สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 7 1. นางสาวจงจิตร  เมืองกลาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 6 1. นายธีรเดช  พรรณา
 
1. นางฐิติรัตน์  สมศรี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สำอาง
 
1. นางสาวรัตติชานันท์  บัวไข
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 6 1. นางสาวสุดใจ  ผู้มีสัตย์
 
1. นายชัยวรรณ  สมศรี
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 7 1. นางสาวสุกัญญา  แก้วจันทร์
 
1. นางรัตติชานันท์  บัวไข
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 6 1. นางสาวกัญยารัตน์  เชิดชู
2. นางสาวณิชกานต์  ศรพรหม
 
1. นางรัตติชานันท์  บัวไข
2. นางสาวปลางแก้ว  บริสุทธิ์