สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายประไพพงษ์  ไชยโคตร
 
1. นางสาวมยุรี  ห้วยจันทร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21.75 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายวรท  ตินทุกศิริ
2. เด็กชายสุธากร  มีศรี
3. เด็กหญิงอารียาพร  มีฤทธิ์
 
1. นางสาวกานดา  สุภาพันธ์
2. นางทิพมอญ  มณีวงษ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายณัฐจกร  บุญเย็น
 
1. นางสุดใจ  นนท์ศิลา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 8 1. นางสาวศิริพร  สีเขียว
 
1. นางสุดใจ  นนท์ศิลา
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนงนภัส  สุนทรวงศ์
 
1. นางสาวนลินีนาฏ  ดวนใหญ่
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 6 1. นางสาวสุชาดา  สุดชอบ
 
1. นางสุวรรณศรี  กล้าใจ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายปาริฉัตร  พรหมทา
2. เด็กชายโชคชัย  บุญเย็น
 
1. นางสาวนลินีนาฏ  ดวนใหญ่
2. นางสาวอัจฉริยาภรณ์  สายสมบัติ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 10 1. นายชัยภักดิ์  อามาตย์
2. นางสาวรื่นฤดี  ลือขจร
 
1. นางสาววรรณฤดี  จันทร
2. นางสุชัญญา  เตียวพานิชย์กิจ