สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 79.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิดาภา  แสงอินทร์
 
1. นายรติพงษ์  รักษาพันธุ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายเกียรติศักดิ์  สุระ
2. นายไพทูลย์  แก้วอาดิษฐ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
2. นายสุทธิศักดิ์  เกตษา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรกฤษ  สินธุแสง
 
1. นางอำมาลา   เกตษา
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71.25 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุกานดา  งาตา
2. เด็กหญิงสุจิตรา  บุญมี
3. เด็กหญิงสุภาวดี  สุทรสน
 
1. นายนิรุตต์  สาดา
2. นายไชยา  แหนงวงษ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นายพรชัย  ไชยสุวรรณ์
2. นางสาวมลฑวดี  นนทพรม
3. นางสาวยุภาภรณ์  ภักดี
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  สุภะเกษ
2. นางเมธาวี  สายสิน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงมยุรี  เทียมใส
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  แสงสูรย์
 
1. นายธนพงษ์  พลเสน
2. นางวรรณี  พลเสน
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธันยเรน  เมืองกลาง
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เพ็งศรี
 
1. นายรติพงษ์  รักษาพันธุ์
2. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายธนกฤษณ์  สมศรี
 
1. นายวิทูล  จันทร์เพ็ญ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสันติสุข  พรหมศิริ
 
1. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงชุติมา  บัวไข
 
1. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติมา  บัวไข
 
1. นางรัตติชานันท์  บัวไข
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงปรมัตร์  เกตุอุบล
 
1. นางสาวปลางแก้ว  บริสุทธิ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 79.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภาวรินทร์  สาธร
 
1. นางฐิติรัตน์  สมศรี
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สิงห์โท
2. เด็กหญิงจิระนันท์  เต้ากลาง
 
1. นางฐิติรัตน์  สมศรี
2. นายชัยวรรณ  สมศรี
 
15 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษดา  กุ๊กศรี
2. นางสาวนัฐนภา  นามวงศ์ษา
3. นายนัทวัส  สมานมิตร
 
1. นายมนูญ  วิญญายงค์
2. นายสีลา  มะเค็ง
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสุรินทร์  ลุนลา
2. นายเกียรติศักดิ์  ไชโย
 
1. นายสีลา  มะเค็ง
2. นายมนูญ  วิญญายงค์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นายณรงค์ศักดิ์  หัดระสา
2. นายฤทธิชัย  ดาบจันทร์
3. นายเสฎฐวุฒิ  จันทร์สว่าง
 
1. นายเพ็ง  แซ่กัง
2. นางอัจฉรา  ป้องกัน
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิภาพร  พวงยอด
 
1. นางสุจิตรา  สมศรี