สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  โชระเวก
 
1. นางนิศารัตน์  ปทุมมาศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงลลิตา  โทมถา
 
1. นางสาวนันท์นภัส  พรหมมานนท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 73.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงปริมล  ทองแท่ง
2. เด็กหญิงรุจี  นามวงษ์
 
1. นางสาวพัชรนันท์  ยศพลเพ็งแจ่ม
2. นางนิศารัตน์  ปทุมมาศ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 75.5 เงิน 5 1. นายคำแสน  สายแก้ว
2. นายไพวัลย์  หอมใจ
 
1. นางนิศารัตน์  ปทุมมาศ
2. นางสาวพัชรนันท์  ยศพลเพ็งแจ่ม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวชฎาธาร   ครุฑแก้ว
2. นางสาวอรนงค์  วงษ์ภักดี
 
1. นางปฐมาวดี  มะโนรัตน์
2. นางสาวอังคณา  สาลีวงษ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กชายศุภกร   ช่อเหมือน
 
1. นางสาวปรีดาภรณ์   จันทร์สว่าง
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 79.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปรางทอง  เป็งทอง
2. นายวิทวัช  สมบัติวงค์
3. นางสาวแก้วใจ  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวกฤษณาพร  จันทะพันธ์
2. นางดรุณี  เสมอภาค
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  นามโฮง
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  เรืองโรจน์
3. เด็กชายวุฒิชัย  โคตรบาล
 
1. นางสาววิรยา  แก่นคำ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.67 เงิน 7 1. เด็กชายนฤเบศ  วิเศษชาติ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แพทย์มด
3. เด็กหญิงโสภณัฐ  กองทุ่งมน
 
1. นางสาวอัญชลี  ศรีสมภพ
2. นางสาวพัชมณ  แสงใส
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นายปฏิพงศ์  นาคนวล
2. นายวิทวัฒน์  กระสังข์
3. นางสาวอนุธิดา  จังอินทร์
 
1. นางสาวอัญชลี  ศรีสมภพ
2. นางสาวพัชมณ  แสงใส
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 71.29 เงิน 4 1. เด็กชายกิจเกษม  วิเศษชาติ
2. เด็กชายประจักษ์  ภาเพา
 
1. นายบรรพชิต  โพธิ์บอน
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 73.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงชลธิชา  แหวนเงิน
2. เด็กหญิงชลธิชา  ทันจร
3. เด็กหญิงพรรณสุดา  บุญพา
4. เด็กหญิงอัญชลียา  กระสังข์
5. เด็กหญิงเกด  มั่นจิตร
 
1. นางอภิรักษ์  ทีฆะ
2. นายอภิวัฒน์  สมสุไทย
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 15 1. เด็กชายศรันย์  ภิรมณ์
2. เด็กหญิงศศิธร  วงศ์ละคร
 
1. นางสาวพรทิพย์  ประทุม
2. นางอภิรักษ์  ทีฆะ
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นางสาวนิตยา  นาคนวล
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  สมบัติวงค์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 79.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  บุญชู
 
1. นายรุ้งโรจน์  เพ็งแจ่ม
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 75.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิรภัสสร  วงษ์ภักดี
 
1. นายรุ้งโรจน์  เพ็งแจ่ม
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิรประภา  ชุมตรีนอก
2. นางสาวสุนิสา  วงศ์ภักดี
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  สมบัติวงค์
2. นางสาวอัจฉรา  พวงอก
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงวิไลย์  พันธุฤทธิ์
2. เด็กหญิงอรณี  กระสังข์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นาคนวล
 
1. นางสาวพัชรนันท์  ยศพลเพ็งแจ่ม
2. นางนิศารัตน์  ปทุมมาศ
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นายวัชระพงษ์  แสงธรรม
2. นายโดมชัย  เภาปงทา
 
1. นางรัตติยา  สุริยะ
2. นางสาวเพ็ญสินี  คำโน