สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงนริศรา  บุญปัญญา
 
1. นางบรรจบพร  นนท์ศิลา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวณัชชา  ลือขจร
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  นาคทะเล
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.47 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกมล  ถิระผะลิกะ
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  สลีสองสม
3. เด็กหญิงมณีวรรณ  ไชยพันนา
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  นาคทะเล
2. นางบรรจบพร  นนท์ศิลา
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนพล  สุพิมพ์
2. นายวรัญชัย  ปราณี
3. นางสาววารุณี  ต้นโสภา
 
1. นายนริศ  พรหมทา
2. นางสาวมยุรี  ห้วยจันทร์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิพวรรณ  จำปี
2. นางสาวมาวารี  อิ่มน้อย
3. นางสาวสุปราณี  คำดี
 
1. นางสุพรรณี  สองศร
2. นางสาวดาราณี  ห้วยจันทร์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงทักษิณา  สิทธิโคตร
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  จินาวัลย์
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  สินเสมอ
 
1. นางสาวดาราณี  ห้วยจันทร์
2. นางทิพมอญ  มณีวงษ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลนิภา  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวสราลี  บุญปัญญา
3. นางสาวสุกัญญา  อินทา
 
1. นางสาวดาราณี  ห้วยจันทร์
2. นางตะวัน  พันธ์ขาว
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรภัทร  สวนหล้า
2. เด็กหญิงสุภาพร  บุตรดี
 
1. นางสาวกานดา  สุภาพันธ์
2. นางสุพรรณี  สองศร
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรธวัล  สารเสวก
2. นายอนุชิต  สิทธิโคตร
 
1. นางตะวัน  พันธ์ขาว
2. นางสุพรรณี  สองศร
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทองศรี  บัวศรี
2. นายศิวกร  ภูถนอม
3. นางสาวอภัสรา  ถาคำ
4. นางสาวอรพิณ  อินเสาร์
5. นางสาวอัญชลี  แดงงาม
 
1. นายกิตติพล  บุญเย็น
2. นายกัมพล   ลุนไธสง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พาสำราญ
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ผึ้งหลวง
 
1. นางธัญธนิตย์  ทิพย์จิตจรูญ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง 7 1. นางสาวจิราภรณ์  งามแสง
2. นายอุดมศักดิ์  วงศ์จอม
 
1. นางธัญธนิตย์  ทิพย์จิตจรูญ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขัตติยาณี  ศรีใหญ่
 
1. นายชูชัย  พรหมคุณ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอุไรพร  ล้อมค้อม
 
1. นายชูชัย  พรหมคุณ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเบญจรัตน์  พรหมคุณ
 
1. นายชูชัย  พรหมคุณ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุชาดา  สุดชอบ
 
1. นายชูชัย  พรหมคุณ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  อาจสาลี
 
1. นายชูชัย  พรหมคุณ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภชัย  อ่อนนอจันทร์
 
1. นายสมบัติ  จินาวัลย์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.67 ทอง 11 1. เด็กหญิงกาญจนา  พรหมทา
 
1. นายสมบัติ  จินาวัลย์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุธาสินี  ทองปัญญา
 
1. นายสมบัติ  จินาวัลย์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สุดชอบ
 
1. นายสมบัติ  จินาวัลย์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพันลพ  บุญปัญญา
 
1. นางสุชัญญา  เตียวพานิชย์กิจ
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกู้เกียรติ  โครตศิริ
2. นางสาวชื่นฤทัย  ธรรมนุช
3. นายศิวกร  ภูถนอม
4. นายสุรเชษฐ์  ทุมพัฒน์
5. นางสาวอรพิณ  อินเสาร์
 
1. นางสาวมยุรี  ห้วยจันทร์
2. นางสาวเสาวนิตย์  นาคทะเล
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนดล  วงษ์สาลี
2. เด็กชายอัครเดช  แดงงาม
 
1. นายกฤตชนะ  ฤาชา
2. นางสาวชฏาพร  พรหมคุณ
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวุฒิ  เผดิมวงศ์
2. นายปัฒช์ญา  อ่อนนอจันทร์
 
1. นายกฤตชนะ  ฤาชา
2. นางนันทิยา  พรหมทา
 
26 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกมล  ถิระผะลิกะ
2. เด็กชายธนวุฒิ  เผดิมวงศ์
3. เด็กหญิงมัทนา  พรหมคุณ
 
1. นางนันทิยา  พรหมคุณ
2. นายวสุรงค์  พรหมคุณ
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภูริภัทร  พรหมคุณ
2. นายศิวกร  ภูถนอม
 
1. นางนันทิยา  พรหมทา
2. นายวสุรงค์  พรหมคุณ
 
28 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภูมินทร์  พรหมคุณ
2. นายภูริภัทร  พรหมคุณ
3. นายสิทธิเดช  ศรีดา
 
1. นายวสุรงค์  พรหมคุณ
2. นายปกรณ์  เสน่หา
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ไพศรี
2. เด็กหญิงพลอยมณี  ห้วยจันทร์
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ดาดวง
4. เด็กหญิงอิงอร  พรหมทา
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จอมคำสิงห์
6. เด็กหญิงโญธกา  สุขนึก
 
1. นางนฤมล  แก่นท้าว
2. นางตะวัน  พันธ์ขาว
3. นางระเบียบ  พากเพียร
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชรพรรณ  เทียมใส
2. นายภาสกร  เกษศิริ
3. นายอนุวัตร  พิมพ์ศรี
4. นางสาวอภิญญา  กองค้า
5. นางสาวอรนุดา  นิยม
6. นางสาวเรณู  ขุนพรหม
 
1. นางนฤมล  แก่นท้าว
2. นายกัมพล  ลุนไธสง
3. นางระเบียบ  พากเพียร
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  นราวงศ์
2. นายธีรภัทร  นนท์ศิลา
3. นายวรัญชัย  ปราณี
 
1. นางนฤมล  แก่นท้าว
2. นายกัมพล  ลุนไธสง
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงดาวประกาย  งามเจริญ
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  บุญช่วย
3. เด็กหญิงบัวแก้ว  โสภากุล
 
1. นายกฤตชนะ  ฤาชา
2. นายกัมพล  ลุนไธสง
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรารัตน์  พรหมทา
2. นางสาวณัฐมนต์  เจริญรัตน์
3. นางสาวมณีรัตน์  พรหมทา
 
1. นางระเบียบ  พากเพียร
2. นายชวลิต  ตะกรุดเงิน
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญจนพร  จันทรพรม
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  พรหมคุณ
3. เด็กหญิงสุภาพรณ์  พรหมคุณ
 
1. นางระเบียบ  พากเพียร
2. นางนงลักษ์  ไชโยรักษ์
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิเชียร  พมพ์ศรี
2. นายศักรินทร์  เขียวไกร
3. นายเกียรติวัฒน์  อินทปัญญา
 
1. นางระเบียบ  พากเพียร
2. นางนฤมล  แก่นท้าว
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตติกาณน์  เยี่ยงไธสงค์
2. เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์  บุตรศรี
3. เด็กหญิงอรยา  เกตุศิริ
 
1. นางระเบียบ  พากเพียร
2. นางทิพมอญ  มณีวงษ์
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนงนุช  นามดี
2. นางสาวพัชรี  จินาวัลย์
3. นางสาวมาริสา  รู้พูด
 
1. นางระเบียบ  พากเพียร
2. นายชวลิต  ตะกรุดเงิน