สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82.3 ทอง 16 1. นางสาวกนกวรรณ  สุดเทวา
 
1. นางลำดวน  ทิพอาศน์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวบัวหลัน  รักษาศีล
2. นางสาวพวงผกา  มะลิวัลย์
3. นางสาวสะอาด  จันทร์ผาย
 
1. นางนิภาวรรณ  อุทิตะสาร
2. นางเนาวรัตน์  เข็มทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงกฤติยา  ชาญชิตร
2. เด็กหญิงพัชราวรรณ  พรมชาติ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สหุนันท์
 
1. นางสาวอรุณีย์  อรจันทร์
2. นางจุฬาลักษณ์   คะตะวงศ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นางสาวพัชริดา  วงพินิจ
2. นางสาวลัดดาวรรณ  ดีมั่น
3. นางสาวอรธิมา  นครเกษม
 
1. นางสาวณัฐมณฑน์  ทาโสม
2. นางสมปอง  ดอนภิรมย์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.8 ทอง 8 1. นางสาวกาญจนา  จารุนัย
2. นางสาวพรรณิภา  ศรีสะอาด
3. นางสาวสุดารัตน์  จันทร์นัน
4. นางสาวสุพรรณี  พรมมา
5. นางสาวอภิญญา  มุมทอง
 
1. นางสมศรี   บัวถา
2. นางสาวสุกัญญา  ทองนวล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.57 ทอง 25 1. นางสาวชญานนท์  ศรีสด
2. นายวุฒิไกร  ขุนวิชัย
 
1. นางกานต์สิรี  สงใย
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนนทกาญจน์  กาทอง
2. เด็กชายศิริเฉลิม  สุธารส
 
1. นางปองกมล  แก้วคูณ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 11 1. นายสุชาติ  เกษีสังข์
 
1. นางบุปผรัตน์  ทับทิมโกมลกุล
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.67 ทอง 6 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีเมือง
 
1. นางบุปผรัตน์  ทับทิมโกมลกุล
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.5 ทอง 20 1. นางสาวอภิญญา  วงศ์เวียน
 
1. นางนิภาวรรณ  อุทิตะสาร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.66 ทอง 6 1. นายทวี  คะเซ็นต์
 
1. นางสาวพิจิตรา  ก่วยเกียรติกุล
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายตะวัน  ยอดจักร์
 
1. นางลำดวน  ทิพอาศน์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวจุฑารัตน์  สารพงษ์
2. นางสาววันทยา  นนทะการ
3. นางสาวอรฤทัย  ทองเลิศ
 
1. นางนันท์ณภัส  พิเลศ
2. นางลำดวน  ทิพอาศน์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวรวัฒน์  ธัญญาหาร
2. นายสราวุธ  ขาวผิว
 
1. นางพัฒนา  ศรีวิบูลย์
2. นางณธพ  บุญปก
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.25 ทอง 7 1. เด็กหญิงปนัดดา  มณีฉาย
2. เด็กหญิงวาสนา  ศักดิ์เทวินทร์
3. เด็กหญิงศันสนีย์  ทรงงาม
 
1. นางสิริมา  เล้าวาลิต
2. นางนันท์ณภัส  พิเลศ
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นายมนัส  อินทองขาว
2. นางสาวศศินา  อินทพันธ์
3. นางสาวอภิลักษณ์  โพธิ์มี
 
1. นางสิริมา  เล้าวาลิต
2. นางนันท์ณภัส  พิเลศ
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กชายธนวัฒน์  ดวนใหญ่
2. เด็กชายศรพิชัย  ไชยพรม
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  ธัญญาหาร
 
1. นางสิริมา  เล้าวาลิต
2. นายสุนันท์  บุญธรรม
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวยุภาวรรณ  ข้อแก้ว
2. นางสาวศิรินภา  สมนา
3. นางสาวสุพิชญา  งามเจริญ
 
1. นางสิริมา  เล้าวาลิต
2. นายสุนันท์  บุญธรรม