สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 79.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิดาภา  แสงอินทร์
 
1. นายรติพงษ์  รักษาพันธุ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอนุชิดา  เมืองจันทร์
 
1. นายรติพงษ์  รักษาพันธุ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์พร  แจ้งสว่าง
 
1. นางอรพินทร์  สิงห์วิชา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสิริภัส  พรมรัตน์
 
1. นางอรพินทร์  สิงห์วิชา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงธนารัตน์  แสงใส
 
1. นางอำมาลา  เกตษา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 7 1. นางสาวจงจิตร  เมืองกลาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กชายธนดล  สายศิลป์
2. เด็กชายศุภกร   สมานมิตร
 
1. นายสุทธิศักดิ์  เกตษา
2. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายเกียรติศักดิ์  สุระ
2. นายไพทูลย์  แก้วอาดิษฐ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
2. นายสุทธิศักดิ์  เกตษา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรสกุล  พิจิตรชัยปรีชา
 
1. นางอำมาลา  เกตษา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรกฤษ  สินธุแสง
 
1. นางอำมาลา   เกตษา
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71.25 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุกานดา  งาตา
2. เด็กหญิงสุจิตรา  บุญมี
3. เด็กหญิงสุภาวดี  สุทรสน
 
1. นายนิรุตต์  สาดา
2. นายไชยา  แหนงวงษ์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกฤษดา  มะลิ
2. เด็กชายจีระพงษ์  กระฉอดนอก
3. เด็กชายนคร  ยอดสูงเนิน
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  สุภะเกษ
2. นางเมธาวี  สายสิน
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นายพรชัย  ไชยสุวรรณ์
2. นางสาวมลฑวดี  นนทพรม
3. นางสาวยุภาภรณ์  ภักดี
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  สุภะเกษ
2. นางเมธาวี  สายสิน
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลญาณี  สายกระสุน
2. เด็กหญิงธันยเรน  เมืองกลาง
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พรมศิริ
4. เด็กหญิงรุจจิรา  กอเซ็ม
5. เด็กหญิงวรรรณวิสา  บัวพันธ์
 
1. นายรังสรรค์  สุภารัตน์
2. นางสาวรัตนชนก  เสนาน้อย
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.8 ทอง 6 1. นางสาวขนิษฐา  ศรีสเชื้อ
2. นางสาวมาลัย  บุญบุตร
3. นางสาวยุภาวดี  บุตรแสง
4. นางสาวรพีพรรณ  เมืองโคตร
5. นางสาวสุดาวรรณ  แสนละคร
 
1. นายรังสรรค์  สุภารัตน์
2. นางสาวรัตนชนก  เสนาน้อย
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์พร  แจ้งสว่าง
 
1. นางสาวนารินทร์  จันทราภิรมย์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.6 ทอง 4 1. นางสาวปรียาพร  ลาดรองชัย
 
1. นางสาวนารินทร์  จันทราภิรมย์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงมยุรี  เทียมใส
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  แสงสูรย์
 
1. นายธนพงษ์  พลเสน
2. นางวรรณี  พลเสน
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลนัทธ์  โต้ติ้น
2. นายนนทชัย  บุญยง
 
1. นายธนพงษ์  พลเสน
2. นางวรรณี  พลเสน
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวกรรณิกา  โลนุช
2. นางสาวฐาปนี  อ่อนน้อม
3. นางสาวนันทภรณ์  มโนรัตน์
4. นางสาวปิยะดา  สมบัติ
5. นางสาวลักษมน  พิลา
6. นางสาววรรณวิภา  ห่วงทองหลาง
7. นางสาววิยะดา  ไชโย
8. นางสาวสุดาพร  ป้องสีดา
9. นางสาวเมรี  หลักบุญ
10. นางสาวแอนนา  แจ่มจันทร์
 
1. นางวรรณี  พลเสน
2. นางสาวนารินทร์  จันทราภิรมย์
3. นางสาวปลางแก้ว  บริสุทธิ์
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชุติมา  บัวไข
2. เด็กหญิงนิศากร   แก้วฤทธิ์
 
1. นายวิทูล  จันทร์เพ็ญ
2. นายธนพงษ์  พลเสน
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 -1 - 1. นายศรันยู  งาหอม
 
1. นายรติพงษ์  รักษาพันธุ์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวขนิษฐา  สมศรี
 
1. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธันยเรน  เมืองกลาง
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เพ็งศรี
 
1. นายรติพงษ์  รักษาพันธุ์
2. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายเอกรินทร์  สายศิลป์
 
1. นายรติพงษ์  รักษาพันธุ์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภาวิณี  สุระ
2. นายสมคิด  สาบุตร
3. นายเอกรินทร์  สายศิลป์
 
1. นายรติพงษ์  รักษาพันธุ์
2. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิการ์  โลนุช
2. นายกฤษดา  กุ๊กศรี
3. นางสาวกาญจนาพร  อินทะพันธ์
4. นางสาวขนิษฐา  สมศรี
5. นายจิตรกร  วุฒิยา
6. เด็กชายชาตรี  ฉายาวรรณ
7. เด็กหญิงชุติมา  บัวไข
8. นางสาวฐิติพร  พันไผ่
9. นายณัฐวุฒิ  สัมโย
10. นางสาวดวงพร  สนมะเริง
11. เด็กชายทศพร  ดิษฐ์ประสพ
12. เด็กชายธิคำพล  สีนายกอง
13. นายธีรเดช  พรรณา
14. นางสาวนัฐนภา  นามวงษา
15. นางสาวนิตยา  สุระ
16. เด็กหญิงนิศากร  แก้วฤทธิ์
17. นางสาวพิชชา  บุญยิ่ง
18. เด็กชายพีระพงศ์  อุดม
19. นางสาวพุทธาภรณ์  ตามบุญ
20. นางสาวภาวรินทร์  สาทร
21. นางสาวรัตนแก้ว  ไชยชนะ
22. เด็กหญิงวราภรณ์  คำไทย
23. นางสาววิลาภรณ์  อุตะพันธ์
24. นายวีระชัย  จึงตระกูล
25. นายศรันยู  งาหอม
26. นางสาวศิรินภา  เพ็งแจ่ม
27. นางสาวศิริมาศ  อินทร์ชมชื่น
28. นางสาวศุภิสรา  ชิตภักดิ์
29. เด็กชายสันติสุข  พรหมศิริ
30. นางสาวสิณีนาถ  วงค์ราช
31. นายสุพิศ  กรกรรณ์
32. นางสาวสุภวรรณ  โลนุช
33. นางสาวอนุชิดา  เมืองจันทร์
34. นางสาวอมรทิพย์  อันศึกษา
35. เด็กชายอรรถพล  โนนกลาง
36. นางสาวอรสา  คำศรี
37. นายอิทธิพล  มะโนรัตน์
38. นางสาวอุไรวรรณ  มงคล
39. นางสาวเนตรนภา  ผ่องขำ
40. นายเอกสิทธิ์  บัวไข
 
1. นายรติพงษ์  รักษาพันธุ์
2. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
3. นายรังสรรค์  สุภารัตน์
4. นายสีลา  มะเค็ง
5. นายสุทธิศักดิ์  เกตษา
6. นางอำมาลา  เกตษา
7. นายอรพินทร์  สิงห์วิชา
8. นางรัตติชานันท์  บัวไข
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายธนกฤษณ์  สมศรี
 
1. นายวิทูล  จันทร์เพ็ญ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรเดช  พรรณา
 
1. นายรติพงษ์  รักษาพันธุ์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติมา  บัวไข
 
1. นายรติพงษ์  รักษาพันธุ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศิริมาศ  อินทร์ชมชื่น
 
1. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสันติสุข  พรหมศิริ
 
1. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีรเดช  พรรณา
 
1. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงชุติมา  บัวไข
 
1. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิชชา  บุญยิ่ง
 
1. นายรติพงษ์  รักษาพันธุ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรเดช  พรรณา
 
1. นางรัตติชานันท์  บัวไข
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติมา  บัวไข
 
1. นางรัตติชานันท์  บัวไข
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิราพร  พูนภิรมย์
 
1. นางรัตติชานันท์  บัวไข
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 4 1. เด็กชายอรรถพล  โนนกลาง
 
1. นายรติพงษ์  รักษาพันธุ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธีรเดช  พรรณา
 
1. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชุติมา  บัวไข
 
1. นายรติพงษ์  รักษาพันธุ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศิริมาศ  อินทร์ชมชื่น
 
1. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอาทิตยา  นนทา
 
1. นางรัตติชานันท์  บัวไข
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 6 1. นายธีรเดช  พรรณา
 
1. นางฐิติรัตน์  สมศรี
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สำอาง
 
1. นางสาวรัตติชานันท์  บัวไข
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 6 1. นางสาวสุดใจ  ผู้มีสัตย์
 
1. นายชัยวรรณ  สมศรี
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงปรมัตร์  เกตุอุบล
 
1. นางสาวปลางแก้ว  บริสุทธิ์
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 79.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภาวรินทร์  สาธร
 
1. นางฐิติรัตน์  สมศรี
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุทินา  ธรรมนิยม
 
1. นางรัตติชานันท์  บัวไข
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 7 1. นางสาวสุกัญญา  แก้วจันทร์
 
1. นางรัตติชานันท์  บัวไข
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สิงห์โท
2. เด็กหญิงจิระนันท์  เต้ากลาง
 
1. นางฐิติรัตน์  สมศรี
2. นายชัยวรรณ  สมศรี
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 6 1. นางสาวกัญยารัตน์  เชิดชู
2. นางสาวณิชกานต์  ศรพรหม
 
1. นางรัตติชานันท์  บัวไข
2. นางสาวปลางแก้ว  บริสุทธิ์
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.9 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติชัย  ชื่นตา
2. เด็กชายธนกฤษ  สมศรี
3. เด็กชายวรายุทธ  ศรีทน
4. เด็กชายวีระยุทธ  ศรีภิบาล
5. เด็กชายอนนต์  พันธ์งาม
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีสะแก้ว
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสงใส
8. เด็กชายเสรี  ฉายาวรรณ
 
1. นายมนูญ  วิญญายงค์
2. นายสีลา  มะเค็ง
3. นายสุทธิศักดิ์  เกตษา
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายขวัญชัย  รันทร
2. นายถนอมศักดิ์  งาหอม
3. นายสุรพงษ์  บริยัง
4. นายอัษฎาวุธ  สมศรี
5. นายอัษฎาวุธ  จันทวงศ์
6. นายอำนวย  มีศรี
 
1. นายรติพงษ์  รักษาพันธุ์
2. นายรังสรรค์  สุภารัตน์
3. นายไชยา  แหนงวงษ์
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญยารัตน์  สิงห์โท
2. เด็กหญิงจิระนันท์   เต้ากลาง
 
1. นายชัยวรรณ  สมศรี
2. นางฐิติรัตน์  สมศรี
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุดใจ  ผู้มีสัตย์
 
1. นายชัยวรรณ  สมศรี
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิดาภา  แสงอินทร์
2. เด็กหญิงวรัญญา  พาที
 
1. นางอำมาลา  เกตษา
2. นายสุทธิศักดิ์  เกตษา
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิราวรรณ  เพิ่มฉลาด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอารีญา  งามศิริ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกิตติศักดิ์  ดาบจันทร์
 
1. นางอำมาลา  เกตษา
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  นนทา
2. เด็กหญิงอารีญา  งามศิริ
 
1. นายสีลา  มะเค็ง
2. นายมนูญ  วิญญายงค์
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 64 ทองแดง 5 1. นางสาวนันทภรณ์  มโนรัตน์
2. นางสาวแจ่มใส  จันทร์โท
 
1. นายมนูญ  วิญญายงค์
2. นายสีลา  มะเค็ง
 
63 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษดา  กุ๊กศรี
2. นางสาวนัฐนภา  นามวงศ์ษา
3. นายนัทวัส  สมานมิตร
 
1. นายมนูญ  วิญญายงค์
2. นายสีลา  มะเค็ง
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสุรินทร์  ลุนลา
2. นายเกียรติศักดิ์  ไชโย
 
1. นายสีลา  มะเค็ง
2. นายมนูญ  วิญญายงค์
 
65 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนดล  สายศิลป์
2. เด็กชายภัทรเดช  โนนกลาง
3. เด็กชายศุภกิจ   ชนะพล
 
1. นายเพ็ง  แซ่กัง
2. นายสีลา  มะเค็ง
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นายณรงค์ศักดิ์  หัดระสา
2. นายฤทธิชัย  ดาบจันทร์
3. นายเสฎฐวุฒิ  จันทร์สว่าง
 
1. นายเพ็ง  แซ่กัง
2. นางอัจฉรา  ป้องกัน
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนัฐพล  พวงพันธ์
2. นายปิยวัฒน์  อุดมผุย
3. นายวุฒิชัย  วิภพภัทร
 
1. นายรติพงษ์  รักษาพันธุ์
2. นางอัจฉรา  ป้องกัน
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพรชัย  ไชยสุวรรณ
2. นางสาวพรพิมล  ไชโย
3. นางสาวภาวิตา  สุระ
4. นางสาวเกศินี  วงศ์ราช
5. นายเรืองศักดิ์  ลุนลา
6. นายเอกสิทธิ์  บัวไข
 
1. นายรติพงษ์  รักษาพันธุ์
2. นางอัจฉรา  ป้องกัน
3. นายรังสรรค์  สุภารัตน์
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ชุขุนทด
2. เด็กหญิงพิศมาศ  ทิพย์วัลย์
3. เด็กหญิงสุชาดา  กายชาติ
 
1. นายรังสรรค์  สุภารัตน์
2. นายวิทูล  จันทร์เพ็ญ
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขนิษฐา  สมศรี
2. นายศรันยู  งาหอม
3. นางสาวอมรทิพย์  อันศึกษา
 
1. นายรติพงษ์  รักษาพันธุ์
2. นายรังสรรค์  สุภารัตน์
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววลัยพรรณ  มะโนรัตน์
2. นางสาวศุภิสรา  ชิตภักดิ์
3. นายสุพิศ  กรกรรณ์
 
1. นายรติพงษ์  รักษาพันธุ์
2. นางอัจฉรา  ป้องกัน
 
72 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชมภูนุช   บุญจันทร์
2. เด็กหญิงมาลิษา   มะโนรัตน
 
1. นายเพ็ง  แซ่กัง
2. นางอัจฉรา  ป้องกัน
 
73 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอรรถพล  บุตรเพชร
 
1. นายสีลา  มะเค็ง
 
74 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิภาพร  พวงยอด
 
1. นางสุจิตรา  สมศรี
 
75 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีระพงษ์  กระฉอดนอก
2. นายพงษ์ศักดิ์   พวงพันธ์
 
1. นายสีลา  มะเค็ง
2. นายมนูญ  วิญญายงค์