สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ศรีสร้อยพร้าว
 
1. นางพิสมัย  ทองอาบ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวพัชรมัย  แย้มสรวล
 
1. นางสาวพิรพร  แสวงผล
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงณัฐชา  กมล
2. เด็กหญิงสุทาทิพย์  คำปลิว
 
1. นายปิยะพงษ์  อ่อนหวาน
2. นายชาญชัย  บุณยางกูร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงศิริวิมล  ทองกลม
 
1. นายสมัคร  มนตรี
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 1. นางสาวพัชรี  ทองสุทธิ์
 
1. นางสาวรีนา  นันทิโค