สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  โชระเวก
 
1. นางนิศารัตน์  ปทุมมาศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 13 1. นางสาวนุชนาฏ  กระสังข์
 
1. นางสาวพัชรนันท์  ยศพลเพ็งแจ่ม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงลลิตา  โทมถา
 
1. นางสาวนันท์นภัส  พรหมมานนท์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 5 1. นางสาวอมรรัตน์  กระจายแสง
 
1. นางสาวนันท์นภัส  พรหมมานนท์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 73.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงปริมล  ทองแท่ง
2. เด็กหญิงรุจี  นามวงษ์
 
1. นางสาวพัชรนันท์  ยศพลเพ็งแจ่ม
2. นางนิศารัตน์  ปทุมมาศ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 75.5 เงิน 5 1. นายคำแสน  สายแก้ว
2. นายไพวัลย์  หอมใจ
 
1. นางนิศารัตน์  ปทุมมาศ
2. นางสาวพัชรนันท์  ยศพลเพ็งแจ่ม
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงนันทนา  วงค์ภักดี
 
1. นายสำรวน  เสมอภาค
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 7 1. นางสาวณัฐนิชา  ชัยวิเศษ
 
1. นายสำรวน  เสมอภาค
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญญา  บุญภา
2. เด็กหญิงปัญญาพร   มังษะชาติ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สมบัติวงค์
 
1. นางปฐมาวดี  มะโนรัตน์
2. นางสาวอังคณา  สาลีวงษ์
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวรวุฒิ  พันโยศรี
2. นางสาวอรุณวดี  มาปะเภา
3. นางสาวเด่นนภา  วงค์ภักดี
 
1. นายสำรวน  เสมอภาค
2. นางปิยากร  นามเสถียร
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงสุวิมล  สุวรรณมาลี
2. เด็กหญิงหทัยกานต์   นาคนวล
 
1. นายสำรวน   เสมอภาค
2. นางสาวอังคณา  สาลีวงษ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวชฎาธาร   ครุฑแก้ว
2. นางสาวอรนงค์  วงษ์ภักดี
 
1. นางปฐมาวดี  มะโนรัตน์
2. นางสาวอังคณา  สาลีวงษ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กชายศุภกร   ช่อเหมือน
 
1. นางสาวปรีดาภรณ์   จันทร์สว่าง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นางสาววรรณวิภา  เที่ยงทา
 
1. นางสาวปรีดาภรณ์   จันทร์สว่าง
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรธิดา  มาปะเภา
2. นางสาวพรรณธิชา  อินทร์แก้ว
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ขาวสะอาด
 
1. นางดรุณี  เสมอภาค
2. นางสาวกฤษณาพร  จันทะพันธ์
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 79.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปรางทอง  เป็งทอง
2. นายวิทวัช  สมบัติวงค์
3. นางสาวแก้วใจ  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวกฤษณาพร  จันทะพันธ์
2. นางดรุณี  เสมอภาค
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  นามโฮง
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  เรืองโรจน์
3. เด็กชายวุฒิชัย  โคตรบาล
 
1. นางสาววิรยา  แก่นคำ
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68.75 ทองแดง 6 1. นางสาวปรีญานุช  พะวงษ์
2. นายวัชชิรพงศ์  แสงวาโท
3. นางสาวอัจฉราวรรณ  นาคนวล
 
1. นางสาววิรยา  แก่นคำ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.67 เงิน 7 1. เด็กชายนฤเบศ  วิเศษชาติ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แพทย์มด
3. เด็กหญิงโสภณัฐ  กองทุ่งมน
 
1. นางสาวอัญชลี  ศรีสมภพ
2. นางสาวพัชมณ  แสงใส
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นายปฏิพงศ์  นาคนวล
2. นายวิทวัฒน์  กระสังข์
3. นางสาวอนุธิดา  จังอินทร์
 
1. นางสาวอัญชลี  ศรีสมภพ
2. นางสาวพัชมณ  แสงใส
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  รอดงาม
2. เด็กหญิงสุวิชาดา  วิเศษชาติ
 
1. นางสาวกฤษณาพร  จันทะพันธ์
2. นางดรุณี  เสมอภาค
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 69.55 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  วงค์ภักดี
2. เด็กชายรัฐพล  วิเศษชาติ
 
1. นายบรรพชิต  โพธิ์บอน
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 71.29 เงิน 4 1. เด็กชายกิจเกษม  วิเศษชาติ
2. เด็กชายประจักษ์  ภาเพา
 
1. นายบรรพชิต  โพธิ์บอน
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 73.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงชลธิชา  แหวนเงิน
2. เด็กหญิงชลธิชา  ทันจร
3. เด็กหญิงพรรณสุดา  บุญพา
4. เด็กหญิงอัญชลียา  กระสังข์
5. เด็กหญิงเกด  มั่นจิตร
 
1. นางอภิรักษ์  ทีฆะ
2. นายอภิวัฒน์  สมสุไทย
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวกรกมล  มังษะชาติ
2. นางสาวจุไรรัตน์  ศรีวัง
3. นางสาวนัฐกาญน์  โกฎหอม
4. นางสาวมณฑ์ธิดา  สงพิมพ์
5. นางสาวอนงค์ลักษณ์  โมทะจิตร
 
1. นางอภิรักษ์  ทีฆะ
2. นางสาวพรทิพย์  ประทุม
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 15 1. เด็กชายศรันย์  ภิรมณ์
2. เด็กหญิงศศิธร  วงศ์ละคร
 
1. นางสาวพรทิพย์  ประทุม
2. นางอภิรักษ์  ทีฆะ
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.85 ทอง 13 1. นายปราโมทย์  ก้องกังวาลย์
2. นางสาวอรยา  ศิริสุข
 
1. นายอภิวัฒน์  สมสุไทย
2. นางอภิรักษ์  ทีฆะ
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุดดา
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ปุญญา
3. นางสาวดาริกา  ภาเภา
4. นางสาวนิตยา  นิลารัตน์
5. นางสาววิยดารัตน์  วงษ์ภักดี
6. นางสาวศศิโกมล  ยอดอาจ
7. นางสาวสมฤทัย  ทองหล่อ
8. เด็กหญิงสุพัฒย์ตรา  ลือตะนา
9. นางสาวอังศณา  สวยรูป
10. นางสาวเกศมณี  แก้วจันทร์
 
1. นางอภิรักษ์  ทีฆะ
2. นายปรีชา  ตรีแก้ว
3. นายอภิวัฒน์  สมสุไทย
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  พะวร
2. เด็กหญิงสุพรรษา  แพทย์มด
 
1. นายสถิต  พงษาปาน
2. ว่าที่ร้อยตรีถิระพงศ์  จันทบุตร
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นายวัชรพล  นาคนวล
2. นายสนทยา  เนินทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีถิระพงศ์  จันทบุตร
2. นายสถิต  พงษาปาน
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 7 1. นางสาวสุวิมล  นาคนวล
 
1. นางสาววศินี  ทองบริสุทธิ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  บุญแสน
 
1. นางสาววศินี  ทองบริสุทธิ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.5 ทอง 8 1. นางสาวอมรรัตน์  วงค์ภักดี
 
1. นายปรีชา  ตรีแก้ว
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอริสา  คำเสียง
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  สมบัติวงค์
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นางสาวนิตยา  นาคนวล
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  สมบัติวงค์
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายพันกร  เมฆเลื่อนลอย
 
1. นางสาวสุณีรัตน์  แพทย์หลวง
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 5 1. นางสาวยุวดี  วุฒิยา
 
1. นางสาวสุณีรัตน์  แพทย์หลวง
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุพรรษา  วงศ์ภักดี
 
1. นางสาวสุณีรัตน์  แพทย์หลวง
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปานตะวัน  นามวงษ์
 
1. นางสาวสุณีรัตน์  แพทย์หลวง
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 79.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  บุญชู
 
1. นายรุ้งโรจน์  เพ็งแจ่ม
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 75.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิรภัสสร  วงษ์ภักดี
 
1. นายรุ้งโรจน์  เพ็งแจ่ม
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจริญญา  สุวรรณลาภา
2. เด็กชายธีระศักดิ์  สมบัติวงศ์
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  สมบัติวงค์
2. นางสาวอัจฉรา  พวงอก
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิรประภา  ชุมตรีนอก
2. นางสาวสุนิสา  วงศ์ภักดี
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  สมบัติวงค์
2. นางสาวอัจฉรา  พวงอก
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงวิไลย์  พันธุฤทธิ์
2. เด็กหญิงอรณี  กระสังข์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นาคนวล
 
1. นางสาวพัชรนันท์  ยศพลเพ็งแจ่ม
2. นางนิศารัตน์  ปทุมมาศ
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทวีศักดิ์  ยอดคำตัน
2. นางสาวพัชรีภรณ์  วิเศษชาติ
3. นางสาวเกวลี  กระสังข์
 
1. นางสาวพัชรนันท์  ยศพลเพ็งแจ่ม
2. นางสาวนันท์นภัส  พรหมมานนท์
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจตุพล  อสิพงษ์
2. นายสนธยา  ชัยวิเศษ
 
1. นางสาวเพ็ญสินี  คำโน
2. นายสิทธิศักดิ์  ทองสุข
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจารุวัฒน์  อสิพงษ์
2. นายนนทวัฒน์  ทวีชาติ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ดอนสันเทียะ
2. นางรัตติยา  สุริยะ
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิสา  จ่ามี
2. นางสาวอภิญญา  วรครุธ
 
1. นางสาวอนงค์ศรี  ทวีชาติ
2. นางรัตติยา  สุริยะ
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นายวัชระพงษ์  แสงธรรม
2. นายโดมชัย  เภาปงทา
 
1. นางรัตติยา  สุริยะ
2. นางสาวเพ็ญสินี  คำโน
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายนนทวัฒน์  สงพิมพ์
2. เด็กชายศุภกิจ  คำมา
3. นายอดิศักดิ์  โมทะจิตร
 
1. นายทศวร  ผ่องใส
2. นางนวพรรษ  ผักไหม
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรธิมา  สมบัติวงษ์
2. นางสาวธิดารัตน์  โปร่งจิตร
3. นางสาวยลดา  งามนัก
 
1. นางนวพรรษ  ผักไหม
2. นายทศวร  ผ่องใส