สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 72.7 เงิน 8 1. นางสาวกนกพร  ถีระมัด
2. นางสาวสุดารัตน์  ใจทอง
 
1. นางมะยุรี  ศรีนวล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. นางสาวจารุกัญญ์  ชำรวย
 
1. นางสาวพิรพร  แสวงผล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 73.77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤตวิทย์  บุดดา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  โถทอง
 
1. นายบุญล้อม  ทองอาบ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.8 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  รวมรัตน์
2. เด็กชายเจษฎา  เพียงตา
 
1. นางสาวกุลนาถ  ทองคำ
2. นางสาวพิรพร  แสวงผล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวลลิตา  เทพเรียน
 
1. นายสมัคร  มนตรี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.3 เงิน 8 1. นายไกรสร  ผ่องสันเที่ยะ
 
1. นายสมัคร  มนตรี
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวจุฑารัตน์  จำเริญ
2. นางสาวสศิประภา  วงษ์รักษา
3. นางสาวอภิสรา  ทัดแก้ว
 
1. นายนางสมพร   จันทพันธ์
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ม่วงมนตรี
 
8 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนงนภัส  เสนรัตน์
2. นางสาวเพ็ญพร  พลพงษ์
 
1. นางพิสมัย  ทองอาบ
2. นางปราณี  เวียงเหล็ก