สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ยางโสม
2. เด็กหญิงฐานมาศ  สิงห์โท
3. เด็กหญิงภัทราพร  ทองสุทธิ์
 
1. นางปราณี  เวียงเหล็ก
2. นางพิสมัย  ทองอาบ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประภาวัลย์  กระมล
2. เด็กชายพพิศร์  เวียงเหล็ก
 
1. นางปราณี  เวียงเหล็ก
2. นางพิสมัย  ทองอาบ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 92.07 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกันตชาติ  จำเริญ
2. เด็กชายสมเกียรติ  เพียงตา
 
1. นายบุญล้อม  ทองอาบ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.14 ทอง 10 1. นายศุภชัย  ศรีคำ
2. นางสาวอลิสา  สุนา
 
1. นางสาวกุลนาถ  ทองคำ
2. นางสาวพิรพร  แสวงผล
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรักพิมาน์  สุโพธิ์
 
1. นายสมัคร  มนตรี
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนวัฒน์  ทองสุทธิ์
2. นายศุภชัย  ศรีคำ
3. นายอติชาติ  กมล
4. นายเอกลักษณ์  คำมั่น
5. นายไกรสร  ผ่องสันเที่ยะ
 
1. นางมะยุรี  ศรีนวล
2. นางสุพิศ  บุตรดา
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง 7 1. นายดำรงค์  สุโพธิ์
2. นายอภิสิทธิ์  พิหูสูตร
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ม่วงมนตรี
2. นายกัมปนาท  วังสันต์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงศิวพร  กมล
2. เด็กหญิงศิวาภรณ์  นันทรินทร์
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ม่วงมนตรี
2. นายกัมปนาท  วังสันต์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  นนทะวงศ์
2. เด็กชายจิรายุทธ  วิรุณพันธ์
3. เด็กชายทนาศิลป์  ศรีคำ
 
1. นางสมพร  จันทพันธ์
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ม่วงมนตรี