สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงธันสรัตน์  อริยราพงษ์
 
1. นางนิชานันท์  จันทรคาต
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 1. นายธีรนาถ  บุญเภา
2. นายพงษ์สุรเดช  แสงแพรว
 
1. นายสมพร  นายน้อย
2. นายธนาธิป  กระจายศรี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 64.75 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปริฉัตร  รัตนนนท์
2. เด็กชายอิทธิชัย  อิว
 
1. นายมีนา  วิเศษชาติ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 69.75 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจริญญา  คนดง
2. เด็กหญิงประไพพัตร  นามไพร
3. เด็กหญิงพรศิริ  ทุมมาภรณ์
4. เด็กหญิงพัชรี  เกิดแก้วมณี
5. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  แสงลับ
 
1. นางสาวอาภาพร  ปัจจุสนันท์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พรมศรี
2. เด็กหญิงนิตยา  ศรีสุข
 
1. นางสาวณัฐรดา  ศิลาชัย
2. ว่าที่ร้อยตรีบดินทร์  วงศ์เลิศ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 69.14 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  เขียวสวาท
 
1. นางสาวกัลยกร  ก้านเพชร
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 7 1. นางสาวเกศินี  กิ่งกุล
 
1. นางสาวสุลาลีวัลย์  วรครุธ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวาริช  ศรีเมือง
 
1. นายบุญนิสา  ผักไหม
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงศกร  พิมพกรรณ์
2. นายวีรภัทร  ชาญสูงเนิน
 
1. นางสาวจิราณี  เมืองจันทร์
2. นายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์ดง
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปิยวัฒน์  จังอินทร์
2. นายวัชรพล  สมบัติ
 
1. นางสาวจิราณี  เมืองจันทร์
2. นายพงษ์ศักดิ์  พงษ์สุวรรณ