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวจิราภรณ์  พรมชาติ
 
1. นางสาวพิจิตรา  ก่วยเกียรติกุล
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78.7 เงิน 17 1. เด็กชายธนวัฒน์  ดวนใหญ่
2. เด็กชายธีรศักดิ์  โภชน์ฉิมพลี
 
1. นางพัฒนา  ศรีวิบูลย์
2. นางณธพร  บุญปก
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภูวดล  ศรีธิ
2. นายอธิวัฒน์  วงษ์พินิจ
 
1. นางพัฒนา  ศรีวิบูลย์
2. นางณธพร  บุญปก
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 79 เงิน 15 1. นายกิตติภูมิ  พวงพลอย
2. นายณัฐพล  มณีฉาย
3. นายธีรวัฒน์  ทัดแก้ว
4. นางสาวพรนภา  พรมชาติ
5. นางสาวอุบลวรรณ  พิมพ์ทอง
 
1. นางสิริมา  เล้าวาลิต
2. นางนันท์ณภัส  พิเลศ