สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสุทธิดา  คำพันธ์
 
1. นายชนธัญ  บัวเครือ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 11 1. นายเกริกเกียรติ  มั่งมี
 
1. นายสอนเพ็ชร  บุญอ่ำ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 57.82 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  เติมประชุม
2. เด็กชายอัสนี  โพธิ์งาม
 
1. นายถวิล  บุญศรี
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวัชระ  โคตพันธ์
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  บุญสะอาด
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 58.2 เข้าร่วม 8 1. นางสาวจริยา  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สอนศรี
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีเศรษฐ
2. เด็กหญิงวิภาวี  บุญชม
 
1. นางสุดาวรรณ  โคตรเนตร