สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 5 1. นางสาวอมรรัตน์  กระจายแสง
 
1. นางสาวนันท์นภัส  พรหมมานนท์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญญา  บุญภา
2. เด็กหญิงปัญญาพร   มังษะชาติ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สมบัติวงค์
 
1. นางปฐมาวดี  มะโนรัตน์
2. นางสาวอังคณา  สาลีวงษ์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวรวุฒิ  พันโยศรี
2. นางสาวอรุณวดี  มาปะเภา
3. นางสาวเด่นนภา  วงค์ภักดี
 
1. นายสำรวน  เสมอภาค
2. นางปิยากร  นามเสถียร
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรธิดา  มาปะเภา
2. นางสาวพรรณธิชา  อินทร์แก้ว
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ขาวสะอาด
 
1. นางดรุณี  เสมอภาค
2. นางสาวกฤษณาพร  จันทะพันธ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  รอดงาม
2. เด็กหญิงสุวิชาดา  วิเศษชาติ
 
1. นางสาวกฤษณาพร  จันทะพันธ์
2. นางดรุณี  เสมอภาค
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวกรกมล  มังษะชาติ
2. นางสาวจุไรรัตน์  ศรีวัง
3. นางสาวนัฐกาญน์  โกฎหอม
4. นางสาวมณฑ์ธิดา  สงพิมพ์
5. นางสาวอนงค์ลักษณ์  โมทะจิตร
 
1. นางอภิรักษ์  ทีฆะ
2. นางสาวพรทิพย์  ประทุม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.85 ทอง 13 1. นายปราโมทย์  ก้องกังวาลย์
2. นางสาวอรยา  ศิริสุข
 
1. นายอภิวัฒน์  สมสุไทย
2. นางอภิรักษ์  ทีฆะ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุดดา
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ปุญญา
3. นางสาวดาริกา  ภาเภา
4. นางสาวนิตยา  นิลารัตน์
5. นางสาววิยดารัตน์  วงษ์ภักดี
6. นางสาวศศิโกมล  ยอดอาจ
7. นางสาวสมฤทัย  ทองหล่อ
8. เด็กหญิงสุพัฒย์ตรา  ลือตะนา
9. นางสาวอังศณา  สวยรูป
10. นางสาวเกศมณี  แก้วจันทร์
 
1. นางอภิรักษ์  ทีฆะ
2. นายปรีชา  ตรีแก้ว
3. นายอภิวัฒน์  สมสุไทย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  บุญแสน
 
1. นางสาววศินี  ทองบริสุทธิ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.5 ทอง 8 1. นางสาวอมรรัตน์  วงค์ภักดี
 
1. นายปรีชา  ตรีแก้ว
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทวีศักดิ์  ยอดคำตัน
2. นางสาวพัชรีภรณ์  วิเศษชาติ
3. นางสาวเกวลี  กระสังข์
 
1. นางสาวพัชรนันท์  ยศพลเพ็งแจ่ม
2. นางสาวนันท์นภัส  พรหมมานนท์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจตุพล  อสิพงษ์
2. นายสนธยา  ชัยวิเศษ
 
1. นางสาวเพ็ญสินี  คำโน
2. นายสิทธิศักดิ์  ทองสุข
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจารุวัฒน์  อสิพงษ์
2. นายนนทวัฒน์  ทวีชาติ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ดอนสันเทียะ
2. นางรัตติยา  สุริยะ
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิสา  จ่ามี
2. นางสาวอภิญญา  วรครุธ
 
1. นางสาวอนงค์ศรี  ทวีชาติ
2. นางรัตติยา  สุริยะ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายนนทวัฒน์  สงพิมพ์
2. เด็กชายศุภกิจ  คำมา
3. นายอดิศักดิ์  โมทะจิตร
 
1. นายทศวร  ผ่องใส
2. นางนวพรรษ  ผักไหม
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรธิมา  สมบัติวงษ์
2. นางสาวธิดารัตน์  โปร่งจิตร
3. นางสาวยลดา  งามนัก
 
1. นางนวพรรษ  ผักไหม
2. นายทศวร  ผ่องใส