สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 13 1. นางสาวนุชนาฏ  กระสังข์
 
1. นางสาวพัชรนันท์  ยศพลเพ็งแจ่ม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงนันทนา  วงค์ภักดี
 
1. นายสำรวน  เสมอภาค
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 7 1. นางสาวณัฐนิชา  ชัยวิเศษ
 
1. นายสำรวน  เสมอภาค
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 5 1. นางสาวยุวดี  วุฒิยา
 
1. นางสาวสุณีรัตน์  แพทย์หลวง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุพรรษา  วงศ์ภักดี
 
1. นางสาวสุณีรัตน์  แพทย์หลวง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจริญญา  สุวรรณลาภา
2. เด็กชายธีระศักดิ์  สมบัติวงศ์
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  สมบัติวงค์
2. นางสาวอัจฉรา  พวงอก