สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 72.7 เงิน 8 1. นางสาวกนกพร  ถีระมัด
2. นางสาวสุดารัตน์  ใจทอง
 
1. นางมะยุรี  ศรีนวล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ศรีสร้อยพร้าว
 
1. นางพิสมัย  ทองอาบ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 9 1. นางสาวกนกพร  ถีระมัด
 
1. นางพิสมัย  ทองอาบ
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ยางโสม
2. เด็กหญิงฐานมาศ  สิงห์โท
3. เด็กหญิงภัทราพร  ทองสุทธิ์
 
1. นางปราณี  เวียงเหล็ก
2. นางพิสมัย  ทองอาบ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประภาวัลย์  กระมล
2. เด็กชายพพิศร์  เวียงเหล็ก
 
1. นางปราณี  เวียงเหล็ก
2. นางพิสมัย  ทองอาบ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. นางสาวจารุกัญญ์  ชำรวย
 
1. นางสาวพิรพร  แสวงผล
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวพัชรมัย  แย้มสรวล
 
1. นางสาวพิรพร  แสวงผล
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายทนาศิลป์  ศรีคำ
2. เด็กหญิงพรไพลิน  ศรีโคตร
3. เด็กหญิงศิริวิมล  ทองกลม
 
1. นายบุญล้อม  ทองอาบ
2. นายธวัชชัย  โหง่นคำ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30.75 เข้าร่วม 8 1. นายชัชวาล  ศรีอินทร์
2. นางสาวลลิตา  เทพเรียน
3. นางสาวเวธนี  ค้ำคูณ
 
1. นายบุญล้อม  ทองอาบ
2. นางสุพิศ  บุตรดา
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 73.77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤตวิทย์  บุดดา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  โถทอง
 
1. นายบุญล้อม  ทองอาบ
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 92.07 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกันตชาติ  จำเริญ
2. เด็กชายสมเกียรติ  เพียงตา
 
1. นายบุญล้อม  ทองอาบ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.8 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  รวมรัตน์
2. เด็กชายเจษฎา  เพียงตา
 
1. นางสาวกุลนาถ  ทองคำ
2. นางสาวพิรพร  แสวงผล
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.14 ทอง 10 1. นายศุภชัย  ศรีคำ
2. นางสาวอลิสา  สุนา
 
1. นางสาวกุลนาถ  ทองคำ
2. นางสาวพิรพร  แสวงผล
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงณัฐชา  กมล
2. เด็กหญิงสุทาทิพย์  คำปลิว
 
1. นายปิยะพงษ์  อ่อนหวาน
2. นายชาญชัย  บุณยางกูร
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 10 1. นางสาวสติมา  แก้วพิลา
2. นางสาวอัฐพร  นนทะวงษ์
 
1. นายปิยะพงษ์  อ่อนหวาน
2. นายชาญชัย  บุณยางกูร
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงศิริวิมล  ทองกลม
 
1. นายสมัคร  มนตรี
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวลลิตา  เทพเรียน
 
1. นายสมัคร  มนตรี
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.3 เงิน 8 1. นายไกรสร  ผ่องสันเที่ยะ
 
1. นายสมัคร  มนตรี
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรักพิมาน์  สุโพธิ์
 
1. นายสมัคร  มนตรี
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนวัฒน์  ทองสุทธิ์
2. นายศุภชัย  ศรีคำ
3. นายอติชาติ  กมล
4. นายเอกลักษณ์  คำมั่น
5. นายไกรสร  ผ่องสันเที่ยะ
 
1. นางมะยุรี  ศรีนวล
2. นางสุพิศ  บุตรดา
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาววันทนา  กตะศิลา
 
1. นางกาญจนา  วิชาชัย
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพัชริดา  บัวไข
 
1. นางกาญจนา  วิชาชัย
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 11 1. นางสาวชไมพร  แหวนหล่อ
 
1. นางนันทิดา  พลศักดิ์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ค้ำคูณ
 
1. นางกาญจนา  วิชาชัย
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนพดล  ควรชม
 
1. นางนันทิดา  พลศักดิ์
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 1. นางสาวพัชรี  ทองสุทธิ์
 
1. นางสาวรีนา  นันทิโค
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอาฑิตยา  ต้นทัพไทย
 
1. นางนันทิดา  พลศักดิ์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวลลิตา  เทพเรียน
 
1. นางนันทิดา  พลศักดิ์
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นาห่อม
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ต้นทัพไทย
 
1. นางนันทิดา  พลศักดิ์
2. นางกาญจนา  วิชาชัย
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 7 1. นางสาวมุกดา  กิรังดา
2. นางสาวอัชญา  บุตรดา
 
1. นางนันทิดา  พลศักดิ์
2. นางกาญจนา  วิชาชัย
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง 7 1. นายดำรงค์  สุโพธิ์
2. นายอภิสิทธิ์  พิหูสูตร
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ม่วงมนตรี
2. นายกัมปนาท  วังสันต์
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงศิวพร  กมล
2. เด็กหญิงศิวาภรณ์  นันทรินทร์
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ม่วงมนตรี
2. นายกัมปนาท  วังสันต์
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชไมพร  แหวนหล่อ
2. เด็กหญิงศิวาภรณ์  นันทรินทร์
 
1. นายกัมปนาท  วังสันต์
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ม่วงมนตรี
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  นนทะวงศ์
2. เด็กชายจิรายุทธ  วิรุณพันธ์
3. เด็กชายทนาศิลป์  ศรีคำ
 
1. นางสมพร  จันทพันธ์
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ม่วงมนตรี
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวจุฑารัตน์  จำเริญ
2. นางสาวสศิประภา  วงษ์รักษา
3. นางสาวอภิสรา  ทัดแก้ว
 
1. นายนางสมพร   จันทพันธ์
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ม่วงมนตรี
 
36 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนงนภัส  เสนรัตน์
2. นางสาวเพ็ญพร  พลพงษ์
 
1. นางพิสมัย  ทองอาบ
2. นางปราณี  เวียงเหล็ก