สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงวิรกร  ศรียันต์
 
1. นางอรุณวัฒนา  สงค์พิมค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  จันทะเหลา
 
1. นางนีรนุจ  บริสัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สีสัน
 
1. นางกนกพร  บัวสอนเจริญเลิศ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบูรณ์ฉาย  เกศไชโยโตมั่นคง
 
1. นางเณศรา  โฉมรุ่ง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสุทธิดา  คำพันธ์
 
1. นายชนธัญ  บัวเครือ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 4 1. นางสาวสุกัญญา   เชื้อทอง
 
1. นายกฤติเดช  พลเยี่ยม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลำไพ  บุญวัง
2. เด็กหญิงอาฑิตยา   มาลา
 
1. นายชนธัญ  บัวเครือ
2. นายกฤติเดช  พลเยี่ยม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจารุวรรณ  พรหมพิลา
2. นางสาวพรนิภา  คำสุข
 
1. นายกฤติเดช  พลเยี่ยม
2. นายชนธัญ  บัวเครือ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวุฒิ  ทำมา
 
1. นางเมตตา  ปัญญาสิทธิ์
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคมสรร  รักกิจ
2. นางสาวทิพวรรณ  กองแก้ว
3. นายสยาม  แซ่รี
 
1. นายวายุ  วรเลิส
2. นายภูริภัทร  มุขประดับ
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววนิดา  ผูกพันธ์
2. นางสาววิภาวี  แสนทวีสุข
3. นางสาวสุปรียา  จิตตำนาน
 
1. นางสาวเบญจภรณ์  ศรีวิศร
2. นายภูริภัทร  มุขประดับ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  จังอินทร์
2. เด็กหญิงวรรณฑิการณ์  ทองปัญญา
 
1. นางนิชานันท์  จันทรคาต
2. นางสาวชนิสรา  ครุฑสาร
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภานุชนาถ  ขันคำ
2. นายวรพล  เจียงวงศ์
 
1. นางสาวชนิสรา  ครุฑสาร
2. นางนิชานันท์  จันทรคาต
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงธันสรัตน์  อริยราพงษ์
 
1. นางนิชานันท์  จันทรคาต
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 11 1. นายเกริกเกียรติ  มั่งมี
 
1. นายสอนเพ็ชร  บุญอ่ำ
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนพณัฐ   วงษ์เจริญ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ลิ้นนิยม
3. เด็กชายสุรชัย  หงษ์ทอง
 
1. นางวาสนา  สิงห์โต
2. นางวิราภรณ์  กุลพัฒน์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  เล็กน้อยวงค์
2. นางสาวบุษณีย์  บรรพตะธิ
3. นางสาวสุพรรณี  บุดดาวงษ์
 
1. นางพิกุล  ใจดี
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.25 เงิน 4 1. เด็กหญิงชลดา  อินทะศรี
2. เด็กหญิงสาวิตรี  รักมิตร
3. เด็กหญิงสิริโสภา  อสิพงษ์
 
1. นางสาวณิชาภัทร  ขันคำ
2. นางสุรภา  แสงสว่าง
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 71.5 เงิน 6 1. นางสาวกนกวรรณ  ผายพลพฤกษ์
2. นางสาววารุณี  พรคนึง
3. นางสาวศิริวรรณ  ยอดโพธิ์
 
1. นางสาวปราณี  ภูอาลัย
2. นางทรงทรัพย์  ชาลี
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงชลิตา  บุญโย
2. เด็กหญิงศรัญญา  ภคพงค์พันธ์
3. เด็กชายอนุชา  สระทอง
 
1. นายมีนา  วิเศษชาติ
2. นายถวิล  บุญศรี
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวิทยา  สิงห์สกล
2. นางสาวสุดารัตน์  สุขบรรณ์
3. นางสาวสุทธิดา  สอาดแพน
 
1. นายสมพงษ์  บุตรสิงห์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิจิตรา  พาระบุตร
2. นางสาวสุภาภรณ์  ก้อนคำ
3. นางสาวเมธาวี  ศรีเมือง
 
1. นางมันทนา  เกิดนอก
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ทองปลิว
2. เด็กชายเจษฎา  จังอินทร์
 
1. นายถวิล  บุญศรี
2. นายมีนา  วิเศษชาติ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 1. นายธีรนาถ  บุญเภา
2. นายพงษ์สุรเดช  แสงแพรว
 
1. นายสมพร  นายน้อย
2. นายธนาธิป  กระจายศรี
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 57.82 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  เติมประชุม
2. เด็กชายอัสนี  โพธิ์งาม
 
1. นายถวิล  บุญศรี
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 64.75 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปริฉัตร  รัตนนนท์
2. เด็กชายอิทธิชัย  อิว
 
1. นายมีนา  วิเศษชาติ
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 69.75 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจริญญา  คนดง
2. เด็กหญิงประไพพัตร  นามไพร
3. เด็กหญิงพรศิริ  ทุมมาภรณ์
4. เด็กหญิงพัชรี  เกิดแก้วมณี
5. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  แสงลับ
 
1. นางสาวอาภาพร  ปัจจุสนันท์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.6 ทอง 5 1. นางสาวจรรธิมา  จุ่นสำราญ
2. นางสาวจินตนา  สุปัญญา
3. นางสาวชลธิชา  แพทย์กลาง
4. นางสาวสุภาภรณ์  ยอดคำตัน
5. นางสาวอรทัย  เกื้อจรูญ
 
1. นางสาวอิศราภรณ์  การินทร์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. นางสาวณิชากร  วงภักดี
 
1. นางเรไร  สงค์พิมพ์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวรัญญู  ว่องไว
 
1. นางเรไร  สงค์พิมพ์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรประภา  ทุมมากรณ์
2. เด็กชายวรวิทย์  อมรวัฒนานุกูล
 
1. นางสุพิชญา  ตรีชนะสมุทร
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.42 ทอง 9 1. นายครรณชิฒ  สุจิตร
2. นางสาวปิยพร  ถาวร
 
1. นางสาวเกษร  ปลั่งกลาง
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82 ทอง 4 1. นายจักรี  สุโพธิ์
2. นางสาวฐาปนาภา  นาคยุติ
3. นางสาวณัฐฑริกา  วงษ์เจริญ
4. นางสาวทิพวรรณ  กองแก้ว
5. นางสาวรัตนา  ปะหละศรี
6. นางสาววราภรณ์  ศรีสุข
7. นางสาววิภาภรณ์  จังอินทร์
8. นางสาววิภารัตน์  แก้วจันทร์
9. นางสาวสุทธิตา  เจือจันทร์
10. เด็กชายสุทัศน์  เหลาสุข
11. นางสาวสุนิตา  โคตพันธ์
12. นางสาวสุวรรณา  ศรีสังข์
13. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชานันโท
14. เด็กชายเบญจเมศ  ชานันโท
15. นางสาวแสงเดือน  บุญหนัก
 
1. นางสาวณัฐรดา  ศิลาชัย
2. ว่าที่ร้อยตรีบดินทร์  วงศ์เลิศ
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พรมศรี
2. เด็กหญิงนิตยา  ศรีสุข
 
1. นางสาวณัฐรดา  ศิลาชัย
2. ว่าที่ร้อยตรีบดินทร์  วงศ์เลิศ
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวลดาวัลย์  พิมาลัย
2. นางสาวสุภารัตน์  ภู่ดำรงค์
 
1. นางสาวยอดกัลยาณี  ลับแล
2. นายพยุงศักดิ์  บุรณะ
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรานันท์  จันทภักดิ์
2. เด็กหญิงพรพิมล  บุญดก
 
1. นายธงชัย  ใจมนต์
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายอัครพงศ์  จันทภักดิ์
 
1. นายธงชัย  ใจมนต์
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นายสมรักษ์  บัวจูม
 
1. นายธงชัย  ใจมนต์
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ยอดจันทร์
2. เด็กชายธีรภัทร์  ยอดจันทร์
3. เด็กชายอนุวัฒน์  จังอินทร์
 
1. นายธงชัย  ใจมนต์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณรงค์ศักดิ์  สร้อยสน
2. นายวงศกร  ศรีสัญ
3. นายสิทธิชัย  อินทร์แก้ว
4. นายสิทธิพร  จังอินทร์
5. นายเนติพงษ์  จังอินทร์
 
1. นายนิกร  จันทะสาร
2. นายสมหมาย  เวียงสิมา
3. นายูธงชัย  ใจมนตํ
4. นายูธงชัย  ใจมนตํ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชาญธวัช  นวลจันทร์
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นายภูวเนตร  พวงยอด
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอินทุอร  ศรสุข
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.25 ทอง 10 1. นางสาวสมพร  สมบัติวงษ์
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงวรนาจ  พันธ์ไชย
 
1. นายนิกร  จันทะสาร
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.25 ทอง 4 1. นางสาวปวีณา  อ้นทับทิม
 
1. นายนิกร  จันทะสาร
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวงศกร  ศรีสัญ
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณิชากร  วงภักดี
 
1. นายนิกร  จันทะสาร
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิภาวี  จังอินทร์
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายเนติพงษ์  จังอินทร์
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสายฝน  ไชยบำรุง
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  หงษ์งาม
2. เด็กชายกฤษณะ  สมัญ
3. เด็กหญิงจารุพร  อินทร์แก้ว
4. เด็กชายชนะภัย  เทียมวงษ์
5. เด็กชายชินภัทร  สาลีพันธ์
6. เด็กชายชิราวุฒิ  สาระ
7. เด็กหญิงฐิติวรดา  ทองลาด
8. เด็กหญิงณัฎฐิกา  บุริทัศน์
9. เด็กหญิงณัฐกมล  สมบัติ
10. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญโย
11. นางสาวณิชากร  วงภักดี
12. เด็กหญิงทัศนีย์  ภูสีนวน
13. เด็กหญิงทิยานันท์  เมืองจันทร์
14. เด็กหญิงทิวาพร  พันธ์ทอง
15. เด็กชายธนพล  สุขจันทร์
16. เด็กชายธนวัฒน์  รอบคอบ
17. เด็กชายธนาวุฒิ  พันธ์เพขร
18. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ปุญญา
19. เด็กหญิงธันยพร  พุ่มปาน
20. เด็กชายนพณัฐ  วงษ์เจริญ
21. เด็กหญิงน้ำฝน  มาลาชัย
22. เด็กหญิงภัทราพร  วิเศษชาติ
23. เด็กหญิงราตรีชล  ทำมา
24. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  หาญเสมอ
25. นางสาววนิดา  ผูกพัน
26. เด็กหญิงวรรณฑิกาญจน์  ทองปัญญา
27. เด็กชายสุกฤต  ทองสุทธิ์
28. เด็กหญิงสุกัญญา  เนื่องวงษา
29. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุตรราช
30. เด็กชายสุทัศน์  เหลาสี
31. เด็กหญิงสุธิตา  จันทะเสน
32. เด็กหญิงสุนิตรา  ภาเภา
33. เด็กหญิงอทิตย์ติยา  หน่อปาล์ม
34. เด็กหญิงอรวรรยา  บุญมาก
35. เด็กหญิงอรสา  สุรินทร์
36. เด็กหญิงอาฑิตยา  มาลา
37. เด็กหญิงอาภาภรณ์  รำไทสงค์
38. เด็กหญิงอารียา  บัวบาล
39. เด็กหญิงอารีรัตน์  สาลีพันธ์
40. เด็กชายไพรทูรย์  กองแก้ว
 
1. นายนิกร  จันทะสาร
2. นายสมหมาย  เวียงสิมา
3. นางสาวอมรัตน์  พิเลิศ
4. นายธงชัย  ใจมนต์
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราพร   หนองบัว
2. นางสาวช่อผกา  อาดมนตรี
3. นางสาวณัฐกานต์   ลายงาม
4. นางสาวทัดดาว   บุญเลิศ
5. นางสาวประภาภรณ์   ธรรมชาติ
6. นางสาวพัชริดา   พรหมจันทร์
7. นางสาวสุภาพร   จันทะเหลา
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พิเลิศ
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงยุวดี  กลัดบุปผา
 
1. นางสุดาวรรณ  โคตรเนตร
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุทธินันท์  แหวนทอง
 
1. นางสาวสุลาลีวัลย์  วรครุธ
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ปุญญา
 
1. นางประภาพร  เกษศิริ
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวัชระ  โคตพันธ์
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  บุญสะอาด
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 69.14 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  เขียวสวาท
 
1. นางสาวกัลยกร  ก้านเพชร
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 7 1. นางสาวเกศินี  กิ่งกุล
 
1. นางสาวสุลาลีวัลย์  วรครุธ
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจรรยารักษ์  วรครุธ
 
1. นางอรทัย  จันทา
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวาริช  ศรีเมือง
 
1. นายบุญนิสา  ผักไหม
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 70.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณพัชชา  วิเศษชาติ
2. เด็กหญิงละอองธร  วงษ์วัง
3. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญเภา
4. เด็กหญิงสรวงสรรค์  นาคยุติ
5. เด็กหญิงเฟื้องฟ้า  ดูระยับ
 
1. นายปอร์ฐวีย์  หนองบัว
2. นางสาวกิตติยา  คำปลิว
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทร์สว่าง  วงษา
2. นางสาวจามจุรี  ผลจันทร์
3. นางสาวณัฐกาญจน์  อริยราพงษ์
4. นายวรพันธ์  ล้ำจูมจัง
5. นายศุภชัย  รักษาวงศ์
 
1. นายบุญนิสา  ผักไหม
2. นายสุรชัย  ไชยโชติ
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 76.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงธัญมนต์  แก่นสาร
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สอนศรี
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 58.2 เข้าร่วม 8 1. นางสาวจริยา  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สอนศรี
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีเศรษฐ
2. เด็กหญิงวิภาวี  บุญชม
 
1. นางสุดาวรรณ  โคตรเนตร
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสิทธิวดี  ตั้งสกุลทอง
2. นางสาวสุดารัตน์  กิ่งกุล
 
1. นางสุดาวรรณ  โคตรเนตร
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชฏาภรณ์  ปริญ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ศิรินัย
3. เด็กหญิงสุรัตนา  เวียงคำ
 
1. นางนีรนุจ  บริสัย
2. นางสาวราตรี  เชื้อทอง
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑามาศ  ดวงดี
2. นางสาวปิยะนุช  พุฒเส็ง
3. นางสาวอาริสา  ดวงดี
 
1. นางนีรนุจ  บริสัย
2. นางมัชติกาล  ทะวะบุตร
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณพัชชา  วิเศษชาติ
2. เด็กหญิงอรุณกมล  เวหล
 
1. นางสุดาวรรณ  โคตรเนตร
2. นางสาวสุลาลีวัลย์  วรครุธ
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวลดาวัลย์  พิมาลัย
 
1. นางสุดาวรรณ  โคตรเนตร
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทำมา
2. เด็กชายมนัสพร  อินทร์แก้ว
 
1. นางนิชานันท์  จันทรคาต
2. นางสาวชนิสรา  ครุฑสาร
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสุรชัย  ผู้มีสัตย์
 
1. นางสาวชนิสรา  ครุฑสาร
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวิรกร  ศรียันต์
2. เด็กหญิงอรปรียา  อินทร์แก้ว
 
1. นางอรุณวัฒนา  สงค์พิมค์
2. นายกฤติเดช  พลเยี่ยม
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวลัดดาวรรณ  มะยา
 
1. นายกฤติเดช  พลเย่ียม
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทัศนวลัย  มานุสนต์
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ครองงาม
 
1. นางสาวจิราณี  เมืองจันทร์
2. นายธงชัย  อสิพงษ์
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง 5 1. เด็กชายวงษ์สุกรี  เกศไชโยมั่นคง
2. เด็กชายอัษฎา  พิศนอก
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์ดง
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐาปนาภา  นาคยุติ
2. นายธาวิน  พวงยอด
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์ดง
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงศกร  พิมพกรรณ์
2. นายวีรภัทร  ชาญสูงเนิน
 
1. นางสาวจิราณี  เมืองจันทร์
2. นายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์ดง
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76.5 เงิน 11 1. เด็กชายกฤษณรงค์  วงศ์มณีย์
2. เด็กชายกฤษณุพงษ์  มะกรวัฒนะ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  พงษ์สุวรรณ
2. นางสาวจิราณี  เมืองจันทร์
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพรเทพ  การะเกษ
2. เด็กชายภราดร  คำวงษ์
 
1. นายธงชัย  อสิพงษ์
2. นายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์ดง
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวรัชฎาภรณ์  สมบัติ
2. นางสาวแก้วทิพย์  แซ่โกว
 
1. นางสาวจิราณี  เมืองจันทร์
2. นายธงชัย  อสิพงษ์
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปิยวัฒน์  จังอินทร์
2. นายวัชรพล  สมบัติ
 
1. นางสาวจิราณี  เมืองจันทร์
2. นายพงษ์ศักดิ์  พงษ์สุวรรณ
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพิทักษ์พงษ์  ภาเภา
2. นายสุริยา  วงษ์เจริญ
3. นายเทิดศักดิ์  ศรียันต์
 
1. นายวัฒนา  จันทา
2. นายเรวัตร  เกิดนอก
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาญธวัช  นวลอินทร์
2. เด็กหญิงณัฐิยา  พงษ์สุระ
3. เด็กชายธวัชชัย  ยอดมณี
4. เด็กชายธวัชชัย  จันดี
5. เด็กหญิงอินทิรา  ไกรยา
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สัมโย
 
1. นางอำพัน  ทองพีระ
2. นายพงษ์ศักดิ์  พงษ์สุวรรณ
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงทิพติยา  แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญเภา
3. เด็กหญิงเมฆขลา  จังอินทร์
 
1. นางสาวจิราณี  เมืองจันทร์
2. นางอำพัน  ทองพีระ
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  วิเศษชาติ
2. นายชัยยันต์  สิงลี
3. นางสาวเพ็ญนภา  วิยาสิงห์
 
1. นางอำพัน  ทองพีระ
2. นางสาวจิราณี  เมืองจันทร์
 
88 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรณรินทร์  สติภา
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
89 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจตุรภัทร  แก้วประไพ
 
 
90 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวผกามาศ  กระสังข์
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
91 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุรชัย  ผู้มีสัตย์
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา