สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์พร  แจ้งสว่าง
 
1. นางอรพินทร์  สิงห์วิชา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงธนารัตน์  แสงใส
 
1. นางอำมาลา  เกตษา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กชายธนดล  สายศิลป์
2. เด็กชายศุภกร   สมานมิตร
 
1. นายสุทธิศักดิ์  เกตษา
2. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชุติมา  บัวไข
2. เด็กหญิงนิศากร   แก้วฤทธิ์
 
1. นายวิทูล  จันทร์เพ็ญ
2. นายธนพงษ์  พลเสน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 4 1. เด็กชายอรรถพล  โนนกลาง
 
1. นายรติพงษ์  รักษาพันธุ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชุติมา  บัวไข
 
1. นายรติพงษ์  รักษาพันธุ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุทินา  ธรรมนิยม
 
1. นางรัตติชานันท์  บัวไข
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 64 ทองแดง 5 1. นางสาวนันทภรณ์  มโนรัตน์
2. นางสาวแจ่มใส  จันทร์โท
 
1. นายมนูญ  วิญญายงค์
2. นายสีลา  มะเค็ง