สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงสุวิมล  สุวรรณมาลี
2. เด็กหญิงหทัยกานต์   นาคนวล
 
1. นายสำรวน   เสมอภาค
2. นางสาวอังคณา  สาลีวงษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นางสาววรรณวิภา  เที่ยงทา
 
1. นางสาวปรีดาภรณ์   จันทร์สว่าง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68.75 ทองแดง 6 1. นางสาวปรีญานุช  พะวงษ์
2. นายวัชชิรพงศ์  แสงวาโท
3. นางสาวอัจฉราวรรณ  นาคนวล
 
1. นางสาววิรยา  แก่นคำ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 69.55 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  วงค์ภักดี
2. เด็กชายรัฐพล  วิเศษชาติ
 
1. นายบรรพชิต  โพธิ์บอน
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  พะวร
2. เด็กหญิงสุพรรษา  แพทย์มด
 
1. นายสถิต  พงษาปาน
2. ว่าที่ร้อยตรีถิระพงศ์  จันทบุตร
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นายวัชรพล  นาคนวล
2. นายสนทยา  เนินทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีถิระพงศ์  จันทบุตร
2. นายสถิต  พงษาปาน
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 7 1. นางสาวสุวิมล  นาคนวล
 
1. นางสาววศินี  ทองบริสุทธิ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายพันกร  เมฆเลื่อนลอย
 
1. นางสาวสุณีรัตน์  แพทย์หลวง