สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงปภัสรา  โมครัตน์
 
1. นายเทียนชัย  เกษสร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวชื่นฤทัย  ธรรมนุช
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  นาคทะเล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงนริศรา  บุญปัญญา
 
1. นางบรรจบพร  นนท์ศิลา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวณัชชา  ลือขจร
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  นาคทะเล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศศิประภา  ดีแก
 
1. นางบรรจบพร  นนท์ศิลา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 68.2 ทองแดง 5 1. นางสาวธมลวรรณ  ทุมพัฒน์
 
1. นายชวลิต  ตะกรุดเงิน
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.47 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกมล  ถิระผะลิกะ
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  สลีสองสม
3. เด็กหญิงมณีวรรณ  ไชยพันนา
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  นาคทะเล
2. นางบรรจบพร  นนท์ศิลา
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 74.56 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทองศรี  บัวศรี
2. นายสุรเชษฐ์  ทุมพัฒน์
3. นางสาวอรพิณ  อินเสาร์
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  นาคทะเล
2. นายเทียนชัย  เกษสร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอริษา  โล่ห์ทอง
2. นางสาวอัญชลี  แดงงาม
 
1. นายเทียนชัย  เกษสร
2. นางสาวเสาวนิตย์  นาคทะเล
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนพล  สุพิมพ์
2. นายวรัญชัย  ปราณี
3. นางสาววารุณี  ต้นโสภา
 
1. นายนริศ  พรหมทา
2. นางสาวมยุรี  ห้วยจันทร์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายประไพพงษ์  ไชยโคตร
 
1. นางสาวมยุรี  ห้วยจันทร์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21.75 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายวรท  ตินทุกศิริ
2. เด็กชายสุธากร  มีศรี
3. เด็กหญิงอารียาพร  มีฤทธิ์
 
1. นางสาวกานดา  สุภาพันธ์
2. นางทิพมอญ  มณีวงษ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุกัญญา  อินทา
2. นางสาวสุชาดา  สุดชอบ
3. นางสาวเบญจรัตน์  พรหมคุณ
 
1. นางสาวดาราณี  ห้วยจันทร์
2. นางตะวัน  พันธ์ขาว
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.5 เงิน 7 1. เด็กชายตะวันฉาย  เปรมจิตต์
2. เด็กหญิงพรนภา  ประสิทธิ์
3. เด็กหญิงยุวดี  คำดี
 
1. นางสุพรรณี  สองศร
2. นางสาวกานดา  สุภาพันธ์
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิพวรรณ  จำปี
2. นางสาวมาวารี  อิ่มน้อย
3. นางสาวสุปราณี  คำดี
 
1. นางสุพรรณี  สองศร
2. นางสาวดาราณี  ห้วยจันทร์
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงดาวประกาย  งามเจริญ
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  บุญช่วย
3. เด็กชายเจษฎาพงษ์  เยี่ยงไธสงค์
 
1. นางสาวกานดา  สุภาพันธ์
2. นางทิพมอญ  มณีวงษ์
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 74.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบุษบา  อินทา
2. นายภานุพงศ์  บุญสาลี
3. นายอนุรักษ์  สอนสำแดง
 
1. นางทิพมอญ  มณีวงษ์
2. นางตะวัน  พันธ์ขาว
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงทักษิณา  สิทธิโคตร
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  จินาวัลย์
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  สินเสมอ
 
1. นางสาวดาราณี  ห้วยจันทร์
2. นางทิพมอญ  มณีวงษ์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลนิภา  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวสราลี  บุญปัญญา
3. นางสาวสุกัญญา  อินทา
 
1. นางสาวดาราณี  ห้วยจันทร์
2. นางตะวัน  พันธ์ขาว
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรภัทร  สวนหล้า
2. เด็กหญิงสุภาพร  บุตรดี
 
1. นางสาวกานดา  สุภาพันธ์
2. นางสุพรรณี  สองศร
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรธวัล  สารเสวก
2. นายอนุชิต  สิทธิโคตร
 
1. นางตะวัน  พันธ์ขาว
2. นางสุพรรณี  สองศร
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76.75 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  ศรีบาล
2. เด็กหญิงจตุรพร  บุญเย็น
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุทธหลวง
4. เด็กหญิงถิรดา  อายุวงค์
5. เด็กหญิงอาริยา  สุวรรณใจ
 
1. นางมยุรี  บุญปัญญา
2. นายกัมพล  ลุนไธสง
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทองศรี  บัวศรี
2. นายศิวกร  ภูถนอม
3. นางสาวอภัสรา  ถาคำ
4. นางสาวอรพิณ  อินเสาร์
5. นางสาวอัญชลี  แดงงาม
 
1. นายกิตติพล  บุญเย็น
2. นายกัมพล   ลุนไธสง
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พาสำราญ
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ผึ้งหลวง
 
1. นางธัญธนิตย์  ทิพย์จิตจรูญ
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง 7 1. นางสาวจิราภรณ์  งามแสง
2. นายอุดมศักดิ์  วงศ์จอม
 
1. นางธัญธนิตย์  ทิพย์จิตจรูญ
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปรางค์วลัย  ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงอารีญา  แสนสุข
 
1. นางนงลักษ์  ไชโยรักษ์
2. นายภาณุวัชร  แก้วพวง
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชุติภรณ์  สุทธวี
2. นางสาวเจนจิรา   นนท์ศิลา
 
1. นายยุทธศักดิ์  พรหมคุณ
2. นางนงลักษ์  ไชโยรักษ์
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขัตติยาณี  ศรีใหญ่
 
1. นายชูชัย  พรหมคุณ
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอุไรพร  ล้อมค้อม
 
1. นายชูชัย  พรหมคุณ
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเบญจรัตน์  พรหมคุณ
 
1. นายชูชัย  พรหมคุณ
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงภัทราวดี  บุญเย็น
 
1. นายชูชัย  พรหมคุณ
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุชาดา  สุดชอบ
 
1. นายชูชัย  พรหมคุณ
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  อาจสาลี
 
1. นายชูชัย  พรหมคุณ
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายรุ่งสุริยา  มุ่งงาม
 
1. นายชูชัย  พรหมคุณ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภชัย  อ่อนนอจันทร์
 
1. นายสมบัติ  จินาวัลย์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.67 ทอง 11 1. เด็กหญิงกาญจนา  พรหมทา
 
1. นายสมบัติ  จินาวัลย์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุธาสินี  ทองปัญญา
 
1. นายสมบัติ  จินาวัลย์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สุดชอบ
 
1. นายสมบัติ  จินาวัลย์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  ผึ้งหลวง
 
1. นายสมบัติ  จินาวัลย์
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายณัฐจกร  บุญเย็น
 
1. นางสุดใจ  นนท์ศิลา
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 8 1. นางสาวศิริพร  สีเขียว
 
1. นางสุดใจ  นนท์ศิลา
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรากรณ์  หลักบุญ
 
1. นางสุวรรณศรี  กล้าใจ
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพันลพ  บุญปัญญา
 
1. นางสุชัญญา  เตียวพานิชย์กิจ
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนงนภัส  สุนทรวงศ์
 
1. นางสาวนลินีนาฏ  ดวนใหญ่
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นายชัยมงคล  พรหมทา
 
1. นางสาวนลินีนาฏ  ดวนใหญ่
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  หนูน้อย
 
1. นางสุวรรณศรี  กล้าใจ
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 6 1. นางสาวสุชาดา  สุดชอบ
 
1. นางสุวรรณศรี  กล้าใจ
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงอาริยา  สุวรรณใจ
 
1. MissMei  Cui
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกู้เกียรติ  โคตรศิริ
 
1. MissMei  Cui
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายปาริฉัตร  พรหมทา
2. เด็กชายโชคชัย  บุญเย็น
 
1. นางสาวนลินีนาฏ  ดวนใหญ่
2. นางสาวอัจฉริยาภรณ์  สายสมบัติ
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 10 1. นายชัยภักดิ์  อามาตย์
2. นางสาวรื่นฤดี  ลือขจร
 
1. นางสาววรรณฤดี  จันทร
2. นางสุชัญญา  เตียวพานิชย์กิจ
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงดาวประกาย  งามเจริญ
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  บุญช่วย
3. เด็กหญิงนริศรา  บุญปัญญา
4. เด็กหญิงปิยาภรณ์  สลีสองสม
5. เด็กหญิงสุภาพร  บุตรดี
 
1. นางสาวมยุรี  ห้วยจันทร์
2. นายกฤตชนะ  ฤาชา
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกู้เกียรติ  โครตศิริ
2. นางสาวชื่นฤทัย  ธรรมนุช
3. นายศิวกร  ภูถนอม
4. นายสุรเชษฐ์  ทุมพัฒน์
5. นางสาวอรพิณ  อินเสาร์
 
1. นางสาวมยุรี  ห้วยจันทร์
2. นางสาวเสาวนิตย์  นาคทะเล
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ทวีลาภ
2. เด็กชายธนภูมิ  จำปี
3. เด็กหญิงวนิดา  เพชรศรี
 
1. นายชวลิต  ตะกรุดเงิน
2. นายเทียนชัย  เกษสร
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นายกลัดชนะ  ่อ่อนดี
2. นางสาวณัชชา  ลือขจร
3. นายส่งศักดิ์  วงค์คำจันทร์
 
1. นายชวลิต  ตะกรุดเงิน
2. นายเทียนชัย  เกษสร
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกิ่งดาว  วงศ์จอม
2. เด็กหญิงพิมชญา  จำปี
 
1. นางสุชัญญา  เตียวพานิชย์กิจ
2. นางสาวนลินีนาฏ  ดวนใหญ่
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนพล  สุพิมพ์
 
1. นางสุชัญญา  เตียวพานิชย์กิจ
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปวันรัตน์   หนูน้อย
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  ผึ้งหลวง
 
1. นายชวลิต   ตะกรุดเงิน
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกลัดชนะ  อ่อนดี
 
1. นายชวลิต   ตะกรุดเงิน
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววารุณี  ต้นสภา
 
1. นางสาวมยุรี  ห้วยจันทร์
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนดล  วงษ์สาลี
2. เด็กชายอัครเดช  แดงงาม
 
1. นายกฤตชนะ  ฤาชา
2. นางสาวชฏาพร  พรหมคุณ
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 10 1. เด็กชายนันทวัฒน์  วรรณปะเก
2. เด็กชายราชา  พันธ์ขาว
 
1. นายกฤตชนะ  ฤาชา
2. นางสาวนิสาชล  โสภากุล
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวุฒิ  เผดิมวงศ์
2. นายปัฒช์ญา  อ่อนนอจันทร์
 
1. นายกฤตชนะ  ฤาชา
2. นางนันทิยา  พรหมทา
 
64 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกมล  ถิระผะลิกะ
2. เด็กชายธนวุฒิ  เผดิมวงศ์
3. เด็กหญิงมัทนา  พรหมคุณ
 
1. นางนันทิยา  พรหมคุณ
2. นายวสุรงค์  พรหมคุณ
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภูริภัทร  พรหมคุณ
2. นายศิวกร  ภูถนอม
 
1. นางนันทิยา  พรหมทา
2. นายวสุรงค์  พรหมคุณ
 
66 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวุฒิ  เผดิมวงศ์
2. เด็กชายวรนันท์  จำปี
3. เด็กชายอัครเดช  แดงงาม
 
1. นายกฤตชนะ  ฤาชา
2. นายณรงค์ศักดิ์  ราศรี
 
67 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภูมินทร์  พรหมคุณ
2. นายภูริภัทร  พรหมคุณ
3. นายสิทธิเดช  ศรีดา
 
1. นายวสุรงค์  พรหมคุณ
2. นายปกรณ์  เสน่หา
 
68 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงกรกมล  ถิระผะลิกะ
2. เด็กหญิงนายธนวุฒิ  เผดิมวงศ์
3. เด็กหญิงปิยาภรณ์  สลีสองศร
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ราศรี
2. นายปกรณ์  เสน่หา
 
69 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 - - - 1. นางสาวจิราภรณ์  งามแสง
2. นายชัยมงคล  พรหมทา
3. นางสาวรุจรินทร์  อินทะนัย
 
1. นายวสุรงค์  พรหมคุณ
2. นางนันทิยา  พรหมคุณ
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ไพศรี
2. เด็กหญิงพลอยมณี  ห้วยจันทร์
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ดาดวง
4. เด็กหญิงอิงอร  พรหมทา
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จอมคำสิงห์
6. เด็กหญิงโญธกา  สุขนึก
 
1. นางนฤมล  แก่นท้าว
2. นางตะวัน  พันธ์ขาว
3. นางระเบียบ  พากเพียร
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชรพรรณ  เทียมใส
2. นายภาสกร  เกษศิริ
3. นายอนุวัตร  พิมพ์ศรี
4. นางสาวอภิญญา  กองค้า
5. นางสาวอรนุดา  นิยม
6. นางสาวเรณู  ขุนพรหม
 
1. นางนฤมล  แก่นท้าว
2. นายกัมพล  ลุนไธสง
3. นางระเบียบ  พากเพียร
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  นราวงศ์
2. นายธีรภัทร  นนท์ศิลา
3. นายวรัญชัย  ปราณี
 
1. นางนฤมล  แก่นท้าว
2. นายกัมพล  ลุนไธสง
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงดาวประกาย  งามเจริญ
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  บุญช่วย
3. เด็กหญิงบัวแก้ว  โสภากุล
 
1. นายกฤตชนะ  ฤาชา
2. นายกัมพล  ลุนไธสง
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิรัชญา  มากมี
2. นายธีรภัทร  นนท์ศิลา
3. นางสาวพรนิภา  คันทะ
 
1. นายกัมพล  ลุนไธสง
2. นายกฤตชนะ  ฤาชา
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจตุรพร  บุญเย็น
2. เด็กหญิงณิฐธิดา  พิลาวัลย์
3. เด็กหญิงอริศรา  พรหมทา
 
1. นางระเบียบ  พากเพียร
2. นางสาวกานดา  สุภาพันธ์
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรารัตน์  พรหมทา
2. นางสาวณัฐมนต์  เจริญรัตน์
3. นางสาวมณีรัตน์  พรหมทา
 
1. นางระเบียบ  พากเพียร
2. นายชวลิต  ตะกรุดเงิน
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญจนพร  จันทรพรม
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  พรหมคุณ
3. เด็กหญิงสุภาพรณ์  พรหมคุณ
 
1. นางระเบียบ  พากเพียร
2. นางนงลักษ์  ไชโยรักษ์
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิเชียร  พมพ์ศรี
2. นายศักรินทร์  เขียวไกร
3. นายเกียรติวัฒน์  อินทปัญญา
 
1. นางระเบียบ  พากเพียร
2. นางนฤมล  แก่นท้าว
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตติกาณน์  เยี่ยงไธสงค์
2. เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์  บุตรศรี
3. เด็กหญิงอรยา  เกตุศิริ
 
1. นางระเบียบ  พากเพียร
2. นางทิพมอญ  มณีวงษ์
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนงนุช  นามดี
2. นางสาวพัชรี  จินาวัลย์
3. นางสาวมาริสา  รู้พูด
 
1. นางระเบียบ  พากเพียร
2. นายชวลิต  ตะกรุดเงิน