สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนภาพร  ทุมณี
 
1. นางจุรีรัตน์  สายสิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 12 1. นางสาวจุไรรัตน์  ศรีทน
 
1. นางจุรีรัตน์  สายสิน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.33 ทอง 6 1. เด็กชายธนวัฒน์  อรุณศรี
2. เด็กหญิงพันธิกา  ขันแก้ว
3. เด็กชายอานนท์  รัตนวรรณ
 
1. นางสาวอัมภาพร  พรหมประดิษฐ
2. นายดนุพัฒน์  สุจริต
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 69.91 ทองแดง 5 1. เด็กชายธนภัทร  คำเอี่ยม
2. เด็กชายราเชนทร์   จิตรมั่น
 
1. นางสาวอัมภาพร  พรหมประดิษฐ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.2 เงิน 6 1. เด็กหญิงพิลัยวรรณ  รัตนะวัน
2. เด็กชายอรรถพล  แหวนหล่อ
 
1. นางจุรีรัตน์  สายสิน
2. นางสาวอัมภาพร  พรหมประดิษฐ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.71 ทอง 8 1. นายพัฒนากร  บุญมี
2. นางสาววิลาวัณย์  ศรีใสย์
 
1. นางจุรีรัตน์  สายสิน
2. นายดนุพัฒน์  สุจริต
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงวิชิดา  ดวงภักดีรัมย์
2. เด็กหญิงวิไลพร  ชำนาญ
 
1. นางสาวสุรีย์พร  แสงขาว
2. นายยุทธพงษ์  การะเกษ
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นางสาวสิริวรรณ  โทนะพันธ์
 
1. นางสาวสุรีย์พร  แสงขาว
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ศรีวิเศษ
 
1. นายยุทธพงษ์  การะเกษ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.25 ทอง 6 1. นางสาววิลาวัณย์  ศรีใสย
 
1. นายยุทธพงษ์  การะเกษ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.66 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรสุดา  จันทร์วิเศษ
 
1. นายสมศักดิ์  ไชยปัญญา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวกิตติญาพร  จันทร์วิเศษ
 
1. นายวัจนพล  เสดา
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  ต้นก่ำ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  อินทะเสน
3. เด็กหญิงชฎาพิมพ์  ศรีไชย
4. เด็กหญิงนฤมล  สีสลับ
5. เด็กหญิงบุษราภรณ์  พรมวงษ์
6. เด็กหญิงปิยะธิดา  แก้วมงคล
7. เด็กหญิงพิลัยวรรณ  รัตนะวัน
8. เด็กหญิงมณีรัตน์  แสงไสย์
9. เด็กหญิงมานิตา  มั่งคั่ง
10. เด็กชายวัฒนา  นามปัญญา
11. เด็กหญิงศิริภรณ์  พวงราษฎร์
12. เด็กหญิงศิริรัตน์  จันทะกรณ์
13. เด็กหญิงสิริยุภา  ประสาร
14. เด็กหญิงสุรีรัตน์  โรจน์ไธสง
15. เด็กหญิงอรัญญา  แก้วภักดี
 
1. นายยุทธพงษ์  การะเกษ
2. นางสาวสุรีย์พร  แสงขาว
3. นางสาวอัมภาพร  พรมประดิษฐ
4. นางลำใย  พินิจกิจ
5. นางจุรีรัตน์  สายสิน
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวศศิศิริ  แก้วสด
 
1. นายยุทธพงษ์  การะเกษ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงพิจิตรา  พันธ์เพ็ชร
2. เด็กหญิงพุทธรักษา  พันธ์เพ็ชร
 
1. นางสาวสุรีย์พร   แสงขาว
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิจิตรา  พันธ์เพ็ชร
 
1. นางสาวอัมภาพร  พรหมประดิษฐ
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสิริวรรณ  โทนะพันธ์
 
1. นางสาวสุรีย์พร  แสงขาว
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 1. เด็กชายราเชนทร์  จิตรมั่น
2. เด็กชายเกษมชัย  สุโพธิ์
 
1. นายทศวัฒน์  โพธิ์ชัย
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชานนท์  วงษ์ภักดี
2. เด็กหญิงวิไลพร  ชำนาญ
 
1. นายทศวัฒน์   โพธิ์ชัย
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 62.4 ทองแดง 14 1. เด็กชายชานนท์  วงษ์ภักดี
2. เด็กหญิงพรสุดา  จันทร์วิเศษ
 
1. นายทศวัฒน์  โพธิ์ชัย
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศศิศิริ  แก้วสด
 
1. นายทศวัฒน์    โพธิ์ชัย
 
22 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  รัตนะวัน
 
1. นางจุรีรัตน์  สายสิน
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติพงษ์  หล้าอุดม
 
1. นายนายสมศักดิ์  ไชยปัญญา
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภควัต  สายแก้ว
 
1. นางสาวสุรีย์พร  แสงขาว
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภควัต  สายแก้ว
 
1. นายนาวา  โสภาลี
 
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวัฒนา  อินธิเดช
2. เด็กชายศุภเดช  แต้มทอง
 
1. นายดนุพัฒน์  สุจริต
2. นายประมุข  ศาลา