สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทัศนวลัย  มานุสนต์
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ครองงาม
 
1. นางสาวจิราณี  เมืองจันทร์
2. นายธงชัย  อสิพงษ์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง 5 1. เด็กชายวงษ์สุกรี  เกศไชโยมั่นคง
2. เด็กชายอัษฎา  พิศนอก
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์ดง
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐาปนาภา  นาคยุติ
2. นายธาวิน  พวงยอด
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์ดง
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงศกร  พิมพกรรณ์
2. นายวีรภัทร  ชาญสูงเนิน
 
1. นางสาวจิราณี  เมืองจันทร์
2. นายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์ดง
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76.5 เงิน 11 1. เด็กชายกฤษณรงค์  วงศ์มณีย์
2. เด็กชายกฤษณุพงษ์  มะกรวัฒนะ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  พงษ์สุวรรณ
2. นางสาวจิราณี  เมืองจันทร์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพรเทพ  การะเกษ
2. เด็กชายภราดร  คำวงษ์
 
1. นายธงชัย  อสิพงษ์
2. นายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์ดง
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวรัชฎาภรณ์  สมบัติ
2. นางสาวแก้วทิพย์  แซ่โกว
 
1. นางสาวจิราณี  เมืองจันทร์
2. นายธงชัย  อสิพงษ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปิยวัฒน์  จังอินทร์
2. นายวัชรพล  สมบัติ
 
1. นางสาวจิราณี  เมืองจันทร์
2. นายพงษ์ศักดิ์  พงษ์สุวรรณ