สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงปภัสรา  โมครัตน์
 
1. นายเทียนชัย  เกษสร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 68.2 ทองแดง 5 1. นางสาวธมลวรรณ  ทุมพัฒน์
 
1. นายชวลิต  ตะกรุดเงิน
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปรางค์วลัย  ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงอารีญา  แสนสุข
 
1. นางนงลักษ์  ไชโยรักษ์
2. นายภาณุวัชร  แก้วพวง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  หนูน้อย
 
1. นางสุวรรณศรี  กล้าใจ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ทวีลาภ
2. เด็กชายธนภูมิ  จำปี
3. เด็กหญิงวนิดา  เพชรศรี
 
1. นายชวลิต  ตะกรุดเงิน
2. นายเทียนชัย  เกษสร