สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 9 1. นางสาวกนกพร  ถีระมัด
 
1. นางพิสมัย  ทองอาบ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายทนาศิลป์  ศรีคำ
2. เด็กหญิงพรไพลิน  ศรีโคตร
3. เด็กหญิงศิริวิมล  ทองกลม
 
1. นายบุญล้อม  ทองอาบ
2. นายธวัชชัย  โหง่นคำ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30.75 เข้าร่วม 8 1. นายชัชวาล  ศรีอินทร์
2. นางสาวลลิตา  เทพเรียน
3. นางสาวเวธนี  ค้ำคูณ
 
1. นายบุญล้อม  ทองอาบ
2. นางสุพิศ  บุตรดา
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 10 1. นางสาวสติมา  แก้วพิลา
2. นางสาวอัฐพร  นนทะวงษ์
 
1. นายปิยะพงษ์  อ่อนหวาน
2. นายชาญชัย  บุณยางกูร
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพัชริดา  บัวไข
 
1. นางกาญจนา  วิชาชัย
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 11 1. นางสาวชไมพร  แหวนหล่อ
 
1. นางนันทิดา  พลศักดิ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นาห่อม
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ต้นทัพไทย
 
1. นางนันทิดา  พลศักดิ์
2. นางกาญจนา  วิชาชัย
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 7 1. นางสาวมุกดา  กิรังดา
2. นางสาวอัชญา  บุตรดา
 
1. นางนันทิดา  พลศักดิ์
2. นางกาญจนา  วิชาชัย