สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  จันทะเหลา
 
1. นางนีรนุจ  บริสัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบูรณ์ฉาย  เกศไชโยโตมั่นคง
 
1. นางเณศรา  โฉมรุ่ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจารุวรรณ  พรหมพิลา
2. นางสาวพรนิภา  คำสุข
 
1. นายกฤติเดช  พลเยี่ยม
2. นายชนธัญ  บัวเครือ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวุฒิ  ทำมา
 
1. นางเมตตา  ปัญญาสิทธิ์
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคมสรร  รักกิจ
2. นางสาวทิพวรรณ  กองแก้ว
3. นายสยาม  แซ่รี
 
1. นายวายุ  วรเลิส
2. นายภูริภัทร  มุขประดับ
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววนิดา  ผูกพันธ์
2. นางสาววิภาวี  แสนทวีสุข
3. นางสาวสุปรียา  จิตตำนาน
 
1. นางสาวเบญจภรณ์  ศรีวิศร
2. นายภูริภัทร  มุขประดับ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  จังอินทร์
2. เด็กหญิงวรรณฑิการณ์  ทองปัญญา
 
1. นางนิชานันท์  จันทรคาต
2. นางสาวชนิสรา  ครุฑสาร
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภานุชนาถ  ขันคำ
2. นายวรพล  เจียงวงศ์
 
1. นางสาวชนิสรา  ครุฑสาร
2. นางนิชานันท์  จันทรคาต
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิจิตรา  พาระบุตร
2. นางสาวสุภาภรณ์  ก้อนคำ
3. นางสาวเมธาวี  ศรีเมือง
 
1. นางมันทนา  เกิดนอก
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.6 ทอง 5 1. นางสาวจรรธิมา  จุ่นสำราญ
2. นางสาวจินตนา  สุปัญญา
3. นางสาวชลธิชา  แพทย์กลาง
4. นางสาวสุภาภรณ์  ยอดคำตัน
5. นางสาวอรทัย  เกื้อจรูญ
 
1. นางสาวอิศราภรณ์  การินทร์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. นางสาวณิชากร  วงภักดี
 
1. นางเรไร  สงค์พิมพ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวรัญญู  ว่องไว
 
1. นางเรไร  สงค์พิมพ์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรประภา  ทุมมากรณ์
2. เด็กชายวรวิทย์  อมรวัฒนานุกูล
 
1. นางสุพิชญา  ตรีชนะสมุทร
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.42 ทอง 9 1. นายครรณชิฒ  สุจิตร
2. นางสาวปิยพร  ถาวร
 
1. นางสาวเกษร  ปลั่งกลาง
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82 ทอง 4 1. นายจักรี  สุโพธิ์
2. นางสาวฐาปนาภา  นาคยุติ
3. นางสาวณัฐฑริกา  วงษ์เจริญ
4. นางสาวทิพวรรณ  กองแก้ว
5. นางสาวรัตนา  ปะหละศรี
6. นางสาววราภรณ์  ศรีสุข
7. นางสาววิภาภรณ์  จังอินทร์
8. นางสาววิภารัตน์  แก้วจันทร์
9. นางสาวสุทธิตา  เจือจันทร์
10. เด็กชายสุทัศน์  เหลาสุข
11. นางสาวสุนิตา  โคตพันธ์
12. นางสาวสุวรรณา  ศรีสังข์
13. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชานันโท
14. เด็กชายเบญจเมศ  ชานันโท
15. นางสาวแสงเดือน  บุญหนัก
 
1. นางสาวณัฐรดา  ศิลาชัย
2. ว่าที่ร้อยตรีบดินทร์  วงศ์เลิศ
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวลดาวัลย์  พิมาลัย
2. นางสาวสุภารัตน์  ภู่ดำรงค์
 
1. นางสาวยอดกัลยาณี  ลับแล
2. นายพยุงศักดิ์  บุรณะ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณรงค์ศักดิ์  สร้อยสน
2. นายวงศกร  ศรีสัญ
3. นายสิทธิชัย  อินทร์แก้ว
4. นายสิทธิพร  จังอินทร์
5. นายเนติพงษ์  จังอินทร์
 
1. นายนิกร  จันทะสาร
2. นายสมหมาย  เวียงสิมา
3. นายูธงชัย  ใจมนตํ
4. นายูธงชัย  ใจมนตํ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นายภูวเนตร  พวงยอด
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.25 ทอง 10 1. นางสาวสมพร  สมบัติวงษ์
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.25 ทอง 4 1. นางสาวปวีณา  อ้นทับทิม
 
1. นายนิกร  จันทะสาร
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวงศกร  ศรีสัญ
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสายฝน  ไชยบำรุง
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  หงษ์งาม
2. เด็กชายกฤษณะ  สมัญ
3. เด็กหญิงจารุพร  อินทร์แก้ว
4. เด็กชายชนะภัย  เทียมวงษ์
5. เด็กชายชินภัทร  สาลีพันธ์
6. เด็กชายชิราวุฒิ  สาระ
7. เด็กหญิงฐิติวรดา  ทองลาด
8. เด็กหญิงณัฎฐิกา  บุริทัศน์
9. เด็กหญิงณัฐกมล  สมบัติ
10. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญโย
11. นางสาวณิชากร  วงภักดี
12. เด็กหญิงทัศนีย์  ภูสีนวน
13. เด็กหญิงทิยานันท์  เมืองจันทร์
14. เด็กหญิงทิวาพร  พันธ์ทอง
15. เด็กชายธนพล  สุขจันทร์
16. เด็กชายธนวัฒน์  รอบคอบ
17. เด็กชายธนาวุฒิ  พันธ์เพขร
18. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ปุญญา
19. เด็กหญิงธันยพร  พุ่มปาน
20. เด็กชายนพณัฐ  วงษ์เจริญ
21. เด็กหญิงน้ำฝน  มาลาชัย
22. เด็กหญิงภัทราพร  วิเศษชาติ
23. เด็กหญิงราตรีชล  ทำมา
24. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  หาญเสมอ
25. นางสาววนิดา  ผูกพัน
26. เด็กหญิงวรรณฑิกาญจน์  ทองปัญญา
27. เด็กชายสุกฤต  ทองสุทธิ์
28. เด็กหญิงสุกัญญา  เนื่องวงษา
29. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุตรราช
30. เด็กชายสุทัศน์  เหลาสี
31. เด็กหญิงสุธิตา  จันทะเสน
32. เด็กหญิงสุนิตรา  ภาเภา
33. เด็กหญิงอทิตย์ติยา  หน่อปาล์ม
34. เด็กหญิงอรวรรยา  บุญมาก
35. เด็กหญิงอรสา  สุรินทร์
36. เด็กหญิงอาฑิตยา  มาลา
37. เด็กหญิงอาภาภรณ์  รำไทสงค์
38. เด็กหญิงอารียา  บัวบาล
39. เด็กหญิงอารีรัตน์  สาลีพันธ์
40. เด็กชายไพรทูรย์  กองแก้ว
 
1. นายนิกร  จันทะสาร
2. นายสมหมาย  เวียงสิมา
3. นางสาวอมรัตน์  พิเลิศ
4. นายธงชัย  ใจมนต์
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราพร   หนองบัว
2. นางสาวช่อผกา  อาดมนตรี
3. นางสาวณัฐกานต์   ลายงาม
4. นางสาวทัดดาว   บุญเลิศ
5. นางสาวประภาภรณ์   ธรรมชาติ
6. นางสาวพัชริดา   พรหมจันทร์
7. นางสาวสุภาพร   จันทะเหลา
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พิเลิศ
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงยุวดี  กลัดบุปผา
 
1. นางสุดาวรรณ  โคตรเนตร
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุทธินันท์  แหวนทอง
 
1. นางสาวสุลาลีวัลย์  วรครุธ
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ปุญญา
 
1. นางประภาพร  เกษศิริ
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจรรยารักษ์  วรครุธ
 
1. นางอรทัย  จันทา
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทร์สว่าง  วงษา
2. นางสาวจามจุรี  ผลจันทร์
3. นางสาวณัฐกาญจน์  อริยราพงษ์
4. นายวรพันธ์  ล้ำจูมจัง
5. นายศุภชัย  รักษาวงศ์
 
1. นายบุญนิสา  ผักไหม
2. นายสุรชัย  ไชยโชติ
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชฏาภรณ์  ปริญ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ศิรินัย
3. เด็กหญิงสุรัตนา  เวียงคำ
 
1. นางนีรนุจ  บริสัย
2. นางสาวราตรี  เชื้อทอง
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑามาศ  ดวงดี
2. นางสาวปิยะนุช  พุฒเส็ง
3. นางสาวอาริสา  ดวงดี
 
1. นางนีรนุจ  บริสัย
2. นางมัชติกาล  ทะวะบุตร
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณพัชชา  วิเศษชาติ
2. เด็กหญิงอรุณกมล  เวหล
 
1. นางสุดาวรรณ  โคตรเนตร
2. นางสาวสุลาลีวัลย์  วรครุธ
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวลดาวัลย์  พิมาลัย
 
1. นางสุดาวรรณ  โคตรเนตร
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทำมา
2. เด็กชายมนัสพร  อินทร์แก้ว
 
1. นางนิชานันท์  จันทรคาต
2. นางสาวชนิสรา  ครุฑสาร
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง 5 1. เด็กชายวงษ์สุกรี  เกศไชโยมั่นคง
2. เด็กชายอัษฎา  พิศนอก
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์ดง
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐาปนาภา  นาคยุติ
2. นายธาวิน  พวงยอด
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์ดง
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพรเทพ  การะเกษ
2. เด็กชายภราดร  คำวงษ์
 
1. นายธงชัย  อสิพงษ์
2. นายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์ดง
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพิทักษ์พงษ์  ภาเภา
2. นายสุริยา  วงษ์เจริญ
3. นายเทิดศักดิ์  ศรียันต์
 
1. นายวัฒนา  จันทา
2. นายเรวัตร  เกิดนอก
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาญธวัช  นวลอินทร์
2. เด็กหญิงณัฐิยา  พงษ์สุระ
3. เด็กชายธวัชชัย  ยอดมณี
4. เด็กชายธวัชชัย  จันดี
5. เด็กหญิงอินทิรา  ไกรยา
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สัมโย
 
1. นางอำพัน  ทองพีระ
2. นายพงษ์ศักดิ์  พงษ์สุวรรณ
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  วิเศษชาติ
2. นายชัยยันต์  สิงลี
3. นางสาวเพ็ญนภา  วิยาสิงห์
 
1. นางอำพัน  ทองพีระ
2. นางสาวจิราณี  เมืองจันทร์
 
41 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรณรินทร์  สติภา
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
42 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวผกามาศ  กระสังข์
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
43 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุรชัย  ผู้มีสัตย์
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา