สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงวิรกร  ศรียันต์
 
1. นางอรุณวัฒนา  สงค์พิมค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สีสัน
 
1. นางกนกพร  บัวสอนเจริญเลิศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 4 1. นางสาวสุกัญญา   เชื้อทอง
 
1. นายกฤติเดช  พลเยี่ยม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลำไพ  บุญวัง
2. เด็กหญิงอาฑิตยา   มาลา
 
1. นายชนธัญ  บัวเครือ
2. นายกฤติเดช  พลเยี่ยม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนพณัฐ   วงษ์เจริญ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ลิ้นนิยม
3. เด็กชายสุรชัย  หงษ์ทอง
 
1. นางวาสนา  สิงห์โต
2. นางวิราภรณ์  กุลพัฒน์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  เล็กน้อยวงค์
2. นางสาวบุษณีย์  บรรพตะธิ
3. นางสาวสุพรรณี  บุดดาวงษ์
 
1. นางพิกุล  ใจดี
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.25 เงิน 4 1. เด็กหญิงชลดา  อินทะศรี
2. เด็กหญิงสาวิตรี  รักมิตร
3. เด็กหญิงสิริโสภา  อสิพงษ์
 
1. นางสาวณิชาภัทร  ขันคำ
2. นางสุรภา  แสงสว่าง
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 71.5 เงิน 6 1. นางสาวกนกวรรณ  ผายพลพฤกษ์
2. นางสาววารุณี  พรคนึง
3. นางสาวศิริวรรณ  ยอดโพธิ์
 
1. นางสาวปราณี  ภูอาลัย
2. นางทรงทรัพย์  ชาลี
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงชลิตา  บุญโย
2. เด็กหญิงศรัญญา  ภคพงค์พันธ์
3. เด็กชายอนุชา  สระทอง
 
1. นายมีนา  วิเศษชาติ
2. นายถวิล  บุญศรี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรานันท์  จันทภักดิ์
2. เด็กหญิงพรพิมล  บุญดก
 
1. นายธงชัย  ใจมนต์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายอัครพงศ์  จันทภักดิ์
 
1. นายธงชัย  ใจมนต์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นายสมรักษ์  บัวจูม
 
1. นายธงชัย  ใจมนต์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงวรนาจ  พันธ์ไชย
 
1. นายนิกร  จันทะสาร
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณิชากร  วงภักดี
 
1. นายนิกร  จันทะสาร
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิภาวี  จังอินทร์
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 70.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณพัชชา  วิเศษชาติ
2. เด็กหญิงละอองธร  วงษ์วัง
3. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญเภา
4. เด็กหญิงสรวงสรรค์  นาคยุติ
5. เด็กหญิงเฟื้องฟ้า  ดูระยับ
 
1. นายปอร์ฐวีย์  หนองบัว
2. นางสาวกิตติยา  คำปลิว
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 76.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงธัญมนต์  แก่นสาร
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สอนศรี
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสิทธิวดี  ตั้งสกุลทอง
2. นางสาวสุดารัตน์  กิ่งกุล
 
1. นางสุดาวรรณ  โคตรเนตร
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทัศนวลัย  มานุสนต์
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ครองงาม
 
1. นางสาวจิราณี  เมืองจันทร์
2. นายธงชัย  อสิพงษ์
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76.5 เงิน 11 1. เด็กชายกฤษณรงค์  วงศ์มณีย์
2. เด็กชายกฤษณุพงษ์  มะกรวัฒนะ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  พงษ์สุวรรณ
2. นางสาวจิราณี  เมืองจันทร์