สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวชื่นฤทัย  ธรรมนุช
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  นาคทะเล
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 74.56 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทองศรี  บัวศรี
2. นายสุรเชษฐ์  ทุมพัฒน์
3. นางสาวอรพิณ  อินเสาร์
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  นาคทะเล
2. นายเทียนชัย  เกษสร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอริษา  โล่ห์ทอง
2. นางสาวอัญชลี  แดงงาม
 
1. นายเทียนชัย  เกษสร
2. นางสาวเสาวนิตย์  นาคทะเล
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.5 เงิน 7 1. เด็กชายตะวันฉาย  เปรมจิตต์
2. เด็กหญิงพรนภา  ประสิทธิ์
3. เด็กหญิงยุวดี  คำดี
 
1. นางสุพรรณี  สองศร
2. นางสาวกานดา  สุภาพันธ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงดาวประกาย  งามเจริญ
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  บุญช่วย
3. เด็กชายเจษฎาพงษ์  เยี่ยงไธสงค์
 
1. นางสาวกานดา  สุภาพันธ์
2. นางทิพมอญ  มณีวงษ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 74.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบุษบา  อินทา
2. นายภานุพงศ์  บุญสาลี
3. นายอนุรักษ์  สอนสำแดง
 
1. นางทิพมอญ  มณีวงษ์
2. นางตะวัน  พันธ์ขาว
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76.75 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  ศรีบาล
2. เด็กหญิงจตุรพร  บุญเย็น
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุทธหลวง
4. เด็กหญิงถิรดา  อายุวงค์
5. เด็กหญิงอาริยา  สุวรรณใจ
 
1. นางมยุรี  บุญปัญญา
2. นายกัมพล  ลุนไธสง
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชุติภรณ์  สุทธวี
2. นางสาวเจนจิรา   นนท์ศิลา
 
1. นายยุทธศักดิ์  พรหมคุณ
2. นางนงลักษ์  ไชโยรักษ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงภัทราวดี  บุญเย็น
 
1. นายชูชัย  พรหมคุณ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายรุ่งสุริยา  มุ่งงาม
 
1. นายชูชัย  พรหมคุณ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  ผึ้งหลวง
 
1. นายสมบัติ  จินาวัลย์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรากรณ์  หลักบุญ
 
1. นางสุวรรณศรี  กล้าใจ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นายชัยมงคล  พรหมทา
 
1. นางสาวนลินีนาฏ  ดวนใหญ่
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงอาริยา  สุวรรณใจ
 
1. MissMei  Cui
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นายกลัดชนะ  ่อ่อนดี
2. นางสาวณัชชา  ลือขจร
3. นายส่งศักดิ์  วงค์คำจันทร์
 
1. นายชวลิต  ตะกรุดเงิน
2. นายเทียนชัย  เกษสร
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 10 1. เด็กชายนันทวัฒน์  วรรณปะเก
2. เด็กชายราชา  พันธ์ขาว
 
1. นายกฤตชนะ  ฤาชา
2. นางสาวนิสาชล  โสภากุล
 
17 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวุฒิ  เผดิมวงศ์
2. เด็กชายวรนันท์  จำปี
3. เด็กชายอัครเดช  แดงงาม
 
1. นายกฤตชนะ  ฤาชา
2. นายณรงค์ศักดิ์  ราศรี